KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         115 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

114VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIDIỆP TI lú. DÂNBÁỌ ĐẤM QUYÊN LÀM VIỆC CỦA NGUÒÌ KHUYẾT TẬT TÙ'THỤC TIỀN THÀNH PHÓ HÒ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh CHÍ MINHLỤẬN VĂN THẠC SÌ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HĨÊN PHÁP VÀ LUẬT HĂNH CHỈNHSì . ... .... ítTHÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHVIỆN HẰN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC

V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌIDIỆP THỀ DÂNBÃỌ ĐẢM QUYỀN LÀM VIỆC CỦA NGUÔI KHUYẾT TẬT TÙ' THỤ C TIỄN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLUẬN VÀN THẠC sỉ Chuyên ngành: Luật H (Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

iến pháp và luật hành chính Mã số: 8.38.01.02Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Nguyên KhánhTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH - 2020LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

oan đây là công (rình nghiên cửu ciìa riêng tôi. Các sô liệu, kết quá nêu trong luận vãn lả trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dần đầy đu

114VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIDIỆP TI lú. DÂNBÁỌ ĐẤM QUYÊN LÀM VIỆC CỦA NGUÒÌ KHUYẾT TẬT TÙ'THỤC TIỀN THÀNH PHÓ HÒ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minhbào đàm quyển làm việc cùa người khuyết tật71.2. Cơ che quốc tế bào đàm quyển làm việc cùa người khuyết tật211.3. Cơ chế quốc gia về báo dam quyền làm

việc của ngưòí khuyết (ậ(26lieu kết chirong 132Chương 2 Tĩĩực TRẠNG BÀO DẤM QUYỀN LÀM VTị.C CỦA NGƯỜI KHUYÉTTẠT TỪTHựC TIÊN TẠI THÀNH PHO HÒ CHÍ MINH (Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

GIAI DOẠN 2015 - 2019332.1. Các yếu tố ành hường đến bào đàm quyển làm việc cùa người khuyết tật từ thực tiền thành phổ Hồ Chí Minh332.2. Kct qua. hạ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

n chế trong báo dâm quyền làm việc của nguôi khuyết tật tìr thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay362.3. Nguyên nhân hạn chế trong báo dám quyền làm

114VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIDIỆP TI lú. DÂNBÁỌ ĐẤM QUYÊN LÀM VIỆC CỦA NGUÒÌ KHUYẾT TẬT TÙ'THỤC TIỀN THÀNH PHÓ HÒ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí MinhỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TÍ THỰC TIÉ.N THÀNH PHÓ HỎ CHÍ .MINH HIỆN NAY543.1. Phương hướng bào đàm quyền làm việc cùa người khuyết tật từ54thực tiền thành p

hố Hồ Chí Minh3.2. Glàỉ pháp bào đàm quyền làm việc cùa người khuyết tật từ thực tiền thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay55 (Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

114VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIDIỆP TI lú. DÂNBÁỌ ĐẤM QUYÊN LÀM VIỆC CỦA NGUÒÌ KHUYẾT TẬT TÙ'THỤC TIỀN THÀNH PHÓ HÒ