KHO THƯ VIỆN 🔎

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         72 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

Dô Nam Khoa Quàn ỉ.ý Kinh Tế 44ÁLỜI MỜ DÀUNgày nay. toàn câu hoá và hội nhập kinh lè quôc lê đang là xu thê chung trên toàn the giới. Đây lả xu hướng

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel của nên kinh tế mờ. chuyên mòn hoá. phân càp lao động trên phạm vi loàn cẩu.Công nghệ thông tin dang ngày cảng dóng vai trò quan trọng trong các hoạt

dộng kinh tc-xâ hội. nõ lã you to cơ bân của sự tăng trường kinh tế. Mục tiêu dưa đấl nước Irư thành nước còng nghiệp hiện đại vào năm 2020 chi có ih Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

ê irữ thành hiện thực nếu chủng ta chuyên dổi nhanh cơ cấu kinh tế-xà hội. trong dó kinh tế tri thức và cóng nghệ thông tin sổ đóng vai trò quyêt định

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

và nó là yêu lò quan trọng quyết định sự ton tại của mồi quốc gia.Qua 15 năm hình thành và phát triên. đen nay Tỏng Cóng ty Viền thông Quân đội Viett

Dô Nam Khoa Quàn ỉ.ý Kinh Tế 44ÁLỜI MỜ DÀUNgày nay. toàn câu hoá và hội nhập kinh lè quôc lê đang là xu thê chung trên toàn the giới. Đây lả xu hướng

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettelttel ngày càng phu sóng rộng, nàng cao chắt lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ. Bước vào giai doạn hội nhập hiện nay. chúng ta có nhưng cơ hội vã thá

ch thức, cạnh tranh gay gâl cua thị trưởng và đòi hoi ngày càng cao cua khách hàng. Đê vượt qua nhưng thử thách mới trong cạnh tranh cùng như trong tr Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

ièn khai kinh doanh các dịch vụ mới. chúng la phai thay dôi lư duy trong kinh doanh, hướng lới khách hàng và chăm sóc khách hãng nhiêu hơn.l.à một sin

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

h viên thực tập tại phòng kinh doanh - (.'õng ty diện thoại dường dài Vieiiel. can cứ vào thực liền hoại động kinh doanh cua Công ly. lôi quyết định c

Dô Nam Khoa Quàn ỉ.ý Kinh Tế 44ÁLỜI MỜ DÀUNgày nay. toàn câu hoá và hội nhập kinh lè quôc lê đang là xu thê chung trên toàn the giới. Đây lả xu hướng

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel chân thành câm ơn còng ty dã tận tình giúp dờ tôi hoàn thiện chuyên dề nãy.Quàn Lý Kinh Tế 44ADỗ Nam KhoaChương l.cơ SỜ LÝ LUẬN CHUNG VẺ QUẢN LÝ VÀ K

INH DOANHI. QUÀN LÝ - DẠC ĐIẺM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẨN LÝ1. QUẢN LÝ LÀ GÌ?Có nhiêu cách hièu khác nhau vê quan lý nhưng nhìn chung có thê hiẻu : Quân lý l Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

à sự tác động của chù thê quàn lý lên đoi tượng quân lý nhăm đạt được nhừng mục tiêu nhài định trong điêu kiện biên động cua môi trưởng- giáo trình Kh

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

oa Học Quân Lý tậpỉ, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyên, trang 23.Với định nghĩa này. quan lý có phạm vi hoạt động vô cùng rộng lớn và được chia l

Dô Nam Khoa Quàn ỉ.ý Kinh Tế 44ÁLỜI MỜ DÀUNgày nay. toàn câu hoá và hội nhập kinh lè quôc lê đang là xu thê chung trên toàn the giới. Đây lả xu hướng

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài vietteloài người: Đang. Đoàn thê. Nhã nước. Doanh nghiệp. Giađình..Khái niệm quân lý luôn luôn lã một phạm trù rộng lớn và có thè dược nhìn nhận dirới nhiêu

góc độ khác nhau, chăng hạn :Quăn lý là nghệ thuật đạt mục đích thông qua nồ lực của nhùng người khác.Quân lý là sự tác động có tố chức, có hướng đích Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

cua chù thê quán lý lên đối tượng quàn lý và khách thề quân lý nhâm sư dụng có hiệu quá nliât các tiêm nâng, cơ hội cúa tổ chức đè đạt được mục tiêu

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

dawtj ra trong điều kiện biến động của môi trường.Quân lý là sự cộng tác phổi hợp có hiệu qua các hoạt động của các cộng sự khác nhau trong cùng một t

Dô Nam Khoa Quàn ỉ.ý Kinh Tế 44ÁLỜI MỜ DÀUNgày nay. toàn câu hoá và hội nhập kinh lè quôc lê đang là xu thê chung trên toàn the giới. Đây lả xu hướng

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettelích của tô chức một cách có kết quà và hiệu qua thòng qua quá trinh lập kê hoạch, tỏ chức, lành đạo và kiêm tra các nguồn lực của tổ chức.Trên cơ sở đ

ó. quân lý tô chức được hiên như sau: Quân lý tò chức là quá trinh lập kè hoạch, tô chức, lành đạo. kiêm tra các nguồn lực và họat dòng cua tô chức nh Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

ảm đạt được mục đích cua tổ chức với hiệu lực và hiệu qua cao trong điểu kiện môi trường luôn biên động.12.ĐẶC ĐIỀM CỦA QVẢNLÝQuàn lý có thê hiêu theo

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

nhiêu cách khác nhau. song tất cá các dạng quân lý đều mang nhưng đặc diêm chung sau đày:Quân lý bao gôm hai phân hệ: Chủ thê quân lý và đỏi tượng qu

Dô Nam Khoa Quàn ỉ.ý Kinh Tế 44ÁLỜI MỜ DÀUNgày nay. toàn câu hoá và hội nhập kinh lè quôc lê đang là xu thê chung trên toàn the giới. Đây lả xu hướng

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettelt bộ máy quan lý gôm nhiêu người, một thiết bị?Phái có một hoặc một tập hợp mục đích thòng nhât cho cá đòi tượng và chù thể quan lý. Đạt mục đích theo

cách tốt nhắt trong hoàn canh mòi trường biến động và nguồn lực hạn chê là lý do tôn tại của quân lý. Đỏ cùng chinh là căn cứ quan trọng nhất để chu Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

thê tiến hành các tác động quan lý.Quăn lý bao giờ cùng liên quan đen việc trao đỏi thông tin nhiêu chiêu. Quân lý Là một quá trình thòng tin. Chù thề

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

quân lý phải liên tục thu thập dử liệu về môi trường và hệ thòng, tiên hành chọn lọc. xử lý bão quân thông tin. truyền tin và ra các quyết định- Một

Dô Nam Khoa Quàn ỉ.ý Kinh Tế 44ÁLỜI MỜ DÀUNgày nay. toàn câu hoá và hội nhập kinh lè quôc lê đang là xu thê chung trên toàn the giới. Đây lả xu hướng

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài vietteliệm vụ cùa minh.Giáo trinh Kỉ»a Hoc Quail Lý tâp I. Đoản Thị Thu Hà. Nguyền Thi Ngoe Huyền. NXB Khoa Học Kỹ Thuảt. Hà Nội, nãm 2004. Tr 25.: 2. Giáo t

rinh Khoa Học Quản Lý tập I. Đoản Tiu Thu Há. Nguyen Thi Ngọc Huyên. NXB Khoa Học vã Kỳ Thuât. Hà Nôi. năm 2004. Tr 23. Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty điện thoại đường dài viettel

Dô Nam Khoa Quàn ỉ.ý Kinh Tế 44ÁLỜI MỜ DÀUNgày nay. toàn câu hoá và hội nhập kinh lè quôc lê đang là xu thê chung trên toàn the giới. Đây lả xu hướng