KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vta

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         105 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vta

Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vta

é ỈÕHÌghiệpTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂNKHOA MARKETING0O0GVHD:P8ễKCHUYÊN ĐÈTHựC TẬP TÓT NGHIỆPDE TÀITHỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÀI SAN TRONG VIỆ

Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vtaỆC XÁC E)ỊNH GIÁ TRỊ DN TẠI CÒNG TY TNHH THAM ĐỊNH GIÁ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT NAM (VTA)Họ và tên: Nguyễn Thị ThàoMã sinh viên: 11123614Lớp: Thâm định giá

- Song songGiàng viên HI): PGS.TS. Vũ Trí DũngHà Nội, thảng 12 nânt 2016SI ’. Nguyền Thị ThaoMSV: 11123614Chuyên đề lồĩ nghiệpGVHD: PGS.TS. ỉu Tri Dùn Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vta

gLỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan rằng đây là cóng trình nghiên cửu độc lập. được sự hướng dần khoa học cùa PGS. TS. Vũ Tri Dừng. Các nội dưng nghiên cứu,

Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vta

kết quà trong đề tài này là trung thực và chưa cóng bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bâng biêu phục vụ cho việc phân t

é ỈÕHÌghiệpTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂNKHOA MARKETING0O0GVHD:P8ễKCHUYÊN ĐÈTHựC TẬP TÓT NGHIỆPDE TÀITHỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÀI SAN TRONG VIỆ

Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vtan cứu đà được công bố, các website. Mọi sự hướng dần. giúp đờ đê hoàn thành cóng trình này đà được cám ơnTôi hoãn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trườ

ng về sự cam đoan này.Tác giâNguyễn Thị TháoSV: Nguyền Thị ThaoMSV: IỈỈ236Ỉ4Chuyên dề lot nghiệp GVIỈD: PGS.TS. Vũ Tri DùngLỜI CẤM ơxQua 4 nam học lập Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vta

và rèn luyện dưới mái trường Đại học kinh lế quốc dân. dược sự chi bão và giảng dạy nhiệt tinh của các thầy cô khoa Marketing dà cho em nhùng kiến th

Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vta

ức bổ ích về cá lý ihuyếl và thực hành. Và trong thời gian thực lập lại công ty TNĨĨĨĨ Thấm định giã vả dại lý thuế Việt Nam em dà có co hội dê áp dụn

é ỈÕHÌghiệpTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂNKHOA MARKETING0O0GVHD:P8ễKCHUYÊN ĐÈTHựC TẬP TÓT NGHIỆPDE TÀITHỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÀI SAN TRONG VIỆ

Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vta lực lim hiểu cùa bán thân, em dà hoãn thành chuyên dề tốt nghiệp của mình.Từ nhùng kếi quả đà đạl được, với lòng kính trọng và biết em sâu sắc, em xi

n chân thành gứi lời cảm ơn tới :-rập thế các thầy cô giáo khoa Marketing, Trường Đại học kinh tế quốc dàn dà tạo mọi diều kiện cho em trong quá trinh Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vta

học tập vả hoàn thành chuyên dề tốt nghiệp này.-Thầy giáo PGS. TS. Vũ Tri Dũng đà hết lòng giúp đờ. chi bào và dộng viên trong quá lình học lập. cùng

Chuyên đề thực tập thực trạng áp dụng phương pháp tài sản trong việc xác định giá trị dn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và đại lý thuế việt nam vta

như hướng dần em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp.-Các bạn trong lớp Thâm định giâ 55 đà động viên và giúp đờ em trong thời gian qua

é ỈÕHÌghiệpTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂNKHOA MARKETING0O0GVHD:P8ễKCHUYÊN ĐÈTHựC TẬP TÓT NGHIỆPDE TÀITHỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÀI SAN TRONG VIỆ

é ỈÕHÌghiệpTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂNKHOA MARKETING0O0GVHD:P8ễKCHUYÊN ĐÈTHựC TẬP TÓT NGHIỆPDE TÀITHỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÀI SAN TRONG VIỆ