KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Kạn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         113 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Kạn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Kạn

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGỌC MẠNH HUÂN♦ ♦DẠY HỌC PHÀN “SINH HỌC VI SINH VẶT” THEO DINII HƯỚNG GIÁO DỤC STEM CHO HỌC SINH PHO THÔNG H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc KạnHỆ GIÁO DỤC I I11 ÒNG XUYÊN TÌNH BẤC KẠN• • •LUẠN VÃN THẠC sĩ KHOA nọc GÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2019số hóa bởi Trung lâm Học liệu và Công nghệ thông tin -

ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnDẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI ỜNG ĐẠI HỌC su PHẠMNGỌC MẠNH HUÂNDẠY HỌC PHÀN “SINH HỌC VI SINH VẬT” THEO DINH HƯỚNG GĨÁO DỤC STEM C (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Kạn

HO HỌC SINH PHÔ THÔNG HỆ GĨĂO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÌNH BẤC KẠN• • •Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học Mã SỔ: 8 14 01 11LUẬN VĂN THẠC s

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Kạn

ỉ KHOA HỌC GÁO DỤCNgười hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM THỊ HÒNG TỨTHÁI NGUYÊN-2019số hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGỌC MẠNH HUÂN♦ ♦DẠY HỌC PHÀN “SINH HỌC VI SINH VẶT” THEO DINII HƯỚNG GIÁO DỤC STEM CHO HỌC SINH PHO THÔNG H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Kạntrong bât ki một công trình nghiên cứu nào.Các trích dằn về bâng biêu, kết quã nghiên cửu cùa các tác giã khác, các tài liệu tham khao trong luận vãn

đêu có nguỏn gôc rò ràng.Thái Nguyen, ngày 20 ihâng 8 năm 2019TÁC GIẢNGỌC MẠNH HUÂNSố hóa bới Trung tâm Học liêu và Cõng nghệ thõng tin - ĐHTNhttp://l (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Kạn

rc.tnu.edu.vnLỜI CẢM ƠNVới him lòng ỉ ri ân và biêt ơn sâu sac, cm xin chân í hành cam ơn Cô giáo TS. Phạm Thị Hồng Tú - người đô tận tám, tận tình hư

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Kạn

ớng dan, động viên và giúp dờ em trong suôt quá trình học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.Em xin bày lo lòng biết ơn tới lập the các thày giáo,

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGỌC MẠNH HUÂN♦ ♦DẠY HỌC PHÀN “SINH HỌC VI SINH VẶT” THEO DINII HƯỚNG GIÁO DỤC STEM CHO HỌC SINH PHO THÔNG H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Kạntrọng giúp em hoàn thành luận vãn.Em xin gưi lời cam ơn dền Ban Giám hiệu. Phòng Sau dại học trường l)H Sư phạm Thái Nguyên tạo mọi diều kiện thuận lợ

i cho em trong quá trình học lập và nghiên cứu luận ván này.Xin cảm ơn Ban (Hám doc trung râm (ỈDNN - (ÌDTX huyện Chợ Don và các em HV dà rạo điều kiệ (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Kạn

n cho ròi dược thực nghiệm sư phạm tại trung rám.Cuồì cùng, em xin câm ơn gia dinh, bạn bè dà luôn ung hộ, lạo diêu kiện cho em hoàn thành luận ván nà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Phần Sinh Học Vi Sinh Vật Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Phổ Thông Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Kạn

y.Thái Nguyên, tháng 9 nỏm 20 ì 9TÁC GIẢ

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGỌC MẠNH HUÂN♦ ♦DẠY HỌC PHÀN “SINH HỌC VI SINH VẶT” THEO DINII HƯỚNG GIÁO DỤC STEM CHO HỌC SINH PHO THÔNG H

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGỌC MẠNH HUÂN♦ ♦DẠY HỌC PHÀN “SINH HỌC VI SINH VẶT” THEO DINII HƯỚNG GIÁO DỤC STEM CHO HỌC SINH PHO THÔNG H