KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Từ Thực Tiễn Tỉnh Hòa Bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         101 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Từ Thực Tiễn Tỉnh Hòa Bình

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Từ Thực Tiễn Tỉnh Hòa Bình

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ NỘI vụ....../.....HỌC VIÊN HÀNH CHÍNH QUÔC GIANGUYEN THỊ MỲ HẠNHÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CO SỎ CAI NGHIỆN B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Từ Thực Tiễn Tỉnh Hòa BìnhBẤT BLỘC - TÙ THỤC TIẺN TỈNH HÒA BÌNHLUẬN VẤN THẠC sì Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chínhIIÀ NỘI, NÃM 2019BỌ GIÁO dục: và dào tạobọ NỌI vụ

...../......IIỌC VIẸN HÀNH c IIÍNIIỌUÕC GIANGUYÊN TIIỊ MỸ HẠNHÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐU A VÀO co SỎ CAI NGHIỆN BÁT BUỘC - TỪ THựC TIẺN TỈN (Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Từ Thực Tiễn Tỉnh Hòa Bình

H HÒA BÌNHLUẬN VÀN THẠC sĩChuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mà số: 8 38 01 02NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN VĂN QUANGHÀ NỘI, NĂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Từ Thực Tiễn Tỉnh Hòa Bình

M 2019LỜI CẤM ƠNI ôi xin dược bày tó sự biết ơn sâu sắc dổi với PGS.TS. Nguyền Vãn Quang - Trường Dại học Luật Hà Nội. người hướng dan khoa học. đà he

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ NỘI vụ....../.....HỌC VIÊN HÀNH CHÍNH QUÔC GIANGUYEN THỊ MỲ HẠNHÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CO SỎ CAI NGHIỆN B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Từ Thực Tiễn Tỉnh Hòa Bìnhn thuận lợi cho tôi trong suốt quá trinh học tập, nghiên cứu vả viết luận vân.I rân trọng câm ơn Ban chi dạo phong trào toàn dân bão vệ an ninh tô quỏ

c. phòng chong tội phạm và lệ nạn xà hội linh Hòa Bình (Ban chi đạo 09 tinh), Sỡ I.ao dộng - Thương binh và Xà hội tính Hòa Bình (cơ quan thường trực (Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Từ Thực Tiễn Tỉnh Hòa Bình

Tiêu Ban Phòng, chỏng tệ nạn xà hội, Ban chi đạo 09 tinh Hòa Binh), đà cung cấp sổ liệu, dừ liệu và thông tin dể tôi hoãn thành luận văn.Hòa Bình, ngà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Từ Thực Tiễn Tỉnh Hòa Bình

y tháng năm 2019TÁC GIÀ LUẬN \ ĂNNguyền 1 hi Mỹ HạnhLÒĨ CAM DOANTôi xin cam đoan, luận văn “ Ap dụng, biện pháp xử ỉý hành chinh dưa vào cơ sớ cai ngh

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ NỘI vụ....../.....HỌC VIÊN HÀNH CHÍNH QUÔC GIANGUYEN THỊ MỲ HẠNHÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CO SỎ CAI NGHIỆN B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Từ Thực Tiễn Tỉnh Hòa Bìnhbão độ tin cậy, chính xác và trung thực. Nhừng kêt luận khoa học cua luận văn chưa từng dược tác gia nâo công bò.Hòa Bình, ngà)' tháng nàni 20Ị 9TÁC G

IÀ HẬN VÃNNguyễn Thị Mỹ HạnhDANH MỤC CÁC TÌ VIÉT TÁTLĐ-TB&XHLao động - l*hương binh và Xà hộiVPHCVi phạm hành chínhXLHCXử lý hành chinhƯBNDUy ban nhân (Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Từ Thực Tiễn Tỉnh Hòa Bình

dân

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ NỘI vụ....../.....HỌC VIÊN HÀNH CHÍNH QUÔC GIANGUYEN THỊ MỲ HẠNHÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CO SỎ CAI NGHIỆN B

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ NỘI vụ....../.....HỌC VIÊN HÀNH CHÍNH QUÔC GIANGUYEN THỊ MỲ HẠNHÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CO SỎ CAI NGHIỆN B