KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại Số

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         173 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại Số

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại Số

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sir PHẠMl.f: HÓNG QUANGBÕI DƯỠNG NÀNG Lực MỎ IIÌNIIIIÓA TOÁN HỌC ( HO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY IIỌC DẠ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại SốẠI SÕLUẬN ÁN T1ÉN sì KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN, NẤM 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG ĐẠI HỌC su PHẠMLÊ HÓNG Ql ANGBÔI DƯỠNG NĂNG Lực MÔ IIÌMIIIÓA TOÁ

N nọc CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHÓ THÔNG TRONG DẠY IIỌC DẠI SÕNgành: l.ý luận và Phưcrng pháp dạy học hộ môn l oàn học Mã số: 9140111LUẬN ÁN T1ÉN Sỉ KHO (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại Số

A HỌC GIÁO DỤCCán bộ hướng dẫn khoa học:1.TS. Trần Luận2.PGS.TS Trần Việt CườngTHÁI NGUYÊN, NÀM 2020iI.ÕI CAM ĐOANTôi xin cam đoan dây là còng trinh n

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại Số

ghiên cứu của liêng tôi dưới sự hướng dần của TS I rần Luận và PGS.TS I ran Việt Cường. Các số liệu, kết quà trinh bày trong luận ãn lã trung thực và

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sir PHẠMl.f: HÓNG QUANGBÕI DƯỠNG NÀNG Lực MỎ IIÌNIIIIÓA TOÁN HỌC ( HO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY IIỌC DẠ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại Số chân (hành tới TS Trần Luận và PGS.TS Iran Việt Cường dà tận tinh hướng dần và giúp dờ tôi trong học tập. nghiên cứu và hoàn thành bân luận án này.Tr

ong quá trinh thực hiên Luận án. tôi dà nhận dươc sự giúp dờ. góp ý về chuycn môn cúa GS.TS Nguyền Hừu (’hâu. GS.TS Bùi Vàn Nghị. PGS.TS Nguyen Danh N (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại Số

am. PGS.TS Cao Thị Ilà. PGS.TS. Trịnh Thanh Hài. TS. Bùi Thị Hạnh Làm. PGS.TS. Dào I hái Lai. PGS.TS. I rân Kiêu cùng các chuyên gia trong ngành Lý lu

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại Số

ận vã Phương pháp dạy học bộ môn Toán . Tôi thực sự biết ơn nlìừng sự chi bão quý báu đó.TỜI xin chân thành cam ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáơ Kho

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sir PHẠMl.f: HÓNG QUANGBÕI DƯỠNG NÀNG Lực MỎ IIÌNIIIIÓA TOÁN HỌC ( HO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY IIỌC DẠ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại Số(Hà Nội), I HPT Chu Vàn An (Hà Nội). ì HPI Thái Phiên (Đã Nằng). TIIPT Hoảng Hoa Thâm (Đà Nang). TIIPT Trấn Biên (Đồng Nai), IHP1 Lê Hồng Phong (Dồng

Nai), THPT Nguyen Hoàng (Thanh Hóa). TIIPT Đông Sơn 2 (Thanh Hóa) dà giúp dứ. tạo diều kiện về thời gian dê tôi làm kháo sát. thực nghiệm và hoàn thàn (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại Số

h luận án.Cũng nhản dịp nãy cho tôi dược to lõng biết ơn dến gia dinh và người thân đà luôn động vicn. giúp đò và tạo điêu kiện cho lôi trong suôi quá

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Mô Hình Hóa Toán Học Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Dạy Học Đại Số

trình học tập và nghiên cứu.Thái Nguyên, /háng /0 năm 2020 'l ác già luận án Lê Hồng QuangiiiMỤC LỤCLÔI CAM ĐOAN.....................................

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sir PHẠMl.f: HÓNG QUANGBÕI DƯỠNG NÀNG Lực MỎ IIÌNIIIIÓA TOÁN HỌC ( HO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY IIỌC DẠ

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sir PHẠMl.f: HÓNG QUANGBÕI DƯỠNG NÀNG Lực MỎ IIÌNIIIIÓA TOÁN HỌC ( HO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY IIỌC DẠ