KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         165 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1PHẠM HOÀNG LĨNHĐÈ TÀI:BÀO ĐẤM QUYÈN CỦA NGƯỜI LAO ĐỌNG TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VÓN ĐÀI Tư

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay NƯỚC NGOÀI Ờ VIỆT NAM HIỆN NAYLUẶN ÁN TIÉN SỉHà Nội-2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌ1PHẠM HOÀNG LĨNHDỀ TÀI:BẢO DẤM QU

YÊN cĩ A NGƯỜI lao dọng trong doanh NGHIỆP CÓ VÓN DẤU rư NƯỚC NGOÀI Ò VIỆT NAM HIỆN NAYChuyên ngành: Luật kinh tếMã số: 9 38 01 07LUẬN ÁN TIẾN SĩNGƯỜI (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay

HƯỚNG DẰN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ HOÀI THUHà Nội-2019 éMỤC LựcMỜ DẢU......................................................2CHUÔNG 1: TÓNG Ql AN TỈNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay

HÌNH NGHIÊN cưu LIÊN QUAN DÉN DÈ 1À1 I.I ĂN ÁN VÀ NHƯNG VÃN ĐẼ ĐẠT RA CÀN TIF.P TỤC NGHIÊN cưu...«1.1.'l ông quan tinh hình nghiên cứu................

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1PHẠM HOÀNG LĨNHĐÈ TÀI:BÀO ĐẤM QUYÈN CỦA NGƯỜI LAO ĐỌNG TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VÓN ĐÀI Tư

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay0CHƯƠNG 2: NHƯNG VÁN DÊ LÝ Ll ẬN VÊ QUYÊN CÙA NGƯỜI LAO DỘNG VÀ PHÁP LUẬT VF. BÃO ĐÁM QUYÊN CỦA NGƯỜI T.AO ĐỌNG TRONG DOANH NGHTF.P CÓ VÕN DÂU Tư NƯỚC

NGOÀI...........................242.1. Khái quái chung ve quycn và bao dam quycn cua người lao động trongdoanh nghiệp có vốn đâu lư nước ngoài ...... (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay

......................242.2.Pháp luật về bão dâm quyên của người lao dộng trong doanh nghiệp có vondầu tư nước ngoài..................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay

...............442.3.Các biện pháp bao dam quyên cùa người lao dộng trong doanh nghiệp .... 59CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG PHẤP LUẬT VÀ THỤC TIẾN BAO ĐẢM QUYÊ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1PHẠM HOÀNG LĨNHĐÈ TÀI:BÀO ĐẤM QUYÈN CỦA NGƯỜI LAO ĐỌNG TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VÓN ĐÀI Tư

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nayhung về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam...703.2 Thực trạng pháp luật vê bão đàm quyên của người lao động trong....723.3.Thực tiền bão

dâm quyên của người lao động trong doanh nghiệp có.843.4.Đánh giá thực tựing pháp luật và thực tiền bao dam quyển của người laodộng trong doanh nghiệ (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay

p có von đâu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay..102CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NẤNG CAO HIỆU QUÀ BÀO DẤM QUYÊN CÙA NGƯỜI LAO DỘNG TRONG DOANH NG

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay

HIỆP CÓ VÓN DÁU TƯ NƯỚC NGOÀI ơ VĩẸT NAM HIF.N NAY..................................110

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1PHẠM HOÀNG LĨNHĐÈ TÀI:BÀO ĐẤM QUYÈN CỦA NGƯỜI LAO ĐỌNG TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VÓN ĐÀI Tư

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1PHẠM HOÀNG LĨNHĐÈ TÀI:BÀO ĐẤM QUYÈN CỦA NGƯỜI LAO ĐỌNG TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VÓN ĐÀI Tư