KHO THƯ VIỆN 🔎

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         41 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

§Ò , n m«n hảc: Ọulìn lý kinh tòLỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lèn chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền ki

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nayinh tế của mồi nước với khu vực và toàn thế giới Việt Nam đang hết sức nồ ỉực đề cùng hội nhập và phát triền với kinh tế các nước trong khu vực và trê

n thế giới.Việc tham gia vào wto. và tiến trình cua hiệp định khu vực ưu đài thue quan(AFTA) cua khoi ASEAN sê buộc chính phu Việt Nam phái có nhừng b Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

ước đi và chính sách thích hợp đế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam thích ứng được với tiến trình hội nhập và đàm bão khả năng cạnh tranh củ

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

a hàng hoả Việt Nam khi tiến trình hội tham gia AFTA cùa Việt Nam hoàn tất vào năm 2006, và lộ trình gia nhập wto ngày một đến gần.Mặc dù là một ngành

§Ò , n m«n hảc: Ọulìn lý kinh tòLỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lèn chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền ki

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nayòng nghiệp ôtỏ cua Việt Nam mới khơi đau từ năm I99l với sự thành lập cùa hai liên doanh ôtô đầu tiên cùa Việt Nam là Liên doanh òtô Mekong và Xí nghi

ệp sàn xuất ôtô Hoà Bình(VMC) cho đến nay dà có 14 Liên doanh ôtô tại Việt Nam và hiện chinh thức có 11 liên doanh dang hoạt dộng. Mặc dù số lượng liê Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

n doanh ôtô cùa Việt nam nhiều như vậy nhưng ngành công nghiệp hiện mới chi dừng Lại ờ công nghệ lắp ráp(CKD), chưa có nhà mây lớn sân xuất xe ôtô dạn

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

g IK.D. Vì vậy có thẻ thấy trước rằng các liên doanh ỏtô Việt Nam sẽ gập rat nhiêu khó khăn và thách thức trong giai đoạn tới. Do đó trong một khuôn k

§Ò , n m«n hảc: Ọulìn lý kinh tòLỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lèn chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền ki

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện naynh tranh với các sân phẩm cũa các nước trên thế giới. Đồng thời Chính phủ Việt Nam cùng cằnSV:NguyÒn BỶnh D£n- 1 -Líp: Ọulìnlý kinh tò 46 A§Ò f n m«n

hâc: Ọulìn lý kinh tóCHƯƠNG I: cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ QUÀN LÝ VÀ QUÀN Lĩ 'NHÀ NƯỚC VÈKINH TÈLI. Quán lý nhà nước về kinh te là một tat yen khách quan ỉ. ỉ. Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

ỉ. Nhà nước và quan lý nhà nước về kinh tế ì.LỊ.ỉ. khái niệm nhà nướcKhi lực lượng sân xuất còn kém phát triển, cùa cãi xă hội còn chưa dư thừa, chế đ

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

ộ tư hửu và giai cấp chưa xuất hiện thì loài người xư sự với nhau một cách tự giác hoặc bằn guy tin của các thủ linh, lãnh tụ cộng đổng.ỉúc này nhà nư

§Ò , n m«n hảc: Ọulìn lý kinh tòLỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lèn chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền ki

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay người đòi hỏi một cơ quan thiết che quyền lực chính trị.lúc này xuất hiện nhà nước.Nhà nước một mặt là cơ quan thống trị cùa một hoặc một số giai cấp

này lên một hoặc một số giai cấp khácanột khác Nhà nước phải duy trì và phát triền xă hội.Như vậy nhà nước một mặt là cơ quan thống trị cua một hoặc Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

một số giai cấp này lên một hoặc một số giai cắp khác, mặt khác côn là quyền lực còng đại diên cho lợi ích chung cùa cộng dồng xă hội nhằm duy trì vả

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

phát triển xă hội trước lịch sư và các nhà nước khác.LLL2. Quăn ìỳ nhà nước về kinh téQuân lý của nhà nước dối với nền kinh tể quốc dân là sự tác dộng

§Ò , n m«n hảc: Ọulìn lý kinh tòLỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lèn chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền ki

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nayội có thè có.từ đó đạt dược các mục tiêu phát triển kinh tế đă đặt ra trong diều kiện gội nhập và giao lưu kinh tế quốc tế.Một nền kinh tế vận hành th

eo cơ chế thị trường với nhưng khuyết tật cua cua nó thì quá trinh quân lý cua nhà nước là một tất yếu khách quan.Tuy nhiên việcSV:NguyÒn BÝnh D$n- 3 Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

-Lip: Qulỉnlý kinh tò 46 A§Ó ' n m«n hăc: Qulìn lý kinh tòquẫn lý như thế nào. định hướng ra sao thi lai tùy thuộc vào thè chế chinh trị va đường lôi

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

phát iriên kinh tè mà môi quốc gia lựa chọn.Nhận thức về quàn lý Nhà nước về kinh tế chúng la cần làm rô một số vấn đề sau:Thứ nhất: thực chắt cùa quà

§Ò , n m«n hảc: Ọulìn lý kinh tòLỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lèn chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền ki

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nayt nước.Thứ hai: Bàn chất cùa quàn lý nhà nước về kinh tố là dặc trưng thè chế chinh trị cua dất nước; Nó phàn ánh nhà nước là công cụ cua giai cấp hoặ

c lực lượng chinh trị xà hội nào? Nó dựa x ào ai và hướng vào ai đè phục vụ?Thứ ba: Quàn lý Nhà nước về kinh tế vừa là một khoa học vừa là một nghệ th Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

uật: rinh khoa học the hiện ơ chồ nó có dối tượng nghiên cửu nghiên cứu cụ thế và nhiệin vụ nghiên cứu cụ thề_Đó là các quy luật và những vấn dề mang

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

tính quy luật của các mối quan hệ kinh tế cùa các chú thê thamgia các hoạt động kinh tế.Tính nghệ thuật phàn ánh thôngqua trình độ hiêu biết, nhân các

§Ò , n m«n hảc: Ọulìn lý kinh tòLỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lèn chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền ki

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nayị trường đòi hoi "hàn tay' hữu hình " cùa nhà nước.Sự phải triền cùa lực lưựng sân xuất và trình độ xà hội hóa càng cao thì đòi hòi khách quan cùa quà

n lý nhà nước về kinh lè càng lớn và chặt chè. Dồi với một nên kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường thi quần lý cua nhà nước càng dam bao cho nên k Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

inh lè phát triên càn đôi. khai thác và sứ dụng có hiệu quá các nguôn lực hạn chê cùa môi quôc gia.Sự vặn dộng và phát triền không ngừng cùa lực lượng

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nay

sần xuất. SC làm thay dôi kiến trúc thượng tầng. Sự thay dôi này có tho dân don sự mắt cân dồi và hệ lụy cũa nó là kìm hãm sự phát triền của nền kinh

§Ò , n m«n hảc: Ọulìn lý kinh tòLỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lèn chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền ki

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đảm bảo cho sự phát triển công nghiệp ô tô ở việt nam hiện nayg nghiêm trọng den vận mệnh của nền kinh tế mồi SV:NguyÓn BÝnh D£n- 4 -Líp: Ọulìnlý kinh tò 46 A§Ò Ạ n m«n hâc: Qu1ln lý kinh tò

§Ò , n m«n hảc: Ọulìn lý kinh tòLỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lèn chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền ki