KHO THƯ VIỆN 🔎

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÍ NGHÌA VIỆT NAMĐộc lập - Tự (lo - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CÂU CÔNG NHẠN SÁNG K1ÉNKính gửi: Hội dồng (hâm dinh sáng kiến cấp linh.Nhóm chú

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thôngúng tôi gồm:n1 lọ vã tênNgây thăng nãm sinhNơi cõng lácChức vụrrinh độ chuyên mônl y lệ (%) đóng gỡp vào việc lạo ra sáng kiến1Nguyền Anh Hưng28/12/19

81THPTGia Vicn 13Tô trương chuyên mônDại học0,222Tràn Thị Dir30/11/1986THPT Gia Viền 13Giáo viênĐại học0,23Mai Châu Bình17/9/1990THPT Gia Viển BGiáo v Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

iênThạc sỹ0,224Nguyền Thị Thanh 1 lõa32062THPTGia Viển BGiáo viênDại học0,175Đinh Thị Hồng Nhung28/10/1992THPT Gia Viễn BGiáo viênThạc sỳ0,19I. Tên sá

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

ng kiến, lĩnh vực áp dụngLà nhóm lác giã đề nghị xét còng nhận sáng kiến:Giãi pháp nâng cao ý thức, kỷ nâng phòng tránh tai nạn do hóa chất gây ra tro

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÍ NGHÌA VIỆT NAMĐộc lập - Tự (lo - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CÂU CÔNG NHẠN SÁNG K1ÉNKính gửi: Hội dồng (hâm dinh sáng kiến cấp linh.Nhóm chú

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thôngy ra trong cuộc sống hàng ngày.11. Nội dung sáng kiến1.Giíii pháp cũ thường làm- về nội dung:Trong quá trình dạy học môn Hóa học ớ trường phổ thòng, g

iáo viên thường dạy lần lượt qua các mục: cấu lạo. lính chấl vậi lí. lính chấl hóa học. irạng (hái lự nhiên, ứng dụng và điều chế. Giáo viên ít nói ho Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

ặc nói ngấn gọn. không có dần chứng về nhùng tính chất đó có thế gây ra nguy hiếm gi cho con người và các loài sinh vật trẽn Trãi Đất khi sư dụng hoặc

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

không may bị nhiêm phái. Đản đen người học không có khá nàng phòng tránh nhùng tai nạn do hóa chắt gây ra và thực tế cuộc sống đà có nhiều vụ lai nạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÍ NGHÌA VIỆT NAMĐộc lập - Tự (lo - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CÂU CÔNG NHẠN SÁNG K1ÉNKính gửi: Hội dồng (hâm dinh sáng kiến cấp linh.Nhóm chú

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thôngụ ngại khí (han Q Nông cồng Thanh Hóa ngây 1 tháng 1 nâm 2015 làm 9 người tir vong.-về hình (hức:Giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh chú yểu t

heo cách điền giáng, thuyết trình làm cho bài giang buồn lẽ. nặng nề. Học sinh không có hứng Ihú liếp thu kiến Ihức, không chú động tích cực tham gia Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

vào bài giảng và không có kỳ nang vận dụng kiến thức đó vào đời sống dê phòng tránh nhừng lai nạn thirơng rich do hóa chất gây ra.*lu điềm:+ Cho phép

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

irình bày nhừng nội dung lí thuyết khó. phức lạp. hàn lâm. chữa dựng thông tin học sinh không tự tìm hiểu được.Phương pháp dạy học dược giáo viên sir

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÍ NGHÌA VIỆT NAMĐộc lập - Tự (lo - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CÂU CÔNG NHẠN SÁNG K1ÉNKính gửi: Hội dồng (hâm dinh sáng kiến cấp linh.Nhóm chú

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thôngh bày mô hình mầu của tư duy logic, của cách trình bày và lí giãi vấn đề một cách khoa học.*Nhược điểm:-Không thu hút được tất cả các dối tượng học si

nh tham gia và hoạt động học. đặc biệt là học sinh thuộc các lớp khoa học xã hôi. Do dó tiết học với các em sè trở nên nặng nề câng thang, không có hữ Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

ng thú tiếp thu kiến thức và không câm thấy có sự liên quan giừa kiến thức dang học với thực tế cuộc sống. Từ dó. Lãm cho học sinh cám thấy chán nan.

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

thậm chí là sợ môn Hóa học.+ Nhưng kiến thức về irạng thái lư nhiên, ứng dung CÍÍC chất (hì giáo viên lì hoặc không cung cấp đầy đú thông tin. dẫn chứ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÍ NGHÌA VIỆT NAMĐộc lập - Tự (lo - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CÂU CÔNG NHẠN SÁNG K1ÉNKính gửi: Hội dồng (hâm dinh sáng kiến cấp linh.Nhóm chú

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thôngèt học không đáp ứng dược yêu câu cùa đôi mới giáo dục đó là hình thành nhùng nâng lực và phàm chắt cho người học.2.Giai pháp mói cải tiến- Bàn chất c

ùa gỉàỉ pháp mói.Thay dôi phưcmg pháp licp cận kiên thức cùa người học và phưcmg pháp dạy học của người dạy bảng cách lạo ra các sân chơi nhỏ trong ph Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

ạm vi lớp học.*Người học:Chuyến từ quá trình học tập thụ động, căng thang thành quá trình vui chơi hào hứng qua dó lình hội kiến thức một cách chu dộn

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông

g tích cực.Nội dung kiến thức không chi sứ dụng trong các hài kiềm tra. các kì thi mà quan trọng hơn Là học sinh còn có thêm hièu biết nhưng kiến thức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÍ NGHÌA VIỆT NAMĐộc lập - Tự (lo - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CÂU CÔNG NHẠN SÁNG K1ÉNKính gửi: Hội dồng (hâm dinh sáng kiến cấp linh.Nhóm chú

Skkn Giải Pháp Nâng Cao Ý Thức, Kỹ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Do Hóa Chất Gây Ra Trong Đời Sống Thông Qua Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thôngnh người có trách nhiệm với chính ban thân mình và với cộng dồng.* Người dạy:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÍ NGHÌA VIỆT NAMĐộc lập - Tự (lo - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CÂU CÔNG NHẠN SÁNG K1ÉNKính gửi: Hội dồng (hâm dinh sáng kiến cấp linh.Nhóm chú