KHO THƯ VIỆN 🔎

Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         80 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

12.1.2 I ị trí cùa ngành công nghiệp ô tô trong nên kinh tê quốc dân và trên thê giới. 312.1.2.ỉ Vị trí cùa ngành ồ tô Việt Nam trên thế giới - “Nhò b

Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tppbé giữa rừng ngườikhổng lồ”......................................................................................31Bàng 2 San lượng tiêu thụ ô tô một

sổ quốc gia trên thể giới......................................31Bâng 3 Top 10 thị trường ô tô lởn nhất trên the giới................................. Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

.............322.1.2.2Vị tri ngành ô tô Việt Nam trong khu vực - ngành nhò bé và có ti nội địa hóa thấp...............................................

Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

......................................................................332.1.2.3I7 trí cùa ngành ô tô trong nên kinh tề quốc dân - ưu tiên phát triên,

12.1.2 I ị trí cùa ngành công nghiệp ô tô trong nên kinh tê quốc dân và trên thê giới. 312.1.2.ỉ Vị trí cùa ngành ồ tô Việt Nam trên thế giới - “Nhò b

Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp tô Việt Nam:.................................372.2.1Định hướng nghiên cứu và các giã thiết:.....................................................372.2

.2Tác động của thuê nhập khâu đèn các chi sô của thị trường ò tỏ Việt Nam và ngànhcông nghiệp sân xuất. Lắp ráp ô tô trong nước:...................... Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

...............................382.2.2.1.Tác động cùa thuế nhập khâu đến chi số giá bán ò tò trong nước:.......................38Bang 4 Thuê nhập khâu

Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

ô tồ và chi so giá xe ô tô..................................................38Bâng 5 Thue nhập khẩu và lượng xe lap ráp trong nước...................

12.1.2 I ị trí cùa ngành công nghiệp ô tô trong nên kinh tê quốc dân và trên thê giới. 312.1.2.ỉ Vị trí cùa ngành ồ tô Việt Nam trên thế giới - “Nhò b

Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp...........................................................41Bâng 6 Thuế nhập khấu và ìượng xe nhập khấu..............................................

..........422.2.3Tương quan giừa thuế nhập khẩu và các loại xe hơi chiếm tỷ trong cao trong thitrường Việt Nam giai đoạn 2007-2015:................... Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

..........................................432.2.3.1Tác động cùa (huê quan lèn mặt hàng xe Toyota Camry:...................................43a)Tác động

Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

thuế nhập khẩu lèn doanh số dòng xe Toyota Camry:................................44Bâng 7 Thống kê thuế nhập khấu và số lượng xe bân ra dòng xe Toyot

12.1.2 I ị trí cùa ngành công nghiệp ô tô trong nên kinh tê quốc dân và trên thê giới. 312.1.2.ỉ Vị trí cùa ngành ồ tô Việt Nam trên thế giới - “Nhò b

Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tppùa thuế nhập khâu lên giá xe Toyota Camry:......................................45Bang 8 thống kê giá trung bình cùa mặt hàng xe hơi Toyota Camry bán

ra trong nước giai đoạn 2009-2014................................................................................452.2.3.2Tác động cùa thuê nhập khâu Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

lèn mật hàng dòng xe KIA Morning:..........................47a)Tác động cùa thuc den tông lượng xe bán ra:............................................

Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

...47Bàng 9 Bâng 9 thuế nhập khấu và lượng xe bán ra cua dòng xe Kỉ A...................................47b)Tác động cùa thuế nhập khâu lén giá bán ra

12.1.2 I ị trí cùa ngành công nghiệp ô tô trong nên kinh tê quốc dân và trên thê giới. 312.1.2.ỉ Vị trí cùa ngành ồ tô Việt Nam trên thế giới - “Nhò b

Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp93c) Tác động cùa thuế nhập khẩu đến doanh (hu bán hàng - mặt hàng xe KIAMorning:.....................................................................

51Bang 11 thòng kê doanh thu binh quân bán xe KIA morning..........................512.2.3.3. Tác dụng của thuê nhập khâu lên dòng xe Toyota Innova:.. Sự thay đổi của thị trường ôtô việt nam trong bối cảnh thuế xuất nhập khẩu chịu tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp

..............52

12.1.2 I ị trí cùa ngành công nghiệp ô tô trong nên kinh tê quốc dân và trên thê giới. 312.1.2.ỉ Vị trí cùa ngành ồ tô Việt Nam trên thế giới - “Nhò b

12.1.2 I ị trí cùa ngành công nghiệp ô tô trong nên kinh tê quốc dân và trên thê giới. 312.1.2.ỉ Vị trí cùa ngành ồ tô Việt Nam trên thế giới - “Nhò b