KHO THƯ VIỆN 🔎

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         131 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3

Đõ ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: T.s NGUYỀN XUÂN TRƯỜNGMỤC LỤCCHƯƠNG I - MÔ ĐÀU.......................................................61.1.Tinh cấp thiết cùa đề

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3 tài..........................................61.2.Mục đích nghiên cứu................................................71.3.Phạm vi nghiên cứu.........

........................................71.4.Nội dung nghiên cứu................................................71.5.Phương pháp nghiên cúu........... Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3

..................................8CHƯƠNG 2 TONG QUAN VÈ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẤN XI ẤT BIAVÀ KHÁ NĂNG GÂY Ô NHIÊM CÙA NƯỚC THÀI BIA.....................

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3

..........92.1.Giới Thiệu về Ngành Sân Xuất Bia...................................92.1.1.Tinh hình phát triển ngành công nghiếp sân xuất bia..........

Đõ ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: T.s NGUYỀN XUÂN TRƯỜNGMỤC LỤCCHƯƠNG I - MÔ ĐÀU.......................................................61.1.Tinh cấp thiết cùa đề

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3y trình công nghệ sân xuất bia..................................132.3.1.Dây chuyền còng nghệ khâu nấu và đường hóa....................152.3.2.Lên men

dịch đường............................................172.3.3.Giai đoạn Lọc bia.............................................182.4.Các nguồn phát sinh Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3

chất thái.....................................192.4.1.về nước thãi..................................................192.4.2.Khí thải..................

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3

....................................202.4.3.Tác nhân nhiệt................................................202.4.4.Chất thải răn.......................

Đõ ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: T.s NGUYỀN XUÂN TRƯỜNGMỤC LỤCCHƯƠNG I - MÔ ĐÀU.......................................................61.1.Tinh cấp thiết cùa đề

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3...................22TONG QUAN VÈ CÔNG TY TNHII SABMHLER VIỆT NAM...........................223.1.Giới thiệu tông quan còng ty........................

..............223.1.1.Điều kiện tự nhiên............................................223.1.2.Điều kiện khi hậu......................................... Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3

....233.1.3.Hiện trạng chắt lượng nước ngầm...............................23SVTH : NGUYỄN THANH KỲ TRANG 1Dò ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: T.s NGUYÊN XUÂN TRƯỜNG

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3

3.2.Quy trinh công nghệ sán xuất bia của Nhà Máy...........................243.2.1.Các loại nguyên liệu và hóa chất sử dụng...........................

Đõ ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: T.s NGUYỀN XUÂN TRƯỜNGMỤC LỤCCHƯƠNG I - MÔ ĐÀU.......................................................61.1.Tinh cấp thiết cùa đề

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty tnhh sabmiller việt nam khu công nghiệp mỹ phước ii – huyện bến cát – tỉnh bình dương, công suất 2400m3...27

Đõ ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: T.s NGUYỀN XUÂN TRƯỜNGMỤC LỤCCHƯƠNG I - MÔ ĐÀU.......................................................61.1.Tinh cấp thiết cùa đề