KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         150 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTVIỆN CHÀ.N NUÔIVÕ TRỌNG THÀNHẢNH HƯỜNG CÙ A MỘT SỎ BIỆN PHÁP KỲ TĨĨUẶT VÀ TỎ cilírc SẤN XUẤT ĐÉN NĂNG SUẤT

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông HồngT. CHAT LƯỢNG SÁN PHÀM VÀ H1ẸU QUẢ KINH TÉ TRONG CHÃN NUÔI LỢN THỊT Ờ ĐONG BÂNG SÔNG HÒNGLUẬN ÁN TIẾN Sỉ NÔNG NGHIỆPHÀ NỘI. 2018Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGIIIỆP VÀ PTNTVIẸN CHĂN NUÔIVCN 1952VÕ TRỌNG THÀNHẢNH HƯỜNG CÙA MỘT SỎ BĨỆ.N PHÁP KỲ TIIUẶT VÀ TỎ CHÚC SÀN XUẤT ĐÉN NẤNG SUẤT, CHAT LƯỢNG SÁN (Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng

PHA.M VÀ H1ẸL QUÁ KINH TÉ TRONG ( HẤN NUÔI I.ỢN TIĨỊT Ờ DÒNG BÀNG SÔNG HÒNGLUẬN ÁN TIỀN Sì NÔNG NGHIỆPChuyên ngành: Chan nuôiMã số: 9.62.01.05Người h

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng

ướng dẫn khoa học: TS. Dinh Xuân TùngTS. Hoàng Thanh VânHÀNỌI-2018LỜI CAM DOANTỏi cam đoan rang đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. C

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTVIỆN CHÀ.N NUÔIVÕ TRỌNG THÀNHẢNH HƯỜNG CÙ A MỘT SỎ BIỆN PHÁP KỲ TĨĨUẶT VÀ TỎ cilírc SẤN XUẤT ĐÉN NĂNG SUẤT

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồnginh thực hiện luận án này dã dược cám ơn và các thông (in (rích dần (rong luận án này đà được chi rỏ nguồn gốc.Nghicn cứu sinhVõ Trọng ThànhLỜI CÁM ƠN

Dế hoàn thành luận án này. tói xin trân trọng gửi lời câm ơn TS. Dinh Xuân Tùng vờ TS. Hoàng Thanh Vân là hai thầy hướng dần khoa học dà tận tình giúp (Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng

dờ, hướng dẫn tòi trong suốt quá trình thực hiện luận án.Tôi cũng bày to lòng biẻt ơn chân thành lởi các Lành dạo cùa Viện Chân nuôi, Phòng Dào tạo v

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng

ờ Thông tin. Bộ Môn Kinh tế và Hệ tlìồng Chđn nuôi, các thầy giáo, cô giáo đõ giúp dờ về mọi mật. tạo mọi diều kiện thuận lợi nhất cho ròi hoàn thành

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTVIỆN CHÀ.N NUÔIVÕ TRỌNG THÀNHẢNH HƯỜNG CÙ A MỘT SỎ BIỆN PHÁP KỲ TĨĨUẶT VÀ TỎ cilírc SẤN XUẤT ĐÉN NĂNG SUẤT

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng lợn giồng Lạc Vệ. Công ty TNHH lợn giồng hạt nhân Dabaco. Công ty TNHH chề biền thực phàm Dabaco. Công ly TNỈỈỈI Đầu lư và phái Iriên chùn nuôi gia c

ông dà lạo diều kiện dê tôi tiến hành triển khai toàn bộ thí nghiệm và dành thời gian cho các buổi phông vđn dể lôi có thè thu thập dược nguồn dừ liệu (Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng

.lôi gưi lời cam ơn tới PGS.'IS. Do Dửc Lực. TS. Hà Xuân Bộ. các giáng viên và kỹ thuật viên Bộ môn Di truyền giong vật nuôi - Khoa chăn nuôi - Học Vi

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng

ện Nông nghiệp Việt Nam dỗ phổi hợp, giúp dờ nhiệt lình trong việc triền khơi thi nghiệm và hoàn thành luận án.lòi xin gưi lời cam ơn chân thành tới Ô

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTVIỆN CHÀ.N NUÔIVÕ TRỌNG THÀNHẢNH HƯỜNG CÙ A MỘT SỎ BIỆN PHÁP KỲ TĨĨUẶT VÀ TỎ cilírc SẤN XUẤT ĐÉN NĂNG SUẤT

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồngồi thịt lợn. Cam cm GS.TS lĩi Duy Giáng, TS. Nguyền l ãn Trọng (Dự án Chuồi thịt lợn VIP), TS. Tồng Xuân Chinh.TS. Võ Ngân Giang, TS. Huỳnh Thi Thúy,

ThS. Nguyễn Ngọc Phục ....là những người díì hồ trợ lõi trong quớ trình rập họp tư liệu thực hiện nghiên cứu.Tôi cùng xin bày lò lòng cam ơn dồi vời c (Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng

hu các trưng trại chùn nuôi lợn thuộc Hà Nội, Vĩnh Phúc và Bác Ninh mà lôi không thế kể lên hét ra dày dỗ dành thời gian cung cấp thông tin cho nghiên

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng

(ữu.l ôi cùng xin chán thành cam om gia dinh, bạn bè và cức dồng nghiệp tại (.'ục Chân nuôi dà tạo mọi điều kiện thuận lọi giúp dò' tôi về mọi mật. d

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTVIỆN CHÀ.N NUÔIVÕ TRỌNG THÀNHẢNH HƯỜNG CÙ A MỘT SỎ BIỆN PHÁP KỲ TĨĨUẶT VÀ TỎ cilírc SẤN XUẤT ĐÉN NĂNG SUẤT

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật, Tổ Chức Sản Xuất Đến Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm Và Hiệu Quả Kinh Tế Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Ở Đồng Bằng Sông Hồng........................i

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTVIỆN CHÀ.N NUÔIVÕ TRỌNG THÀNHẢNH HƯỜNG CÙ A MỘT SỎ BIỆN PHÁP KỲ TĨĨUẶT VÀ TỎ cilírc SẤN XUẤT ĐÉN NĂNG SUẤT