KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         227 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

iBộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUốC DÂNĐẶNG THỊ THÚY HÀNGANH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KẺ TOÁN CÔNG BỐ ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐÀU Tư TRÊN TH

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt NamHỊ TRƯỜNG CHÚNG KHOÁN VIỆT NAMChuyên ngành: Ke toán (Ke toán, Kiểm toán và Phân tích) Mã số: 62 34 03 01LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TÉNgười hưởng dẫn khoa họ

c:1.TS. Trần Thị Nam Thanh2.TS. Phạm Đức CuòìigHà nội, năm 2016iiLỜI CẢM ƠNĐè hoàn thành được luận án này. trước tiên tòi xin gữi lời cam ơn sâu sắc đ (Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

ền gia dinh: bồ. mẹ - những người dà sinh ra tồi. dã hy sinh hạnh phúc cá nhân, châm sóc và giúp dờ tôi trong quá trình làm luận án; chồng và các con

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

gái Tú Quyên và Chi Mai. những người dà chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn luôn dộng viên, giúp dờ tôi trong thời gian 4 năm nghiên cứu luận án.Tôi củng

iBộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUốC DÂNĐẶNG THỊ THÚY HÀNGANH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KẺ TOÁN CÔNG BỐ ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐÀU Tư TRÊN TH

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam ý kiên chân thành giúp tòi hoàn thiện luận án. chia sè cóng việc trong quá trình tôi bận rộn với còng việc nghiên cữu.Dặc biệt, tôi thực sự không biê

l nói gì hơn là lởi cùm ơn lập thê giáo viên hường dẫn là TS. Trần Thị Nam Thanh và TS. Phạm Đức Cường. Những người thầy không chi hưởng dẫn lôi nghiê (Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

n cứu khoa học, mà còn luôn dộng viên, an ui và chia sè nhừng kinh nghiệm trong học tập cùng như trong cuộc sông trong suòt quá trình tòi nghiên cứu.T

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

ôi xin cùm ơn làí cá mọi người.iiiLỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan luận án này là công trình khoa học cùa riêng tòi. Luận án không sao chép nghiên cửu cùa

iBộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUốC DÂNĐẶNG THỊ THÚY HÀNGANH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KẺ TOÁN CÔNG BỐ ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐÀU Tư TRÊN TH

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam..........................................iLÒI CAM ĐOAN.........................................................iiiMỤC LỤC............................

...................................ivDANH MỤC CHỮ VIẾT TÂT................................................viiDANH MỤC BÀNG, SO DỞ, HÌNH............... (Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

...........................viiiTÓM TÁT LUẬN ÁN.......................................................xiChương 1: GỈỚI THIỆU...........................

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

........................11.1.Lý do chọn dề tài nghiên cứu.....................................11.2.Mục tiêu nghiên cứu................................

iBộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUốC DÂNĐẶNG THỊ THÚY HÀNGANH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KẺ TOÁN CÔNG BỐ ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐÀU Tư TRÊN TH

(Luận Án Tiến Sĩ) Ảnh Hưởng Của Thông Tin Kế Toán Công Bố Đến Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam....61.5.Điểm mó’i của luận án............................................6

iBộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUốC DÂNĐẶNG THỊ THÚY HÀNGANH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KẺ TOÁN CÔNG BỐ ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐÀU Tư TRÊN TH