KHO THƯ VIỆN 🔎

Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         131 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội

Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội

TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN HUY GIANGDI ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CÔNG NHÂN TRONG DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THANH TRÌ, HÀ NỘILUẬN VÁN THẠC sĩ XÃ HỘI H

Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nộiHỌCMÂ SÓ: 8 31 03 01NGƯỜI HƯỞNG DÀN KHOA HỌC: PGS.TS. HOÀNG THANH XUÂNHÀ NỘI, NÃM 2022LỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan Luận văn thạc sì “Z>7 động xã hội c

ủa công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thanh Trì, Hà Nội” ỉâ còng trinh nghiên cứu độc lập do tác già thực hiện dưới sự hướng dan của PGS Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội

.TS Hoàng Thanh Xuân. Luận văn chưa được còng bò trong bàt cứ công trinh nghiên cứu nào. Các sò liệu, nội dung dược trinh bày trong luận văn là trung

Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội

thực, có nguồn gôc rò ràng, hợp lệ và đám bao tuân thú các quy định về bao vệ quyên sớ hừu tri tuệ.Tôi xin chịu trách nhiệm vê toàn bộ nội dung cùa lu

TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN HUY GIANGDI ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CÔNG NHÂN TRONG DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THANH TRÌ, HÀ NỘILUẬN VÁN THẠC sĩ XÃ HỘI H

Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nộic Công Đoàn, dè hoàn thành luận văn “Di động xà hội của công nhàn trong doanh nghiệp tại khu cóng nghiệp Thanh Trì, Hà Nội'\ tôi đà nhận được sự quan

tàm giúp đờ nhiệt tình cùa Ban Giám hiệu Nhà trường. Quý Thầỵ/Cô. cùng với sự nhiệt tình giúp đờ của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Ban Quan lý các K Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội

hu công nghiệp và che xuất Hà Nội. Đen nay. tôi đà hoàn thành Luận văn tót nghiệp cũa minh, với sự trân trọng tòi xin chân thành cảm ơn đen:PGS. TS Ho

Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội

àng Thanh Xuân. Trường Đại học Công Đoàn, người đã trực tiêp hướng dần tòi trong suốt thời gian hoàn thành Luận vãn. Tôi cũng xin gửi lời câm ơn chân

TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN HUY GIANGDI ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CÔNG NHÂN TRONG DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THANH TRÌ, HÀ NỘILUẬN VÁN THẠC sĩ XÃ HỘI H

Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nộiàn thành Luận văn này.Tòi mong muôn bày tỏ lòng biêt ơn sâu sãc đến Ban Quan lý các Khu công nghiệp và che xuất Hà Nội đà tạo điêu kiện, chia sẻ kiến

thức, thào luận, cung cầp tài liệu, điêu kiện khảo sát và góp ý đè giúp tôi hoàn thành tốt Luận văn cùa minh.Một lần nữa tòi xin chân thành câm ơn và Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội

kinh chúc Quý Thây/cỏ được nhiều sức khỏe, đặc biệt là PGS. TS Hoàng Thanh Xuân luôn dôi dào sức khóe và công tác tốt. Kinh chúc Quý nhà trường đạt đư

Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội

ợc nhiêu thành công trong công tác giáo dục.Xin chân thành câm ơn!MỤC LỤCLời cam đoanLời câm ơnMục lụcDanh mục các chừ viết tắtDanh mục bâng. biêu, hộ

TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN HUY GIANGDI ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CÔNG NHÂN TRONG DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THANH TRÌ, HÀ NỘILUẬN VÁN THẠC sĩ XÃ HỘI H

Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội quan tinh hình nghiên cửu......................................43.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.....................................114.Đôi tượng v

à phạm vi nghiên cứu....................................125.Câu hói và giã thuyết nghiên cứu...................................136.Phương pháp nghiên Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội

cứu.............................................147.Ý nghía cúa đề tài.................................................168.Khung lý thuyết............

Di động xã hội của công nhân trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp thanh trì, hà nội

........................................17c'hương 1. Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ Tllực TIÊN VẺ DI ĐỌNG XÀ HỘI CỦACÔNG NHÂN TRONG CẤC KHI CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NG

TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN HUY GIANGDI ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CÔNG NHÂN TRONG DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THANH TRÌ, HÀ NỘILUẬN VÁN THẠC sĩ XÃ HỘI H

TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN HUY GIANGDI ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CÔNG NHÂN TRONG DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THANH TRÌ, HÀ NỘILUẬN VÁN THẠC sĩ XÃ HỘI H