KHO THƯ VIỆN 🔎

Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         133 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình

Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÒNG ĐOÀNNGUYÊN KHÁNH XUÂNTẠO ĐỘNG Lực LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THOỊƠNG MẠI THÁI BÌNHLUẬN VĂN THẠC

Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bìnhC sì QUẢN TRỊ KINH DOANH MẢ SÓ: «340101NGCqỜ!HCqỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ MẠNH HÙNGHÀ NỘI, NẢM 2022LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận vãn thạc sỉ "Tạo đ

ộng lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp tác Lao động và Thương mại Thái Bình" là còng trinh nghiên cứu độc lập do tác giã thực hiện dưới Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình

sự hướng dẫn cùa TS. Lê Mạnh Hùng. Luận vân chưa được công bò trong bât cữ công trinh nghiên cứu nào. Các so liệu, nội dung được trình bày trong luận

Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình

văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, hợp lệ và đàm bão tuân thủ các quy dinh vê bão vệ quyển sờ hừu tri tuệ.Tôi xin chịu trách nhiệm vê toàn bộ nộ

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÒNG ĐOÀNNGUYÊN KHÁNH XUÂNTẠO ĐỘNG Lực LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THOỊƠNG MẠI THÁI BÌNHLUẬN VĂN THẠC

Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bìnhtrực tiêp hướng dan. chi bão cho tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn này. Nêu không có sự chi bão và hướng dan nhiệt tinh, nhìrng tài li

ệu phục vụ nghiên cứu và những lời động viên khích lệ của thay thi luận văn này không thề hoàn thành. Một lần nừa xin chân thành cám ơn thầy giáo.Học Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình

viên xin gưi lời cám ơn đến khoa Sau ĐH. khoa Quan trị KD và các ban ngành đoàn thê cùa Trường Đại học Cóng đoàn đà tạo mọi điêu kiện thuận lợi cho họ

Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình

c x iên trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.Xin trân trọng cám ơn Ban lành dạo. các phòng chuyên môn tại Công ty trách nhiệm hừu hạn

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÒNG ĐOÀNNGUYÊN KHÁNH XUÂNTẠO ĐỘNG Lực LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THOỊƠNG MẠI THÁI BÌNHLUẬN VĂN THẠC

Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình bè xà người thân dã hết lòng ùng hộ và tạo điều kiện cho tôi trong quá trinh học tập và nghiên cứu. động viên tỏi vượt qua nhừng khó khán trong học t

ập và cuộc sông đê tôi có thê yên tâm thực hiện ước mơ của minh.Xin tràn trọng cảm ơn!MỤC LỤCLời cam đoanLời cam ơnMục lụcDanh mục các chừ viêt tãtDan Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình

h mục bàng. biêu, sơ đôMỜ ĐÀU...................................................................11.Tính cấp thiết của đề tài..........................

Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình

...................12.Tòng quan các còng trình nghiên cửu liên quan đèn đè tài.............23.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.........................

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÒNG ĐOÀNNGUYÊN KHÁNH XUÂNTẠO ĐỘNG Lực LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THOỊƠNG MẠI THÁI BÌNHLUẬN VĂN THẠC

Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình.......76.Đông góp cùa đề tài..................................................87.Kêt câu của luận vân................................................

.9Chqomg 1. cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ TẠO ĐỌNG Lực LAO ĐỌNG TẠIDOANH NGHIỆP............................................................101.1.Một số khái niệm c Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động và thương mại thái bình

ơ hàn...........................................101.1.1.Động lực.........................................................10

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÒNG ĐOÀNNGUYÊN KHÁNH XUÂNTẠO ĐỘNG Lực LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THOỊƠNG MẠI THÁI BÌNHLUẬN VĂN THẠC

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÒNG ĐOÀNNGUYÊN KHÁNH XUÂNTẠO ĐỘNG Lực LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THOỊƠNG MẠI THÁI BÌNHLUẬN VĂN THẠC