KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truong

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         57 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truong

Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truong

Chương 3ự TƯƠNG TÁC GiŨÀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNGChương3 Mối tương tác giữa con người và môi trường1Con người đã tác động vào hệ thống tự nhiên như thế

Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truongế nào?3.1 Khái• Tác động vào hệ thực vậtniệm> Canh rác. trồng trọt.ẠX. VC moi> Chặt phá rừng XÒ trồng cây - gây rừng X Lai tạo ra các giong mời. thực

phàm biêntưoĩig tácđôi gen.giữa con> Biết lựa chọn các loài thực vật cho cácngười vàmục dich sồng cua minh.môi trườngX Khai thác sư dụng làm cạn kiệt, Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truong

tuyệt chùng các loài thục vật quý hiềmCon người đà tác động vào hệ thống tự nhiên như thê nào?3.1 Khái niệmA__X.ve moi tưong tác giữa con ngưòi và mô

Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truong

i trường• Túc động vào hệ dộng vật>Sản bắt các loài động vật đế làm nguồn thực phẩm. ...X Thuôn hoá các loài động vật hoang dà thành dộng vật nuôi.X K

Chương 3ự TƯƠNG TÁC GiŨÀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNGChương3 Mối tương tác giữa con người và môi trường1Con người đã tác động vào hệ thống tự nhiên như thế

Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truongg vào hệ thông tự nhiên như thê nào?• Tác dộng vào hệ thắng tài nguyên thiên nhiên>Sư dụng nước đê sinh hoại, trong nòng -cồng nghiệp; dầĩ dẻ sàn xuât

nâng nghiệp...>Gây ỏ nhiễm và ìàm cọn kiệt các nguồn rói nguyên này.3.1 KháiCon người đã tác động vào hệ thông tự nhiên như thế nào? • -Xhừng thứ mù Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truong

con người không thê sưniệm AX. VC moi tương tác giữa con nt*ưò*i vàdụng đưực đê ớ dân? >Nước thài sinh hoạt và san xuất được thãi ra càc ỉhuy vực-. >C

Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truong

hất ỉ hai rằn. chầl thãi nguy hại thai bo ra mòi trường đài —- “ . «- ( 'ỉu: tíuii ỉiỉìi llìíii Vít IÍÙÍỈÌVmiìi IrưỲiììvmoir y.IVUI•!<%<• atvi l/IVIf/

Chương 3ự TƯƠNG TÁC GiŨÀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNGChương3 Mối tương tác giữa con người và môi trường1Con người đã tác động vào hệ thống tự nhiên như thế

Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truongg cấp nguồn tài nguyên, không gian lành thổ sống cho con người nhưng Trái đất một vật thể hừu hạn. nó cùng có khã năng tâi và cung cắp một lượng tài n

guyên nhất định.ẰX. ve moi tương tác giữa con ngưòi và môi trưòng3.1 Khái niệm❖ Môi trường cũng là nơi tiếp nhận các nguồn thãi của con người, nhưng C Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truong

on người làm () nhiễm và Suy thoái môi trường sê huỳ hoại chính cuộc sống cùa con người; Con người vừa là nạn nhàn vừa là thu phạm của chính mình: Mâu

Chuong 3 moi tuong tac giua con nguoi va moi truong

thuần giừa MÒI TRƯỜNG và PHÁT TRIỀN

Chương 3ự TƯƠNG TÁC GiŨÀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNGChương3 Mối tương tác giữa con người và môi trường1Con người đã tác động vào hệ thống tự nhiên như thế

Chương 3ự TƯƠNG TÁC GiŨÀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNGChương3 Mối tương tác giữa con người và môi trường1Con người đã tác động vào hệ thống tự nhiên như thế