KHO THƯ VIỆN 🔎

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         129 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóa

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóa

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ THẤOPHÁT TRIỀN NGUÒN NHÂN LỤ C TẠT CÒNG TY CÓ PHẦN TTÊN SON THANH HÓALUẬN VĂN THẠC sỉ QUÁN TRỊ KINH DOANHMã số: 83

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóa340101NGƠ1ỜIHƠỊỚNG DẰN KHOA HỌC: TS. NGUYỀN ANH TUẤNHÀ NỘI, NẢM 2022LỜI CAM DOANTỏi xin cam đoan Luận văn thạc sì “Phát triên ngỉtôn nhân lực tại Công

ty cô phản Tiên Sơn Thanh Hoá" là công trinh nghiên cửu độc lập do tác giã thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyền Anỉì Tuẩn. Luận vãn chưa được c Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóa

ông bô trong bât cứ còng trinh nghiên cứu nào. Các sô liệu, nội dung dược trinh bày trong luận vãn là tiling thực, cỏ nguôn gôc rõ ràng, hợp lệ và dam

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóa

bao tuân thu các quy định vê bao vệ quyên sờ hừu trí tuệ.rỏi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của luận văn thạc sì.l ác giá luận vãnNguyễn Th

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ THẤOPHÁT TRIỀN NGUÒN NHÂN LỤ C TẠT CÒNG TY CÓ PHẦN TTÊN SON THANH HÓALUẬN VĂN THẠC sỉ QUÁN TRỊ KINH DOANHMã số: 83

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóan vị của Trường Dại học Công đoàn đà tận lình chi dạy giúp em hoàn thành tỏt đê lài.Dặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc den thầy giáo 75. Nguyễn .

-inh Tuấn, đã nhiệt tình và dành nhiều tâm huyết hướng dần đê cm hoàn thành luận vãn này.Em cùng xin gửi lời cảm ơn den cân bộ, nhân viên tại còng ty Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóa

dà nhiệt tinh, giúp đờ. lạo điêu kiện cho em được tim hiêu. thu thập thông tin. lài liệu một cách thuận lợi nhất.Trân trọng!MỤC LỤCLời cam đoanLời cam

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóa

ơnMục lụcDanh mục các chừ viêl tũtDanh mục báng. biêu, sơ đỏMỜ DẢU..................................................................11.Lý do lựa chọn

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ THẤOPHÁT TRIỀN NGUÒN NHÂN LỤ C TẠT CÒNG TY CÓ PHẦN TTÊN SON THANH HÓALUẬN VĂN THẠC sỉ QUÁN TRỊ KINH DOANHMã số: 83

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóa nghiên cửu cúa dề tài...........................64.Dôi lượng và phạm vi nghicn cứu......................................65.Phương pháp nghiên cửu....

...........................................66.Dóng góp cùa đề lài..................................................87.Kèl câu cua luận vân............ Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóa

.....................................8CliOỊOHg 1. CO’SỜ LÝ l.l ẬN VÈ: PHÁT TRIÈN NGl ÔN NHÂN LựcTRONG DOANH NGHIỆP....................................

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tiên sơn, thanh hóa

....................91.1..Một sổ khái niệm có liên quan.....................................91.1.1.Doa nil nghiệp.....................................

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ THẤOPHÁT TRIỀN NGUÒN NHÂN LỤ C TẠT CÒNG TY CÓ PHẦN TTÊN SON THANH HÓALUẬN VĂN THẠC sỉ QUÁN TRỊ KINH DOANHMã số: 83

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN THỊ THẤOPHÁT TRIỀN NGUÒN NHÂN LỤ C TẠT CÒNG TY CÓ PHẦN TTÊN SON THANH HÓALUẬN VĂN THẠC sỉ QUÁN TRỊ KINH DOANHMã số: 83