KHO THƯ VIỆN 🔎

Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         148 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam

Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam

TRƠỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGÔ THỊ HỒNG NHUNGTHAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAMLUẬN VĂN THẠC sĩ XÃ HỘI HỌC MÃ SÕ:

Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam 8 31 03 01NGƠỊỜ1 HOỊỚNG DẪN khoa HỌC: PGS.TS. HOÀNG THỊ NGAHÀ NỘI, NĂM 2022LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận văn thạc sì “Tham gia của phụ nữ trong l

ãnh đạo, quân lý tại Học viện Phụ nừ Việt Nam” là công trình nghiên cứu dộc lập do tác giá thực hiện dưới sự hướng dán của PGS.TS. Hoàng Thị Nga. Luận Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam

văn chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào. Các sõ liệu, nội dung được trình bày trong luận vãn là trung thực, có nguồn gốc rồ ràng

Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam

, hợp lệ và dâm bảo tuân thủ các quy định vê bảo vệ quyên sở hừu trí tuệ.Tôi xin chịu trách nhiệm vê toàn bộ nội dung của luận văn thạc sì.Tác già luậ

TRƠỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGÔ THỊ HỒNG NHUNGTHAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAMLUẬN VĂN THẠC sĩ XÃ HỘI HỌC MÃ SÕ:

Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt namây cô, bạn bè và gia dính.Em xin được bày tỏ tâm lòng biết o'n sâu sầc đến PGS.TS Hoàng Thị Nga, người đà truyền câm hứng và hướng dần chi bào em tron

g suốt quá trình nghiên cứu và viết Luận văn tốt nghiệp này. Đông thời, xin được gừi lời càm 0*11 đên các thây cô tại trường Đại học Công đoàn dà nhiệ Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam

t tính giúp dờ em trong quá trình học tập, nghiên cứu.Xin chân thành câm ơn TS Dương Kim Anh - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng với các thây

Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam

cô tại Học viện đã tận tâm giúp đờ rất nhiêu trong quá trình nghiên cứu Đê tài tại Học viện.Đẽ hoàn thành Luận vãn tốt nghiệp này, sự giúp đờ tù’ gia

TRƠỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGÔ THỊ HỒNG NHUNGTHAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAMLUẬN VĂN THẠC sĩ XÃ HỘI HỌC MÃ SÕ:

Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam nay.Sau hai năm học tập và nghiên cứu, em đâ học hỏi được nhiều kiên thức bố ích, kinh nghiệm quý giá và kỹ năng nghê nghiệp cân thiết cho bàn thân,

là điều kiện đế em có thẽ tự tin hoàn thành Luận văn của minh. Hai năm học cùng đã trang bị cho em vốn hành trang quý báu dẽ em có thê tiếp bước vào c Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam

uộc sống được thuận lợi hơn. Bài Luận văn của em còn nhừng hạn chẽ, thiếu sót nhát định, rất mong nhận được sự chì bào của quý thây (cô) và các bạn.Xi

Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam

n chân thành cảm ơn!MỤC LỤCLời cam đoanLời câm ơnMục lụcDanh mục các chừ viết lắtDanh mục báng, biếu đôMỚ ĐẦU.........................................

TRƠỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGÔ THỊ HỒNG NHUNGTHAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAMLUẬN VĂN THẠC sĩ XÃ HỘI HỌC MÃ SÕ:

Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam...........................33.Mục đích, mục tiêu nghiên cứu.........................................134.Đôi tượng, khách thế, phạm vi nghiên cứu......

........................145.Phương pháp nghiên cứu................................................146.Ý nghĩa khoa học và ý nghía thực tiền........... Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam

......................177.Câu hỏi nghiên cứu, già thuyết nghiên cứu.............................178.Khung lý thuyết...................................

Tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý tại học viện phụ nữ việt nam

....................189.Kết câu của luận vãn..................................................18ChơỊơng 1. Cơ SỚ LÝ LUẬN VÈ sự THAM GIA CỦA PHỤ NỬ TRO

TRƠỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGÔ THỊ HỒNG NHUNGTHAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAMLUẬN VĂN THẠC sĩ XÃ HỘI HỌC MÃ SÕ:

TRƠỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGÔ THỊ HỒNG NHUNGTHAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAMLUẬN VĂN THẠC sĩ XÃ HỘI HỌC MÃ SÕ: