KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịt

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         154 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịt

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịt

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM .......toOcfl.........DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNGẢNH HƯỜNG CỦA BO SƯNG DẢƯ THỰC VẬT VÀ TANIN ĐÉN SINH TRƯỞNG, HIẸU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò ThịtU QUÀ sư DI NG THƯC ĂN VÀ NIƯC ĐỌ PHÁT THAI KHÍ METAN TƯ DẠ CÒ CỦA BÒ THỊTLUẬN VÀN THẠC sĩ CHĂN NUÔITHÁI NGUYÊN - 2017iLÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đâ

y là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tòi. Các sò liệu công bố trong luận văn là trung thực, chính xác và có trích dẫn rô ràng. Tác giá chiu tr (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịt

ách nhiệm hoàn toàn về nội dung và các so liệu đã công bố trong luận vàn này.Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu và h

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịt

oàn thành luận văn đều đã được câm ơn đầy đu.Thái Nguyên, ngày tháng nám 2017 Học viênDương Thị Lan HươngiiLỜI CÂM ƠNTrong thời gian thực tập và thực

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM .......toOcfl.........DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNGẢNH HƯỜNG CỦA BO SƯNG DẢƯ THỰC VẬT VÀ TANIN ĐÉN SINH TRƯỞNG, HIẸU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịtủa gia đình để tôi hoàn (hành luận vàn.Nhân dip nay lôi xin được bày ló lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Chu Mạnh Thing, PGS. TS. Nguyễn Hưng Quang, với c

ương vị giáo viên hướng dan khoa học. đà tận tình hướng dằn. chi bão và giúp đờ lỏi trong quá trình thực hiện hoàn thành luận văn.Cảm ơn Ban đào tạo S (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịt

au đai học - Đại học Thúi Nguyên: Khoa Chăn nuôi thú y - Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên: Viện Chăn nuôi: Trạm Khuyến nông huyện Bắc Yên (Sơn La),

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịt

các hộ gia đình chân nuôi trên địa bàn xà Lệ Chi (Gia Lâm. TP Hà Nòi), đà giúp đờ. lạo điều kiện trong quá trình thực hiện đề lài và hoàn thành luận

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM .......toOcfl.........DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNGẢNH HƯỜNG CỦA BO SƯNG DẢƯ THỰC VẬT VÀ TANIN ĐÉN SINH TRƯỞNG, HIẸU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịtơn.Thái Nguyên, ngày tháng nătn20í7Học viênDương Thị Lan Hươnghttps ://khothuvien .comiiiMỤC LỤCTrangLỜI NÓI ĐẰƯ......................................

........................ỉLỜI CÁM ƠN..............................................................iiMỤC LỰC............................................ (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịt

....................iiiDANH MỰC TỦ* VIÉT TẤT...................................................viDANH MỰC BẢNG BIẺU...................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịt

..................viiDANH MỤC HÌNH ẢNH.......................................................ixMỜ ĐẤU.................................................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM .......toOcfl.........DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNGẢNH HƯỜNG CỦA BO SƯNG DẢƯ THỰC VẬT VÀ TANIN ĐÉN SINH TRƯỞNG, HIẸU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịt............23.Ý nghía khoa học và ý nghía thực tiễn cùa đề tài.....................33.1.Ý nghía khoa học.............................................

.......3 (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Bổ Sung Dầu Thực Vật Và Tanin Đến Sinh Trưởng, Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Và Mức Độ Phát Thải Khí Methane Từ Dạ Cỏ Của Bò Thịt

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM .......toOcfl.........DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNGẢNH HƯỜNG CỦA BO SƯNG DẢƯ THỰC VẬT VÀ TANIN ĐÉN SINH TRƯỞNG, HIẸU