KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         156 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

(Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ V TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN HOÀNG THANHBẠO Lực GIA ĐÌNH VÀ sức KHÓE CỦA THAI PHỤ, TRẺ SO SINH TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỌ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015ỌI NĂM 2014-2015LUẠN ÁN TIÉN sỉ Y HỌCHANOI -2019LỜI CAM ĐOANTôi là Nguyễn Hoàng Thanh, nghiên cửu sinh khóa XXXIII cùa Trường Đại học Y Hà Nội. chuyên

ngành Y tế công cộng, xin cam đoan:Đây là luận án do bàn thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dần cùa PGS.TS Ngô Vãn Toàn và PGS.TS Nguyền Đăng (Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

VừngCông trinh này không trùng lặp với bat kỳ nghiên cứu nào khác đà được công bố tại Việt NamCác số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

chinh xác, trung thực và khách quan, đã dược xác nhận và chấp thuận cua cơ sơ nơi nghiên cứuTòi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhữn

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ V TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN HOÀNG THANHBẠO Lực GIA ĐÌNH VÀ sức KHÓE CỦA THAI PHỤ, TRẺ SO SINH TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỌ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015ào tạo Sau đại học. Phòng Đào tạo- Nghiên cứu khoa học- Hợp tác quốc tế Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng. Khoa Nhân học Y học. Đại học Tô

ng hợp Copenhagenen. Khoa Phụ San trường Đại học Nam Đan Mạch đà tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đờ tôi trong quá trinh học tập và nghiên cứu để t (Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

ôi có thể hoàn thành luận án này.Tôi xin chân thành cám ơn Dự án PAVE do cơ quan Phát triển Chính phu Đan Mạch tài trợ (DANIDA). Đặc biệt PGS.TS. Nguy

(Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

ền Thị Thúy Hạnh; GS.TS. Tine Gammeltoft.GS.TS. Vibeke Rasch; PGS.TS. Dan w. Meyroxvitsch đà hồ trợ tôi cá về mặt chuyên môn kỹ thuật và tài chinh tro

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ V TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN HOÀNG THANHBẠO Lực GIA ĐÌNH VÀ sức KHÓE CỦA THAI PHỤ, TRẺ SO SINH TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỌ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015 Toàn và PGS.TS. Nguyền Dàng Vừng là người thầy kinh mến đà dạy dồ và trực tiếp hướng dần tôi hoàn thành luận án này.Tòi xin câm ơn những thai phụ dà

tham gia vào nghiên cửu, các trợ lý nghiên cứu nhàn viên y tế tại huyện Đông Anh đà giúp tôi thực hiện nghiên cửu này.Nhân dịp này tòi kinh trọng bày (Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

tỏ lòng biết ơn sâu sac đôi với cha. mẹ. vợ và những người thân trong gia đình đà dành cho tôi mọi sự động viên chia se về tinh thằn, thời gian và côn

(Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

g sức giúp tói vượt qua mọi khò khăn trong quá trinh học tập. nghiên cứu. Đặc biệt tôi xin dành thành quã ngày hòm nay cho người vợ và các con dã và s

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ V TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN HOÀNG THANHBẠO Lực GIA ĐÌNH VÀ sức KHÓE CỦA THAI PHỤ, TRẺ SO SINH TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỌ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015ƠNG 1: TỎNG QUAN..........................................................41.1.Một so định nghĩa......................................................

41.1.1.Định nghĩa sinh non và sinh nhẹ cân.................................41.1.2.Một số định nghía về bạo lực........................................ (Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

41.1.3.Cách thức xác định và phân loại bạo lực.............................81.1.4.Một so khung lý thuyết..............................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

91.2.Thực trạng bạo lực đối với thai phụ...................................131.2.1.Tý lệ bạo lực đối với thai phụ trên thế giới.......................

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ V TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN HOÀNG THANHBẠO Lực GIA ĐÌNH VÀ sức KHÓE CỦA THAI PHỤ, TRẺ SO SINH TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỌ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015161.3./inh hường của bạo lực đối với sức khóe của thai phụ và trê sơ sinh...201.3.1.Tác hại cua bạo lực đỏi với sức khoe thai phụ.....................

.20 (Luận Án Tiến Sĩ) Bạo Lực Gia Đình Và Sức Khỏe Của Thai Phụ, Trẻ Sơ Sinh Tại Huyện Đông Anh, Hà Nội Năm 2014 - 2015

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ V TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN HOÀNG THANHBẠO Lực GIA ĐÌNH VÀ sức KHÓE CỦA THAI PHỤ, TRẺ SO SINH TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỌ