KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng Yên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         202 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng Yên

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng Yên

3Ọ GIAO ưục VA ĐAO I ẠOBỌ NONG NGHItP VA HI N IHỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP MẸT NAMĐó MINH TRÍGIẢI PHÁP NÂNG CAO NÀNG Lực CẠNH TRANH NHÀM THU HÚT ĐÀU Tư TẠI T

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng YênTỈNH HƯNG YÊNLUẬN ÁN TIÉN SĩCHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ PHẤT TRIẺNHÀ NỘI, NĂM 2015LỜ1 CAM ĐOANTồi xin cam đoan đây là công (rình nghiên cửu cùa riêng tôi. c

ác kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng dùng bão vệ đề lẩy bai kỹ học VỊ nào.Tôi xin cam đoan răng m (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng Yên

ọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận án đã được câm ơn, các thông tin trích dần trong luận án này đều được chi rõ nguồn gốc.Hà Nội. ngày 27 tháng 6 n

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng Yên

ăm 2015Tác giá luận ánĐổ Minh TríLỜI CẤM ƠNLuận án liến sì này dược thực hiện nghiên cữu và hoàn thành lại Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường thu

3Ọ GIAO ưục VA ĐAO I ẠOBỌ NONG NGHItP VA HI N IHỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP MẸT NAMĐó MINH TRÍGIẢI PHÁP NÂNG CAO NÀNG Lực CẠNH TRANH NHÀM THU HÚT ĐÀU Tư TẠI T

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng Yênù Thị Phượng Thụy đã dành nhiều sự quan tâm. kinh nghiệm và tri tuệ giúp tôi trướng thành trong quá trinh nghiên cứu đề hoãn thành luận án.Tôi xin đir

ợc bày tó lõng biểt ơn sâu sac nhắt tới tập the các nhã khoa học đà tận tình, ân cần hướng dẩn cõi nghiên cữu khoa học trong quá trình làm luận án và (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng Yên

tập thề các thầy, cô giáo Rộ môn Kinh lế Tài nguyên và Môi trường. Khoa Kinh tế và Phát triền nông thôn, Ban Quân lý dào tạo, Học viện Nông nghiệp Việ

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng Yên

t Nam.Tỏi xin trân trọng câm ơn Thưởng trục 'rinh ủy Hưng Yên. Lành đạo UBND tinh Hưng Yên. lãnh dao các sờ. ban. ngành tinh Hưng Yên; Sớ Kể hoạch và

3Ọ GIAO ưục VA ĐAO I ẠOBỌ NONG NGHItP VA HI N IHỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP MẸT NAMĐó MINH TRÍGIẢI PHÁP NÂNG CAO NÀNG Lực CẠNH TRANH NHÀM THU HÚT ĐÀU Tư TẠI T

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng Yêndoanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn linh đà tạo điều kiện, hợp lác giúp đờ tòi thực hiện luận án.Cuối cùng, tôi xin được gữi lờ

i cảm ơn chân thành lới các dồng nghiệp, bạn bè và gia đình. đ«ặc biệl là vợ và con lôi dã luôn dộng viên kip thời, giúp đờ. chia sẽ đê tôi hoàn thành (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng Yên

luận án tiên sì.Hà Nội. ngày 27 tháng 6 năm 2015 lác gia luận ánDồ Minh TríiiMỤC LỤCLời cam đoanILời câm ơniiMục lụciiiDanh mục các ký hiệu chừ viết

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nhằm Thu Hút Đầu Tư Tại Tỉnh Hưng Yên

tắtviDanh mục các bangviiDanh mục sơ đồ và đồ thịixMỜ ĐÀU11Tính cắp thiết của đề tàiI2Mục tiêu nghiên cứu của để tài33Đổi tượng và phạm vi nghiên cứu4

3Ọ GIAO ưục VA ĐAO I ẠOBỌ NONG NGHItP VA HI N IHỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP MẸT NAMĐó MINH TRÍGIẢI PHÁP NÂNG CAO NÀNG Lực CẠNH TRANH NHÀM THU HÚT ĐÀU Tư TẠI T

3Ọ GIAO ưục VA ĐAO I ẠOBỌ NONG NGHItP VA HI N IHỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP MẸT NAMĐó MINH TRÍGIẢI PHÁP NÂNG CAO NÀNG Lực CẠNH TRANH NHÀM THU HÚT ĐÀU Tư TẠI T