KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         189 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾDẠNG DÌNH đứcGIÀI PHÁP PHÁT TRIEN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG KINH TÉ TRỌNG ĐIEM MIẺN TRUNGL

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền TrungLUẬN ÁN TIÉN Sĩ QUÀN TRỊ KINH DOANHHUÉ - NĂM 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tòi. Tất cá các dử liệu v

à trích dân trong luận án đêu có nguỏn gòc rò ràng. Các nội dung và kêt quá nghiên cứu trong luận án được tông hợp, phần tích và thực hiện một cách tr (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

ung thực vã phũ hợp với bối canh thực tế.Nghiên cứu sinhĐẠng Đinh ĐứcLỜI CAM ƠNrỏi .vin trân ưọng cam ơn Ban Giâm hiệu Trường Dại học Kinh te. Dại học

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

Huế. Khoa Quân trị Kinh doanh. Bộ môn Quân trị Kinh doanh Tổng hợp. Phòng Đào tạo và các phông, dơn vị có liên quan của Trướng Đại học Kinh tế. Đại h

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾDẠNG DÌNH đứcGIÀI PHÁP PHÁT TRIEN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG KINH TÉ TRỌNG ĐIEM MIẺN TRUNGL

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền TrungPGS. IS. Nguyen Văn Phát vã TS. Hồ Kỳ Minh là những người hướng dẩn khoa học dã tàn tâm hướng dan. động viên và giúp đờ lõi trong suối quá trình ihực

hiện nghiên cứu luận án.Tòi xin chân thành câm ơn Ban lãnh dạo vả cãc anh. chị còng tãc tại Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nắng, các c (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

ơ quan, dơn vị. doanh nghiệp và các chuyên gia. nhà khoa học đà lạo điêu kiện, hô Irợ và giúp đờ lõi trong quá trinh thu thập dữ liệu vã thực hiện ngh

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

iên cửu luận án.Cuối củng, tôi xin gữi lời câm ơn đến gia đình, người thân, bạn hè. dồng nghiệp đà luôn động viên, ủng hộ. giúp đờ và tạo điêu kiện th

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾDẠNG DÌNH đứcGIÀI PHÁP PHÁT TRIEN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG KINH TÉ TRỌNG ĐIEM MIẺN TRUNGL

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trungang LỜI CAM ĐOAN........................................................iLÒI CAM ƠN.........................................................iiMỤC LỤC.

..........................................................iiiDANH MỤC BẢNG....................................................viiiDANH MỤC CÁC HÌNH... (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

...............................................ixPHAN I: MỠ ĐẦU......................................................11.Tinh cắp thiết của đề tài.....

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

...................................12.Câu hôi nghiên cứu...............................................33.Mục tiêu nghiên cứu.........................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾDẠNG DÌNH đứcGIÀI PHÁP PHÁT TRIEN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG KINH TÉ TRỌNG ĐIEM MIẺN TRUNGL

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung.......46.Đóng góp cùa luận án.............................................57.Kết cấu cùa luận án..............................................5PHĂN I

I: NỘI DUNG VẢ KÉT QUA NGHIÊN CỨU.............................7CHƯƠNG 1: TONG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu LIÊN QUAN ĐÉNĐÈ TÀI...................... (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

.....................................71.1.Các nghiên cửu của nước ngoài...............................................71.2.Các nghiên cứu trong nước..

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

.................................................11

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾDẠNG DÌNH đứcGIÀI PHÁP PHÁT TRIEN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG KINH TÉ TRỌNG ĐIEM MIẺN TRUNGL

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾDẠNG DÌNH đứcGIÀI PHÁP PHÁT TRIEN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG KINH TÉ TRỌNG ĐIEM MIẺN TRUNGL