KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Sung Nam Vina

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Sung Nam Vina

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Sung Nam Vina

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG________ _______LUẬN VÀN THẠC sĩGIẢI PHÁP NÂNG C AO HIỆU QUẢ sử DỤNG VÓN TẠI CÔNG TY TNHH SUNG NAM V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Sung Nam VinaVINAChuyên ngành: Tài chính - Ngân hàngvũ THỊ MINH NGỌCHà Nội - 2019BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ___________***___LUẬN VĂN THẠC

sĩGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÁ sử DỤNG VÓN TẠI CÔNG TY TNHH SUNG NAM VINANgành: Tài chính - Ngân hàng - Bao Hiểm Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Sung Nam Vina

số: 83.40.201Họ và tên: Vũ Thị Minh NgọcNgười hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Thị Thùy VinhHà Nội-2019iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là còng tr

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Sung Nam Vina

inh nghiên cửu khoa học cùa riêng tôi.Các kết quà. số liệu nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy; không sao chép nguyên

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG________ _______LUẬN VÀN THẠC sĩGIẢI PHÁP NÂNG C AO HIỆU QUẢ sử DỤNG VÓN TẠI CÔNG TY TNHH SUNG NAM V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Sung Nam Vinag.Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!Tác giãVũ Thị Minh NgọciiLỜI CẤM ƠNĐê hoàn thành chương trình cao học và viêt luận văn này. l

òi đà nhận được sự hướng dần. giúp đờ và góp ý nhiệt tình cứa quý thầy cô Dại học Ngoại thương.I rước hết. tôi xin chân thành câm (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Sung Nam Vina

hex? Ngoại thưemg. đặc biệt là nhùng thầy cô đà tận tình dạy báo tói suốt thòi gian học tập tại trường.Tôi xin gửi lời biết em sâu sắc den PGS. TS Ngu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Sung Nam Vina

yen Thị Thùy vinh đà dành rất nhiều thời gian và tânì huyết hướng dần nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận vãn tốt nghiệp.rối cùng xin chân thành câ

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG________ _______LUẬN VÀN THẠC sĩGIẢI PHÁP NÂNG C AO HIỆU QUẢ sử DỤNG VÓN TẠI CÔNG TY TNHH SUNG NAM V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Sung Nam Vinaôi cùng xin chân thành câm ơn quý anh. chị và ban lành dạo công ty TNIIII Sung Nam Vina dà tạo diều kiện cho tòi diều tra kháo sát dế có dừ liệu viết

luận văn.Mặc dù tòi đà có nhiều cố gắng hoàn thiện luận vãn bằng tầt cã sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên không thế tránh khỏi những thiếu (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Sung Nam Vina

sót. rất mong nhận được những góp ý quý báu của quý thầy cô và các bạn.Trân trọng câm ơn!Hà Nội, tháng 5 năm 2019Tác giãVù Thị Minh Ngọciii

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG________ _______LUẬN VÀN THẠC sĩGIẢI PHÁP NÂNG C AO HIỆU QUẢ sử DỤNG VÓN TẠI CÔNG TY TNHH SUNG NAM V

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG________ _______LUẬN VÀN THẠC sĩGIẢI PHÁP NÂNG C AO HIỆU QUẢ sử DỤNG VÓN TẠI CÔNG TY TNHH SUNG NAM V