KHO THƯ VIỆN 🔎

Tuan 24 giao an 4 cv 2345

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         47 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tuan 24 giao an 4 cv 2345

Tuan 24 giao an 4 cv 2345

Giáo án lóp 4__________________________Năm học 2021 - 2022TUAN 24Thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2022VẼ VÈ CUỘC SÕNG AN TOÀNLYÊV CĂV CĂN ĐẠT:1.Kiêìi thức-

Tuan 24 giao an 4 cv 2345-Hiếu ND: Cuộc thi vẽ Em muốn sõng an loàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bang những bức tranh thế hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là a

n toàn giao thông (trả lời được các câu hỏi trong SGK).2.Kĩ năng-Biẽt dọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù họp nội dung thông báo tin vui.3.Phẩm Tuan 24 giao an 4 cv 2345

chấtGD HS ý thức sống và tham gia giao (hông an toàn.4.Góp phần phát triển năng lực- Năng lực tự học. NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vân đê và

Tuan 24 giao an 4 cv 2345

sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thấm mì.* KNS: ĩ Tự nhận (hức xác định giá (rị cớ nhân. Tuy duy sáng tạo. Đám nhộn trách nhiệmII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:1.Đô dùng

Giáo án lóp 4__________________________Năm học 2021 - 2022TUAN 24Thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2022VẼ VÈ CUỘC SÕNG AN TOÀNLYÊV CĂV CĂN ĐẠT:1.Kiêìi thức-

Tuan 24 giao an 4 cv 2345Hỏi đáp. quan sát. thào luận nhóm.- Kì thuật: Kì thuật đặt câu hỏi. động não. tia chớp, chia sẻ nhóm đôi. I1LCÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:Hoạt dộng cùa giá

o viênHoạt dộng của học sinh1. Khởi động: (5p) + Đọc thuộc lòng 1 khô thơ + Em hiếu như thê'nào là “nhùng em bé lớn trên lung mẹ"? + Theo bạn, cái đẹp Tuan 24 giao an 4 cv 2345

thể hiện trong bài thơ này là gì? - GV nhận xét chung, dần vào bài học- TBHT diều hành lớp trả lời, nhận xét + Phụ nữ miền núi đi đâu. làm gì cùng th

Tuan 24 giao an 4 cv 2345

ường diệu con theo. Nhừng em bé cở lúc ngủ cùng nâm trên lung mẹ. Vì vậy, có thẽ nói các em lớn trên lưng mẹ. + Là tình yêu cùa mẹ dối với con, dôi vớ

Giáo án lóp 4__________________________Năm học 2021 - 2022TUAN 24Thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2022VẼ VÈ CUỘC SÕNG AN TOÀNLYÊV CĂV CĂN ĐẠT:1.Kiêìi thức-

Tuan 24 giao an 4 cv 2345đọc bài (M3) -GV lưu ý giọng đọc cho HS: Cân đọc _với_ giọng rành mach,_ dứt _khqat _hơị_-1 HS đọc bài, cà lớp đọc thâm -Lâng ngheGiáo án lớp 4nhanh,

thế hiên nội dung cùa bân tin. Nhấn giọng ở những tù’ ngừ nâng cao, đông đáo, 50.000, 4 tháng, phong phú. tươi tân, rô ràng, hôn nhiên, trong sáng, sâ Tuan 24 giao an 4 cv 2345

u sức, bât ngờ.- GV chốt vị trí các đoạn:Nãm học 2021 -2022- Lưu ý sửa lồi dọc và ngât nghi cho các HS (Mi)-Lớp trưởng điêu hành cách chia đoạn-Bài đư

Tuan 24 giao an 4 cv 2345

ợc chia làm 4 doạn(Mòi chò xuống dòng là 1 đoạn)-Nhóm trưởng điêu hành nhóm đọc nôi tiếp đoạn trong nhóm lân 1 và phát hiện các tử ngừ khó (UNICEF, Đâ

Giáo án lóp 4__________________________Năm học 2021 - 2022TUAN 24Thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2022VẼ VÈ CUỘC SÕNG AN TOÀNLYÊV CĂV CĂN ĐẠT:1.Kiêìi thức-

Tuan 24 giao an 4 cv 2345n 2 theo điêu khiên cùa nhóm trưởng

Giáo án lóp 4__________________________Năm học 2021 - 2022TUAN 24Thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2022VẼ VÈ CUỘC SÕNG AN TOÀNLYÊV CĂV CĂN ĐẠT:1.Kiêìi thức-