KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Anh Quân

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         91 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Anh Quân

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Anh Quân

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN C ÔNG TÁC KÉ TOÁN HÀNG HOẤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀƯ Tư THƯƠNG MẠI XÂY DựNG

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Anh Quân VẠN TẢI ANH QUẢNKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC HẸ CHÍNH QƯY NGÀNH: KE TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Lê Anh ỉỉảngGiàng viên hướng dần : ThS. Nguyền Văn Thụ

HAI PHÒNG-2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG đại học quản lý và ( Ông nghẹ hái phòngNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆP • • •Sinh viên: Lê Ánh Hăng Mũ SV: 141240 (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Anh Quân

1273Lớp: QT1802KNgành: Kế toán - Kiểm toánTên đề tài: Hoàn thiện công tác kê toán hàng hoá tại Công ty TNHHDầu tư Thương mại Xây dựng Vận tái Anh Quân

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Anh Quân

NHIỆM VỊ ĐẺ TÀI1.Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp>Nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán hàng hoá.>Mô tã

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN C ÔNG TÁC KÉ TOÁN HÀNG HOẤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀƯ Tư THƯƠNG MẠI XÂY DựNG

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Anh Quânc kè loán hàng hoá nói riêng, trên CƯ SƯ đó đê xuầl các biện pháp giúp dơn vị thực lập làm tot hơn công tác hạch toán kế toán.2.Cúc tài liệu, số liệu

cần thiếtSưu lâm. lựa chọn từ các sô liệu tài liệu phục vụ còng lác kê toán hàng hoá năm 2019 tại ('ông tỵ TNHI1 Đầu tư Thương mại Xây dựng Vận lái An (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Anh Quân

h Quân3.Đ|a diêm thực tập tốt nghiệpTại: Còng ly TNHH Dâu tư Thương mại Xây dựng Vận tài Anh Quân- Số 155 Hàng Kênh. Lê Chân. Hái PhòngCÁN BỌ HƯỚNG DẪ

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Anh Quân

N ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆPHọ và tên: Nguyền Vãn ThụHọc hàm, học vị: Thạc sĩCư quan công tác: Trường Đại học Quàn lý và Công nghệ Hãi PhòngNội dung hưứng dẫn:

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN C ÔNG TÁC KÉ TOÁN HÀNG HOẤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀƯ Tư THƯƠNG MẠI XÂY DựNG

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Anh QuânYêu câu phai hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2020Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN C ÔNG TÁC KÉ TOÁN HÀNG HOẤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀƯ Tư THƯƠNG MẠI XÂY DựNG