KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         153 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

LỜI CÁM ƠNLuận án này được thực hiện và hoàn thành tại Phòng thí nghiệm cùa Bộ mòn Vật liệu học. Xử lý nhiệt vã Bề mặt. Viện Khoa học và Kỳ thuật Vật

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ liệu. Đại học Bách Khoa Hà Nội; Phòng thí nghiệm của Bộ môn Vật liệu và ('ông nghệ Vật liệu, Khoa Cơ khi. IIọc viện Kỹ thuật Quân sự và Viện Hóa học

- Vật liệu. Viện Khoa học và ('ông nghệ Quân sự, Bộ Quốc phòng.Xin bây tỏ lòng kinh trọng, sự biết ơn sâu sắc đến cãc cô giáo hướng dần PGS.TS. Phùng (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

Thị Tố nằng vã TS. Nguyễn Thị Vân Thanh, những người Cô đà tận tinh hướng dản. chi bao. giúp dờ tôi không những về mặt chuyên môn mã còn về cuộc sống

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

tinh thần trong suốt quá trinh học tập. nghiên cứu và hoàn thiện luận án này.Xin câm ơn den Ths. Nguyen Dinh ('hiến và các cm sinh viên lại bộ môn Vật

LỜI CÁM ƠNLuận án này được thực hiện và hoàn thành tại Phòng thí nghiệm cùa Bộ mòn Vật liệu học. Xử lý nhiệt vã Bề mặt. Viện Khoa học và Kỳ thuật Vật

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướcác anh. chị tại Bộ môn Vật liệu học. Xư lý nhiệt và Bề Mặt. Viện Khoa hoc và Kỹ thuật Vật liệu. Đại học Bách Khoa Ilã Nội - nơi tôi tham gia học tập

vã thực hiện luận ân.Và lôi cùng xin gửi lời câm on sâu sac lói Thủ trướng đíni vị, các đông chí, đong nghiệp lại Viện Hóa học - Vật liệu, viện Khoa h (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

ọc và ('ông nghệ quân sự đà luồn lạo điêu kiện lốt nhầl về vậl chai và linh thân và luồn động viên khi lôi gặp khó khán trong suốt thin gian lôi tham

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

gia học lập và thực hiện luận án.Cuối cũng, tôi xin gưi lời cam ơn dển gia dinh, người thân, bạn bẽ dà cô vù và dộng viên tôi hoàn thành ban luận án n

LỜI CÁM ƠNLuận án này được thực hiện và hoàn thành tại Phòng thí nghiệm cùa Bộ mòn Vật liệu học. Xử lý nhiệt vã Bề mặt. Viện Khoa học và Kỳ thuật Vật

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ hoàn toàn trung thực của tôi, không vi phạm điêu gì trong luật sỡ hữu tri tuệ và pháp luật Việt Nam. Các kết quá cùa luận án chưa lừng được người khá

c công bò. Nêu sai, tôi hoàn toàn chiu trách nhiệm trước pháp luật.Hà Nội. ngày 28 ỉhổng 10 /kìm 2020Giáo viên hướng dẫnNghiên cứu sinhTS. Nguyễn Thị (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

Vân Thanh PGS.TS. Phùng Thị Tố nằng Ngô Minh TiếniiMỤC LỤCLÒI CẢM ƠN..................................................................iLỜI CAM ĐOAN...

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

............................................................iiMỤC LỤC...................................................................iiiĐANH MỤC CÁ

LỜI CÁM ƠNLuận án này được thực hiện và hoàn thành tại Phòng thí nghiệm cùa Bộ mòn Vật liệu học. Xử lý nhiệt vã Bề mặt. Viện Khoa học và Kỳ thuật Vật

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong NướC HÌNH VẼ............................................................XMơ ĐAU......................................................................1Chư

ơng 1. TÔNG QUAN.........................................................51.1.Hợp kim nhôm độ hên cao hệ Al-Zn-Mg-Cu............................51.1.1 (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

.IIợp kim nhôm hệ Al-Zn-Mg-Cu.................................51.1.1.1.Thành phẩn và ký hiệu.........................................51.1.1.2.Đặc diêm

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

tô chức tế vi vã cơ tinh cua hợp kim.................51.1.1.3.Anh hướng cứa các nguycn tô hợp kim phụ.......................61.1.2.IIợp kim nhôm dộ b

LỜI CÁM ƠNLuận án này được thực hiện và hoàn thành tại Phòng thí nghiệm cùa Bộ mòn Vật liệu học. Xử lý nhiệt vã Bề mặt. Viện Khoa học và Kỳ thuật Vật

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướim B95................................81.2.Che độ xứ lý nhiệt cho hợp kim nhôm B95.......................91.2.1.Chế dộ u kết tinh lại.................

.......................9 (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chế Độ Nhiệt Luyện Nhiều Giai Đoạn Đến Tổ Chức Và Tính Chất Của Hợp Kim Nhôm Độ Bền Cao Hệ Al-Zn-Mg-Cu Được Sản Xuất Trong Nướ

LỜI CÁM ƠNLuận án này được thực hiện và hoàn thành tại Phòng thí nghiệm cùa Bộ mòn Vật liệu học. Xử lý nhiệt vã Bề mặt. Viện Khoa học và Kỳ thuật Vật