KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         75 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN TIÉN DŨNGNGHIÊN cứu ĐẠC ĐIẺM SINH HỌC VÀ KHÁ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ CÁY CÙM NUÔI TẠI THÁI NGUYÊNLUẬN V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái NguyênVĂN THẠC sĩ CHĂN NUÔITHÁI NGUYÊN - 2016ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN TIẾN DÙNGNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA

GÀ CÁY CỦM NUÔI TẠI THÁI NGUYÊNChuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05LUẬN VÃN THẠC sĩ CHĂN NUÔINgười hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Thị Thơm TS. Ngu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái Nguyên

yễn Văn ĐạiTHÁI NGUYÊN - 20161LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu của riêng tói. các so liệu và kềt quá nghiên cứu trong luận vã

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái Nguyên

n Là trung thực và chưa từng được ai sử dung đề bão vệ một học vị nào.Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu và hoàn thà

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN TIÉN DŨNGNGHIÊN cứu ĐẠC ĐIẺM SINH HỌC VÀ KHÁ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ CÁY CÙM NUÔI TẠI THÁI NGUYÊNLUẬN V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái Nguyênuận văn Thạc sĩ khoa học nông nghiệp, cho phép tôi được bày ló lòng biết chân thành nhai đen rs. Bùi I hị I hơm và I S. Nguyen Vãn Đại. Người hướng dầ

n khoa học dà tận tinh giúp dờ tôi trong quá trinh thực hiện đê lài và hoàn thành luận vãn.Tôi XUI gưi tới các thầy cò giáo Phòng dào tạo. Khoa Chăn n (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái Nguyên

uôi thú V và các ihây cô Trường Dại học Nông l.âm - Dại học I hái Nguyên lời câm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái Nguyên

hép lôi được bày lò lòi câm

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN TIÉN DŨNGNGHIÊN cứu ĐẠC ĐIẺM SINH HỌC VÀ KHÁ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ CÁY CÙM NUÔI TẠI THÁI NGUYÊNLUẬN V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái Nguyêncác học viên cao học. đà đóng góp còng sức, dộng viên vả giúp dở tôi hoàn thành luận vàn này.Tác giàNguyền Tiến Dùng111MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN............

.................................................iLỜI CÂM ƠN...............................................................iiMỰC LỤC.................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái Nguyên

..............................................iiiDANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TÁT................................................VDANH MỤC CÁC BÁNG..........

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Gà Cáy Củm Nuôi Tại Thái Nguyên

.............................................vi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN TIÉN DŨNGNGHIÊN cứu ĐẠC ĐIẺM SINH HỌC VÀ KHÁ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ CÁY CÙM NUÔI TẠI THÁI NGUYÊNLUẬN V

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN TIÉN DŨNGNGHIÊN cứu ĐẠC ĐIẺM SINH HỌC VÀ KHÁ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ CÁY CÙM NUÔI TẠI THÁI NGUYÊNLUẬN V