KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toán

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         262 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toán

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toán

ĐAI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI IIỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ ( HUNGDẠY HỌC LOGIC TOÁN THEO HƯỚNG GÓP PHÀNPHÁ I TRIẺN NẤNG Lực sù DỤNG NGÔN NGỪ TOÁN HỌC • • •

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toán•C HO SINH MÊN sư PHẠM TOÁNLUÂN ÁN TIẾN Sĩ KHOA IIỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGƯYẺN THỊ CHƯNGDẠY HỌC LOGIC

TOÁN THEO HƯỚNG GÓP PHẢN PHẤT TRIEN NĂNG Lực SỪ DỤNG NGÔN NGƯ TOÁN nọc cno SINTI VIÊN sư PHẠM TOÁNNGÀNH: I.Ý 1.1 ẬN VÀ PHƯƠNG phấp dạy HỌC BỘ MÔN TOÁ (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toán

N HỌC MÃ SO: 9 14 01 11LUẬN ÁN TIẾN Sì KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dần khoa học:1.PGS.TS Vũ Quốc Chung2.TS. Bùi Thị Hạnh LầmTHÁI NGUYÊN - 2020iLỜI CA

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toán

M ĐOANrác giả xin cam đoan luận án "Dạy học Logic toán theo hướng góp phần phát triền nông lực sứ dụng ngôn ngừ toán học cho sinh viên sư phạm Toán’ l

ĐAI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI IIỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ ( HUNGDẠY HỌC LOGIC TOÁN THEO HƯỚNG GÓP PHÀNPHÁ I TRIẺN NẤNG Lực sù DỤNG NGÔN NGỪ TOÁN HỌC • • •

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toánrong bât kỳ công trinh nào khác trước dó.Thãi Nguyên, ngày 28 rhãng 7 nãm 2020Tác giá luận ánNguyền Thị ('hungiiLỜI CẤM ƠNTác giã luận án xin bày ló l

ình câm và lòng bicl ơn sâu sắc lới PGS.TS Vũ Quốc Chung. TS. BÙI Thị Hạnh Lâm - Thầy Cô dà hướng dần và giúp dờ tôi trong suối quá trinh học lập. ngh (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toán

iên cứu đề hoàn thành luận án.Tác gia trân trong câm ơn Ban Giám hiệu Trường Đai học Sư phạm - ĐIITN. Ban chú nhiêm Khoa l oàn, các Phòng ban chức nàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toán

g đà lạo điêu kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập. nghiên cửu dế hoãn thành luận ánrác giã Iran trọng câm im Ban (hám hiệu, Ban chủ nh

ĐAI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI IIỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ ( HUNGDẠY HỌC LOGIC TOÁN THEO HƯỚNG GÓP PHÀNPHÁ I TRIẺN NẤNG Lực sù DỤNG NGÔN NGỪ TOÁN HỌC • • •

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toánian học lập và nghiên cứu.Tác giá xin trân trọng cam ơn các nhã khoa hoc. các bạn dồng nghiệp, các cm sinh viên ờ một sô trường Dại học và các Thay cô

giáo ớ một sô trường phô thông dã giúp dờ và cộng tác với tôi trong quá trinh diều tra. dánli giá và thực nghiệm khoa học các vấn đề liên quan đến lu (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toán

ận án.rác giáNguyễn Thị ChungiiiMỤC LỤCLời cam đoan..............................................................iLỜI cam ơn..........................

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Logic Toán Theo Hướng Góp Phần Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Ngôn Ngữ Toán Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toán

.....................................ii

ĐAI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI IIỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ ( HUNGDẠY HỌC LOGIC TOÁN THEO HƯỚNG GÓP PHÀNPHÁ I TRIẺN NẤNG Lực sù DỤNG NGÔN NGỪ TOÁN HỌC • • •

ĐAI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI IIỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ ( HUNGDẠY HỌC LOGIC TOÁN THEO HƯỚNG GÓP PHÀNPHÁ I TRIẺN NẤNG Lực sù DỤNG NGÔN NGỪ TOÁN HỌC • • •