KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein Friesian

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         84 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein Friesian

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein Friesian

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ TUYẾT NHUNGNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG CỦA MỌT SÓ YÉU TÓ KỸ THUẬT sử DỤNG TINH TRÙNG ĐÃ XÁC ĐỊNH TÍNH B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein FriesianBIỆT CẢI ĐÉN KHẢ NĂNG SẢN XUÁT PHÔI IN VITRO VÀ IN VIV O TRÊN BÒ HOLSTEIN FRIESIANLUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆPTHẢI NGUYÊN - 2015ĐẠI nọc THÁI

NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ TUYẾT NHUNGNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG CỦA MỌT SỎ YÉU TÓ KỸ THUẬT sử DỤNG TINH TRÙNG DÃ XÁC ĐỊNH TÍNH BIỆT CÁI DẺN K (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein Friesian

HẢ NĂNG SẢN XUÁT PHÔI IN VT1 RO VÀ IN VIVO TRÊN BÒ HOLSTEIN FRIESIAN( huyên ngành: Chăn nuối Mã số: 60.62.01.05LUẬN VĂN THẠC Sĩ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆPNg

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein Friesian

ười hướng dẫn khoa học:1. PGS. TS. Phan Dinh Thắm 2. TS. Phan Lê SưnTHÁI NGUYÊN - 2015iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan răng, số liệu và két qua nghiên cứ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ TUYẾT NHUNGNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG CỦA MỌT SÓ YÉU TÓ KỸ THUẬT sử DỤNG TINH TRÙNG ĐÃ XÁC ĐỊNH TÍNH B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein Friesian đà được ghi nhận, câm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận vân đều đà dược chi rõ nguồn gốc.Thái Nguyên. ngày tháng nủni 2015Tác giã luận vồnNguy

ễn Thị Tuyết NhungiiLỜI CẢM ƠNNhân dịp hoàn thảnh bán luận văn nãy. tôi xin bày tò lòng biết ơn dên Ban Giám Hiệu. Phòng quan lý đào tạo Sau đại học. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein Friesian

Ban chu nhiệm khoa Chăn nuôi thú y và Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, không nhừng đà giảng dạy và dìu dãt tỏi trong quá trình

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein Friesian

học tập và hoàn thành luận văn. Tòi cũng xin bày tò lông biêt ơn tới Ban lành dạo Viện Chăn nuôi, cơ quan chủ quân nơi tỏi công tác đà tạo điêu kiện t

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ TUYẾT NHUNGNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG CỦA MỌT SÓ YÉU TÓ KỸ THUẬT sử DỤNG TINH TRÙNG ĐÃ XÁC ĐỊNH TÍNH B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein Friesiano, người hướng dần khoa học PGS.TS. Phan Đinh Thâm và TS. Phan Lê Sơn dà tận tinh giúp dở tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn. Tôi cùng xin b

ày tó lòng biêt ơn tới thay giáo TS. Đào Đức Thà luôn động viên, dạy bao, giúp đờ vả tạo điều kiện tốt nhất dê tôi hoàn thành được luận văn nảy.Xin cả (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein Friesian

m ơn sự giúp đờ cùa các Cô, Chú. Anh, Chị, Em trong Bộ môn Sinh lý, Sinh sàn và Tập tinh vật nuôi dà tạo diêu kiện, giúp đờ tôi trong quá trình công t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein Friesian

ác và học tập.Hà Nội. ngày thủng nởm 20I5Tác già luận vânNguyễn Thị Tuyết NhungiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.................................................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ TUYẾT NHUNGNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG CỦA MỌT SÓ YÉU TÓ KỸ THUẬT sử DỤNG TINH TRÙNG ĐÃ XÁC ĐỊNH TÍNH B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Kỹ Thuật Sử Dụng Tinh Trùng Đã Xác Định Tính Biệt Cái Đến Khả Năng Sản Xuất Phôi In Vitro Và In Vivo Trên Bò Holstein FriesianANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT............................................vi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ TUYẾT NHUNGNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG CỦA MỌT SÓ YÉU TÓ KỸ THUẬT sử DỤNG TINH TRÙNG ĐÃ XÁC ĐỊNH TÍNH B