KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         330 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘIHỒ THỊ THANH HUYẺNNGHIÊN CỦ u ĐẬC ĐIỂM THỤC VẬT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây HọcC CỦA CÂY GẠO (Bombax maìabaricum DC., họ Gạo Bombacaceae)LUẬN ÁN T1ÉN Sĩ DƯỢC HỌCHÀ NỌI, NÃM 2014Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÃ

NỌIHÒ THỊ THANH HUYỀNNGHIÊN cúu ĐẶC ĐIẺM THỤC VẬT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỌT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CẦY GẠO ụìombax malabarìcuìn DC., họ Gạo Bombaca (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học

ceac)LUẬN ÁN TIẾN Sỉ DƯỢC HỌCCHUYÊN NGÀNH: Dưực học cổ truyền MÃ SỐ:62.72.04.06Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thái AnPGS.TS. Thái Nguyễn Hùn

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học

g ThuHANOI,NĂM 2014LỜI CAM DOANTòi xin cam đoan Luận án này là câng trình nghiên cứu cùa riêng tỏi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Nguyền Thái An và PG

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘIHỒ THỊ THANH HUYẺNNGHIÊN CỦ u ĐẬC ĐIỂM THỤC VẬT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học ánHồ Thị Thanh HuyềniiLÒI C ẢM ONTrong quả trình thực hiện luận án. tôi đà nhận được sự ung hộ và tạo điểu kiện cùa Dâng úy, Ban giám hiệu 'h ường Dạ

i học Dược Hà Nội và Bộ môn Dược liệu nơi tôi hục tập. nghiên cừu.Tòi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sac tời PGS.TS. Nguyễn Thái An và PGS.TS. Thúi Nguyễ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học

n Hùng Thu, là những người Thày dà hưởng dan và truyền đạt nhiều kinh nghiệm quỹ báu trong nghiên cứu khoa học cho tòi.Tôi xin chân thành cam on GS.TS

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học

Phạm Thanh Kỳ. PGS. TS. Nguyen Trọng Thông. PGS. TS Phan Vởn Kiệm, PGS. TS Trằn Huy Thái, PGS. TS Nguyen Khác Khôi. TS. Phạm Thị ỉ an Anh dà góp ý ch

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘIHỒ THỊ THANH HUYẺNNGHIÊN CỦ u ĐẬC ĐIỂM THỤC VẬT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Viện Hóa học các hợp chat thiên nhiên, Viện Hàn làm Khoa học và ('ông nghệ Việt Nam, Bộ môn Dược lý trường Dại học

}' Hà Nội, Trung tủm Kiêm nghiệm thuốc. Dòng thòi, tôi cùng nhận được sự dõng góp quý báu cùa các Thầy Cô giáo, các nhã khoa học thuộc nhiêu lình vực. (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học

Nhàn dịp này ròi cùng xin tràn trọng câm ơn sự giúp dờ nhiệt tình cùa các thây cô. các anh chị em dông nghiệp tại bộ môn Dược liệu, bộ môn Dược học có

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học

truyền và bộ môn Thực vật, các phòng ban trong trường đô luôn rạo diều kiện lốt nhài dê tôi hoàn thành luận án. Câm on các học trò dà luôn sát cánh c

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘIHỒ THỊ THANH HUYẺNNGHIÊN CỦ u ĐẬC ĐIỂM THỤC VẬT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Họcà nhất là bo, mẹ, dà luôn kịp thời dộng viên và tạo mọi diều kiện thuận lợi nhất dê tòi hoàn thành luân án. Xin câm on người chòng thân yêu dã luôn gi

úp dờ. chia sẽ với tôi trong nhừng nãm tháng qua.Xin trân trọng câm ơn tất cá sự giúp dờ quý' báu này.Hồ Thị Thanh HuyềnIIIMỤC LỤCLỜI CAM DO AN....... (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Cây Học

.............................................ii

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘIHỒ THỊ THANH HUYẺNNGHIÊN CỦ u ĐẬC ĐIỂM THỤC VẬT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘIHỒ THỊ THANH HUYẺNNGHIÊN CỦ u ĐẬC ĐIỂM THỤC VẬT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC