KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Áp Dụng Hình Phạt Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Xét Xử Của Các Tòa Án Quân Sự

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         184 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Áp Dụng Hình Phạt Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Xét Xử Của Các Tòa Án Quân Sự

(Luận Án Tiến Sĩ) Áp Dụng Hình Phạt Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Xét Xử Của Các Tòa Án Quân Sự

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸỈ NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRƯƠNG DƯC THVẠNÁP DỤNG HÌNH PHẠT THEO PHẤP LUẬT IIÌNII sự MẸT NAM TỪ THựC TIÈN XÉT xử C

(Luận Án Tiến Sĩ) Áp Dụng Hình Phạt Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Xét Xử Của Các Tòa Án Quân SựCỦA CÁC TÒA ÁN QUÂN sựNgành: Luật hình sự và to tụng hình sự Mã số: 9.38.01.04LUẬN ÁN TIÉN Sĩ LUẬT HỌCNgười hưóiig dần khoa hoc: PGS.TS. Trần Văn ĐộHÀ

NỘI - 2020LỜI CAM DOANTòi xin cam đoan đày là công trình nghiên cứu cùa ricng tòi. Các dan liệu, kết quả nghiên cửu, dề xuất nêu trong luận án là tru (Luận Án Tiến Sĩ) Áp Dụng Hình Phạt Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Xét Xử Của Các Tòa Án Quân Sự

ng thực và tôi xin chịu trách nhiệm VC làl ca những dẫn liộu. kcl quã nghiên cứu đó. Luận án này chưa dược ai công 1)0 trong bất kỹ một cóng trinh kho

(Luận Án Tiến Sĩ) Áp Dụng Hình Phạt Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Xét Xử Của Các Tòa Án Quân Sự

a học nảo khác./.Tác già luận ánTRƯƠNG ĐỨC THƯẶNDANH MỤC NHỮNG TỪ VIÉT TẤTADHP:Áp dụng hình phạtADPL:Ap dụng pháp luậtBLĨĨS:Bộ luật 1 linh sựBLTTIIS:B

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸỈ NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRƯƠNG DƯC THVẠNÁP DỤNG HÌNH PHẠT THEO PHẤP LUẬT IIÌNII sự MẸT NAM TỪ THựC TIÈN XÉT xử C

(Luận Án Tiến Sĩ) Áp Dụng Hình Phạt Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Xét Xử Của Các Tòa Án Quân Sự.........1('hương 1: TONG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CÚT LIÊN QUAN ĐẾN ĐÈ TÀI LUẬN ÁN.............................................8•1.1.Tình hình nghiên cử

u ớ ngoài nước.....................81.2.l inh hình nghiên cứu trong nước...................... 11Chương 2: NHỮNG VÁN ĐẺ LÝ LUẬN VẺ ẤP DUNG HÌNH PHẠT.. (Luận Án Tiến Sĩ) Áp Dụng Hình Phạt Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Xét Xử Của Các Tòa Án Quân Sự

......292.1. Khái niệm, đặc diêm, nguyên tãc áp dụng hình phạt....292.2.Nhiệm vụ. nội dung, ý nghĩa cua áp dụng hình phạt....562.3.Các yêu tỏ tác động

(Luận Án Tiến Sĩ) Áp Dụng Hình Phạt Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Xét Xử Của Các Tòa Án Quân Sự

đen áp dụng hình phạt............66( hương 3: TH ực TRẠNG cơ SỜ PHẤP LÝ CÙA ẤP DỤNG HÌNH PHẠT VÀ THỤC TIỀN ẤP DỤNG HÌNH PHẠT TẠI CÁC TÒA ÁNQUÂN Sự...

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸỈ NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRƯƠNG DƯC THVẠNÁP DỤNG HÌNH PHẠT THEO PHẤP LUẬT IIÌNII sự MẸT NAM TỪ THựC TIÈN XÉT xử C

(Luận Án Tiến Sĩ) Áp Dụng Hình Phạt Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Xét Xử Của Các Tòa Án Quân Sựòa án quân sự...913.3.Những hạn che. sai sót phô biên trong áp dụng hình phạt tại các Tòa ánquân sự và nguyên nhân...................................1

02 (Luận Án Tiến Sĩ) Áp Dụng Hình Phạt Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Xét Xử Của Các Tòa Án Quân Sự

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸỈ NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRƯƠNG DƯC THVẠNÁP DỤNG HÌNH PHẠT THEO PHẤP LUẬT IIÌNII sự MẸT NAM TỪ THựC TIÈN XÉT xử C