KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         181 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMPHẠM THỊ HÓNG HẠNHNGHIÊN cửu ĐẠC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC CỦA MỌT SÓ GIÓNG ĐỊA LAN KIÉM VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)O GIÓNG LAN HOÀNG vũ (Cymbidium sinense)Ngành: KHOA HỌC CÂY TRÔNG .Mả sổ: 9.62.01.10LUẬN ÁN TIÊN Sỉ KHOA HỌC CÂY TRÒNGNgười hướng dần: 1. PGS.TS ĐÀO T

HANH VÂN2.PGS.TS ĐẶNG VÃN ĐÔNGTHÁI NGUYÊN - 2018iiLỜI CÀM ƠNLời đầu liên. Nghiên cứu sinh xin bày ló lòng biết ơn sâu sắc lới PGS.TS Đào Thanh Vân. PG (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)

S.TS Đặng Văn Đông, những người thày đà tận lình dần dắt. động viên và tạo mọi điêu kiện thuận lợi trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học và hoàn th

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)

ành luận án.Nghiên cửu sinh xin trân trọng câm ơn sự giúp đờ tận tình của của các nhà khoa học ớ Khoa Nông học, Phòng Đào tạo. Trường Đại học Nông Lâm

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMPHẠM THỊ HÓNG HẠNHNGHIÊN cửu ĐẠC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC CỦA MỌT SÓ GIÓNG ĐỊA LAN KIÉM VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)Sinh hoc Phân ttr và Ban Lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp đà chia sẽ kinh nghiệm, nguỏn vật liệu, tạo mọi điêu kiện giúp đờ. động viên trong suốt q

uá trình thực hiện luận án.Trong quá trình thực hiện dê tai. nghiên cứu sinh luôn nhận đươc sự chia sè. giúp đờ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)

cán bộ công lác tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát trièn Hoa cây cành - Viện Nghiên cứu Rau quà. Nghiên cửu sinh xin gùi lời cám ơn sâu sắc đến sự quan

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)

tâm tận tình đó.Cuối cùng. Nghiên cửu sinh xin gũi lởi câm ơn tới gia đình và bạn bè. nhùng người luôn đống hành và dành mọi quan tâm. khích lệ trong

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMPHẠM THỊ HÓNG HẠNHNGHIÊN cửu ĐẠC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC CỦA MỌT SÓ GIÓNG ĐỊA LAN KIÉM VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense).....................................iLỜI CẢM ƠN.................................................................iiMỤC LỤC............................

.......................................iiiDANH MỤC CHỪ VIÉT TẤT......................................................viDANH MỤC BÂNG.................. (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)

...........................................VI!DANH MỤC HÌNH...............................................................XMỞ ĐẤU.....................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)

.................................................I1.Tính càp thiêl của đê tài................................................I2.Mục tiêu..............

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMPHẠM THỊ HÓNG HẠNHNGHIÊN cửu ĐẠC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC CỦA MỌT SÓ GIÓNG ĐỊA LAN KIÉM VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)a đè tài...........................................35.Phạm vi nghiên cứu......................................................3Chương 1: TONG QUAN TÀI

LIẸV................................................41.1.Đặc đièm phân loại thực vật học và phân hô lan Kiêm....................41.1.1.Phân loại..... (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Địa Lan Kiếm Và Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Giống Lan Hoàng Vũ (Cymbidium Sinense)

.......................................................41.1.2.Phàn bố..............................................................4

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMPHẠM THỊ HÓNG HẠNHNGHIÊN cửu ĐẠC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC CỦA MỌT SÓ GIÓNG ĐỊA LAN KIÉM VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMPHẠM THỊ HÓNG HẠNHNGHIÊN cửu ĐẠC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC CỦA MỌT SÓ GIÓNG ĐỊA LAN KIÉM VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO