KHO THƯ VIỆN 🔎

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         138 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

TRCqỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ TRANGVAI TRÒ CỦA CHA MẸ TRONG VIỆC ĐỊNH HƠỊỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC GIA ĐÌNH LÀNG NGHỀ TẠI•XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨ

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nộiỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩ XÃ HỘI HỌC Mã số: 831 03 01NGƠỊỜI HOỊỚNG DÃN KHOA HỌC: PGS.TS. HOÀNG THỊ NGAHÀ NÔI. NĂM ÌW1LỜI CAM ĐOANTôi xin ca

m đoan Luận vãn thạc sì "Vai trò của cha mẹ trong việc dịnh hướng nghê nghiệp của các gia dinh làng nghê tụi xã La Phùf huyện Hoài Đức, thành phô Hà N Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

ội” là công trình nghiên cứu độc lập do tác giã thực hiện dưới sự hướng dần cùa PGS.TS. Hoàng Thị Nga. Luận văn chưa được công bõ trong bất cú’ công t

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

rình nghiên cứu nào. Các số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, hợp lệ và đâm bào tuân thù các quy định

TRCqỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ TRANGVAI TRÒ CỦA CHA MẸ TRONG VIỆC ĐỊNH HƠỊỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC GIA ĐÌNH LÀNG NGHỀ TẠI•XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨ

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nộig 2 năm qua được học tập dưới mái trường Đại học Công Đoàn, tôi vô cùng biết 011 cô giáo hướng dàn Luận văn của lôi. PGS.TS. Hoàng Thị Nga. Tù’ khi lự

a chọn ý tưởng nghiên cứu, trong suốt quá trình thực hiện luận văn của mình, lôi được cô lận tình, chì bảo, giúp đờ, động viên. Xin gửi đến cô lời biế Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

t ơn chân thành vê nhũYig gì cô đà dạy tôi, trao cho tôi niêm tin, tình yêu, lòng say mê và giúp lôi khám phá và hiếu được biết bao nhiêu điêu hấp dán

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

của ngành xâ hội học.Công trình nghiên cứu này là kết quà tích lũy kiên thức, kinh nghiệm mà tôi may mắn được học hỏi từ’ các thây cô giáo của khoa X

TRCqỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ TRANGVAI TRÒ CỦA CHA MẸ TRONG VIỆC ĐỊNH HƠỊỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC GIA ĐÌNH LÀNG NGHỀ TẠI•XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨ

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội thây giáo PGS.TS. Lê Ngọc Văn là thầy giáo đà giảng dạy tôi bộ môn Biến dõi gia đình trong quá trình phát triển, thây đà tận tình, hướng dân và giúp

tôi có được những bước đi đâu tiên, đẽ tôi tụ' tin lựa chọn chủ đê nghiên cứu trong Luận văn của mình.Tôi trân trọng câm ơn các đồng chí lãnh đạo Đàng Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

úy, Hội đông nhân dân, ủy ban nhân dân xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đà nhiệt tình giúp đờ trong quá trình nghiên cứu luận vãn và có nh

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

iêu ý kiến đóng góp quý báu cho luận văn của tôi dược hoàn thiện. Đặc biệt lôi vô cùng biết ơn Ban chấp hành Hội doanh nghiệp làng nghê truyền thông x

TRCqỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ TRANGVAI TRÒ CỦA CHA MẸ TRONG VIỆC ĐỊNH HƠỊỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC GIA ĐÌNH LÀNG NGHỀ TẠI•XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨ

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nộig vân sâu, (hào luận nhóm, trà lời bàng hỏi. Chính họ đã chia sè nhừng lâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ, cách định hướng vê nghê nghiệp cho giới trè lại

làng nghê hiện nay đẽ tôi có được những hiếu biẽt hừu ích cho Luận văn này.Tôi xin bày tỏ lời càm ơn tới các bạn đồng nghiệp cùng cơ quan công lác dà Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

giúp dờ lôi trong quá trình nghiên cứu dề tài đặc biệt trong quá trình(hực hiện điêu tra bàng hòi. Họ động viên, chia sẻ và theo dõi từng bước tiến tr

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

iền cùa tôi trong quá trình thực hiện luận vãn.Cuối cùng, nhưng là những người tôi luôn thâm cảm ơn mòi ngày, dó chính là gia đình và bạn bè đà luôn c

TRCqỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ TRANGVAI TRÒ CỦA CHA MẸ TRONG VIỆC ĐỊNH HƠỊỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC GIA ĐÌNH LÀNG NGHỀ TẠI•XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨ

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nộinh mục bảng, biếu, hộpMỜ ĐÀU...............................................................11.Tính cấp thiết của đê tài...............................

..........12.Tổng quan vê vãn đê nghiên cứu....................................33.Mục đích, nhiệm vụ nghiến cứu.....................................94 Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

.Đối tượng, khách thẽ và phạm vi nghiên cứu.......................105.Phương pháp nghiên cú*u..........................................106.Những đóng

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp của các gia đình làng nghề tại xã la phù, huyện hoài đức, thành phố hà nội

góp của đê tài nghiên cứu.............................13

TRCqỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ TRANGVAI TRÒ CỦA CHA MẸ TRONG VIỆC ĐỊNH HƠỊỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC GIA ĐÌNH LÀNG NGHỀ TẠI•XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨ

TRCqỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ TRANGVAI TRÒ CỦA CHA MẸ TRONG VIỆC ĐỊNH HƠỊỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC GIA ĐÌNH LÀNG NGHỀ TẠI•XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨ