KHO THƯ VIỆN 🔎

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         63 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHẸHOÀNG VĂN TIẾNKHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y TÉ Dự PHÒNGLUẬN VÃN THẠC si NGÀNH C ÔNG NGHẸ THÔNG

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng TINGIÁO VIÊN HƯỚNG DẤNĐặng Thanh HàiHà Nôi-2018ĐẠI HỌC QUOC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸHOÀNG VÀN TIẾNKHAI PHÁ Dủ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y TÉ

Dự PHÒNGNgành: Công nghệ thông tinChuyên ngành: Quàn lý Hệ thông thông tinMà sỏ: 8480205.01LUẬN VÀN THẠC si NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TINNGƯỜI HƯỚNG DÀN K Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

HOA HỌC: TS. DẠNG THANH HÁIHà Nội-2018LỜI CAM ĐOANLuận văn “Khai phá dừ liệu vả ứng dụng trong y tế dự phòng'* đánh dấu cho nhưng thành quả, kiến thức

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

của tòi đà tiếp thu được trong quá trình rèn luyện, học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi xin cam đoan cá

ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHẸHOÀNG VĂN TIẾNKHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y TÉ Dự PHÒNGLUẬN VÃN THẠC si NGÀNH C ÔNG NGHẸ THÔNG

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng TS. Đặng Thanh Hãi.Trong quá trình làm luận văn nãy. tòi đà tham kháo một số tải liệu từ nhiều nguồn khác nhau, các nội dung tham khao đểu đirợc tríc

h dần rô ràng. Nếu có điều gi không trung thực, tòi xin chịu mọi hĩnh thức kỷ luật theo đúng quỵ định.Hà Nội. ngày 02 tháng 10 năm 2018Học viênHoàng V Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

ăn TiếnxiLỜI CẢM ƠNLời đầu tiên, tôi xin gửi lời cám ơn đến Thầy Cò giáo tại trường Đại học Cóng nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Thầy Có g

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

iáo trong bộ môn Hệ thống thông tin và Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đà nhiệt tinh giảng dạy. truyền đ

ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHẸHOÀNG VĂN TIẾNKHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y TÉ Dự PHÒNGLUẬN VÃN THẠC si NGÀNH C ÔNG NGHẸ THÔNG

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòngh Hái. người đà hướng dan tôi trong suốt quá trinh thực hiện luận vãn này. Nhờ sự hướng dần và chi bão tận tinh của Thầy, tòi đà có được nhừng kiến th

ức và kinh nghiệm quý bâu về cách xác định vấn đề nghiên cửu. phương pháp nghiên cứu. trình bày kết quả và hoàn thành luận văn của minh.Cuối cũng, tôi Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

xin gửi lời cám ơn tới toàn thề gia đinh. bạn bè và đồng nghiệp dà luôn quan tâm. ủng hô và động viên, giúp tôi có nghị lực phân đấu đê hoàn thành tố

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

t luận văn.Hà Nội. ngày 02 tháng 10 năm 2018Học viềnHoàng Văn TiếnxiiTÓM TẤT NỘI DUNGPhân lích và dự báo lừ lâu đà được ứng dụng trong mọi lình vực nh

ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHẸHOÀNG VĂN TIẾNKHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y TÉ Dự PHÒNGLUẬN VÃN THẠC si NGÀNH C ÔNG NGHẸ THÔNG

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng lâu đà được các nhã khoa học quan tâm nghiên cửu và ngây càng phát triển. Phân tích và dự báo dịch bệnh truyền nhiêm được quan lâm vì nhùng lọi ích r

âl lớn nó mang lại trong còng lác phòng ngừa dịch bệnh. Phàn tích và dự báo diền biển cùa dịch bệnh giúp chúng ta chu dộng trong công tác phòng ngừa, Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

nhăm giám thiêu nhừng tôn hại do dịch bệnh gây ra. Việc xác định được chu kỳ diên biến của dịch bệnh truyền nhiêm dựa trên các yếu lố ihời gian, khí h

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

ậu vã vùng dịa lý rất dược quan tâm. Nắm bắt chu kỳ diễn biển cua dịch bệnh, đua ra dự báo và lên phưomg án ứng phó, khoanh vùng, dập dịch nhanh, khôn

ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHẸHOÀNG VĂN TIẾNKHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y TÉ Dự PHÒNGLUẬN VÃN THẠC si NGÀNH C ÔNG NGHẸ THÔNG

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòngnền táng về khai phá dừ liệu, sau đó lìm hiểu sâu các kỳ thuật khai phá dừ liệu liên lien đang nhận được nhiều sự quan tâm cùa cộng dồng nghiên cứu tr

ên thế giới, qua đõ dề xuất vận dụng phương pháp và còng cụ khai phá dừ liệu phũ hợp với tập dừ liệu dịch cúm do Google Flu Trends còng bố. Google Flu Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

Trends là dịch vụ cũa Tập đoàn Google, cung cẩp số liệu ước tính về dịch cúm tại hơn 25 quốc gia. thõng qua việc tổng hợp các truy vấn lim kiếm trên

Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong y tế dự phòng

www.google.com. thông qua đó cố gắng đưa ra dư báo chinh xác về dịch cúm. Năm 2008. Google Flu Trends được Google.org lẩn đầu tiên đưa ra đế giúp dự b

ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHẸHOÀNG VĂN TIẾNKHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y TÉ Dự PHÒNGLUẬN VÃN THẠC si NGÀNH C ÔNG NGHẸ THÔNG

ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHẸHOÀNG VĂN TIẾNKHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y TÉ Dự PHÒNGLUẬN VÃN THẠC si NGÀNH C ÔNG NGHẸ THÔNG