KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         68 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

GVHD: Th.s Vù Hái YenDồ án tồt nghiệpPHAN MỜ ĐÀU1.LÝ DO CHỌN DÈ TÀI-Mói trường đang trở thành van đề chung của nhân loại, được cã the giới quan tâm. V

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trườngViệt Nam cũng lã nước có mòi trường đang bị hủy hoại nghiêm trọng do các hoạt động cùa con người như phá rừng, khai thác tài nguyên thiên nhiên vỏ tội

vạ.... gày nguy cơ mất cân băng sinh thái, ành hường đến chất lượng cuộc sống cùng như sự phát triền của đất nước. Một trong nhùng nguyên nhân chinh Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

dần đến hậu quá trên là do nhận thức và thái độ của con người về môi trường còn nhiều hạn chế. Từ đó yêu cầu dật ra là phái làm thể nào để nâng cao hi

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

ệu quà giáo dục mói trường, truyền thông môi trường.-Tại TP.HỒ Chi Minh trong nhưng năm gần dây, nền kinh tế đà đạt được nhừiìg thành tựu đáng kề nhưn

GVHD: Th.s Vù Hái YenDồ án tồt nghiệpPHAN MỜ ĐÀU1.LÝ DO CHỌN DÈ TÀI-Mói trường đang trở thành van đề chung của nhân loại, được cã the giới quan tâm. V

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường viên nói riêng còn nhiều sự hạn chế. nhắt là bộ phận học sinh, sinh viên đang ở trong quá trình hình thành nhân cách, dề tiếp thu....là đối tượng qua

n trọng trong việc góp phần xây dựng, bao vệ môi trường một cách hiểu quả nhắt.-Hiện nay chương trình giáo dục mòi trường đà được đưa vào giăng dạy ở Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

các cấp tiêu học, trung học và đại học. Nhung giãi pháp chi Là giảng dạy lý thuyết và chưa được hiệu quà trong việc nâng cao nhận thức cùng như ý thực

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

tự giác bão vệ môi trường.-Với đối tượng là sinh viên- tầng lớp tri thức trẻ cúa đất nước, ngoài việc được trang bị kiến thức chuyên mòn. xà hội thì

GVHD: Th.s Vù Hái YenDồ án tồt nghiệpPHAN MỜ ĐÀU1.LÝ DO CHỌN DÈ TÀI-Mói trường đang trở thành van đề chung của nhân loại, được cã the giới quan tâm. V

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường mình thành nhùng thói quen ỷ thức bào vệSVTH: Khưu Đức Phượng1GVHD: Th.s Vù Hãi YếnDồ án tor nghiệpmôi trường. Và từ đó tuyên truyền rộng rài đến tất

cả mội người, đè nhiệm vụ bao vệ mỏi trường không phải là của bất kỳ cá nhân hay tập thê nào cã mà là nhiệm vụ chung cứa tắt cá mọi người đang sống t Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

rên hành tinh nãy.2.MỤC TIÊU ĐẺ TÀI:-Đánh giá hiệu quả của công tác truyền thòng mỏi trường đà và đang thực hiện tại trường ĐH Kỳ thuật Còng Nghệ TpHC

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

M và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quà truyền thòng.3.PHUONG PHÁP NGHIÊN cửu3. ỉ Phương pháp luân-Khi xã hội phát triển mạnh mè, con người đà nh

GVHD: Th.s Vù Hái YenDồ án tồt nghiệpPHAN MỜ ĐÀU1.LÝ DO CHỌN DÈ TÀI-Mói trường đang trở thành van đề chung của nhân loại, được cã the giới quan tâm. V

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trườnghời vì chính con người là nguyên nhàn dẩn đến sự ỏ nhiềm mỏi trường ngày càng trầm trọng. Vì vậy, dê mói trường trờ nên tốt đẹp hơn thì ý thức báo vệ

mỏi trường sê lã công cụ giãi quyết vấn đề này một cách hiệu quà nhất.-Đề nâng cao ý thức bão vệ môi trường phài thòng qua hình thức giáo dục mói trườ Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

ng, truyền thòng mỏi trường đến với tất cã mọi người. Việc giáo dục mói trường phai gân liền với các yếu tổ thực tiền, hình thành thói quen lự nguyện

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

bão vệ môi trường.-Đẻ vừa đăm bão sự phát triển xà hội củng với sự phát triển bền vừng là vấn đẽ thách thức, ưu tiên hàng đầu cùa nhiều quốc gia. tron

GVHD: Th.s Vù Hái YenDồ án tồt nghiệpPHAN MỜ ĐÀU1.LÝ DO CHỌN DÈ TÀI-Mói trường đang trở thành van đề chung của nhân loại, được cã the giới quan tâm. V

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trườngán tót nghiệpiruyên thông mói trường đang được các nước hương ứng như mội chiên lược loàn cầu.3.2 Phirong pháp cụ thể-Tim thập tài liệu- số liệu: thu

thập tài liệu, sỗ liệu của các tài liệu nghiên cứu cớ liên quan đến công lác giáo dục truyền thông môi trường.-Phương pháp diều tra xà hội học: Lập ph Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

iếu kháo sát với dồi tượng khảo sát là sinh viên irường ĐH K.TCN TPHCM đê cớ ihè đánh giá hiệu quà công lác imyền thông môi trường.-Phương pháp thống

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

kè, xũ lý số liệu: Thống kê sổ liệu sau khi khảo sát đế có thể đánh giá hiệu quá cóng lác truyền thông môi trường có hiệu quả hay không?4.NỌI DI NG ĐẾ

GVHD: Th.s Vù Hái YenDồ án tồt nghiệpPHAN MỜ ĐÀU1.LÝ DO CHỌN DÈ TÀI-Mói trường đang trở thành van đề chung của nhân loại, được cã the giới quan tâm. V

Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trườngthông môi trường tại các trường Dại học trên dịa bàn TPIĨCM.-Khảo sát công lác truyền thông môi trường lại trường ĐH Kỳ thuật Công nghệ TPIĨCM qua các

hoạt dộng truyền thông môi trường, phiêu khảo sãt...-Dồ xuất các giải pháp dê nâng cao hiệu quả truyền thông, nâng cao ỳ thúc bao vệ môi trường cho s Luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố hồ chí minh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông môi trường

inh viên...5.Ý NGHĨA KĨĨOA nọc- THỰC TĨẼN5.7 I nghĩa khoa học

GVHD: Th.s Vù Hái YenDồ án tồt nghiệpPHAN MỜ ĐÀU1.LÝ DO CHỌN DÈ TÀI-Mói trường đang trở thành van đề chung của nhân loại, được cã the giới quan tâm. V

GVHD: Th.s Vù Hái YenDồ án tồt nghiệpPHAN MỜ ĐÀU1.LÝ DO CHỌN DÈ TÀI-Mói trường đang trở thành van đề chung của nhân loại, được cã the giới quan tâm. V