KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         114 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC' NÔNG LÂMvũ THỊ THU HÀNG•GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUÒN LỤC TRONG XÂY DỤNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA. TÍN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái NguyênNH THÁI NGUYÊNLUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ NÔNG NGHIỆPThái Nguyên - 2019Sô hóa bới Trung tâm Họe liệu và Cõng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.inu.edu.vnĐẠ

I HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI IIỌC NÔNG LÂMvũ THỊ THU HẢNGG1Â1 PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỤC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MÓI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA, TĨNH TH (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

ÁT NGUYÊNChuyên ngành: Kinh tế nống nghiệp Mã số: 86.20.01.15LUẬN VĂN THẠC sỉKINH TÉ NÔNG NGHIỆPNgưòi hưÓTig dẫn khoa học: TS. Nguyền Văn TâmTHÁI NGUY

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

ÊN - 2019Số hóa bời Trong tâin Học liệu và Còng nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vniLỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày là còng trình nghiên cứu c

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC' NÔNG LÂMvũ THỊ THU HÀNG•GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUÒN LỤC TRONG XÂY DỤNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA. TÍN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái NguyênTâm.Các sổ liệu, kết quà nghiên cứu được trình bày là trung thực. Luận văn của tôi có tham kháo một số sách. báo. tạp chi và dà dược trích dẫn. ghi ch

ú dầy du.Thái Nguyên, Iháng 9 nàm 20 ì 9Tác giá luận vãnVù I hị Thu HángSố hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu. (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

vniiLỜI CẤM ƠNTrong thời gian học lập và nghiên cứu tại Trường Dại học Nòng lâm Thái Nguyên, học viên đà nhận dược sự giúp dờ cùa các khoa, bô môn và

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

các giáng viên.Tòi trân trọng câm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thãi Nguyên. Dào tạo và Khoa Kinh le và Phái triển nông thôn đà giúp đờ tôi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC' NÔNG LÂMvũ THỊ THU HÀNG•GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUÒN LỤC TRONG XÂY DỤNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA. TÍN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyênnày.ròi cùng xin chân thành câm em các đồng chí Lành đạo Hội Liên hiệp phụ nừ huyện Định Hóa. các dồng chi Lành dạo cãc phòng, ban. chức nâng cùa huyệ

n Định Hóa. các lô chức, cá nhân, bạn bè. đòng nghiệp đà hêl sức quan lâm và lạo mọi điêu kiên thuận lợi cho tôi tim hiểu, nghiên cứu dê hoãn thành lu (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

ận vãn tốt nghiệp.Ven hạn chè ve kiên thức và kinh nghiêm của bân thân, luận văn sè còn có nhừng hạn chế. thiếu sót. tôi xin trân trọng tiếp thu nhừng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

ỷ kiến dõng góp từ Quý I hây. cô, đông nghiệp và các bạn.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC' NÔNG LÂMvũ THỊ THU HÀNG•GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUÒN LỤC TRONG XÂY DỤNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA. TÍN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC' NÔNG LÂMvũ THỊ THU HÀNG•GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUÒN LỤC TRONG XÂY DỤNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA. TÍN