KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         47 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 













Nội dung chi tiết: Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển

Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển

Báo cáo (hực tập tông ho'p Viện: Kê toán - Kiêm toánLỜI MỞ ĐĂUBước vào nên kinh lẽ ihị trường, việc chuyên đôi cơ chê kê hoạch hoá tập tiling sang co’

Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển’ chê thị nường có sự quán lý cúa Nhà nước, các đoìi vị kinh lê dặc biệt là các dơn vị Tư ván thiết kê phủi nhạy bén sâu sắc, linh dộng vượt qua khó k

hăn, tìm hướng đi đúng đán đề có thế tồn tại và phát triền đứng vững trong môi trường cạnh tranh mới hiện nay.Kế toán là một bộ phận câu thành cùa hẹ Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển

thông công cụ quàn lý, diêu hành hoạt động sán xuất kinh doanh cúa doanh nghiệp, đồng (hời là công cụ dầc lực phục vụ cho Nhà nước trong công tác quàn

Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển

lý nen kinh tê quôc dân.Kế toán cung cấp bức tranh toàn cánh vé tinh hình tài chính cùng như tình hình sàn xuãt kinh doanh cùa dơn vị mình cho các ca

Báo cáo (hực tập tông ho'p Viện: Kê toán - Kiêm toánLỜI MỞ ĐĂUBước vào nên kinh lẽ ihị trường, việc chuyên đôi cơ chê kê hoạch hoá tập tiling sang co’

Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biểnán xuất kinh doanh của đơn bị mình hiệu quà hay không hiệu quà. Đông thời qua nhũYig báo cáo do phòng Tài chính kẽ toán cung cẵp, Thủ trưởng đơn vị sẻ

nấm chác được ưu nhược diêm của Công ly, thấy được khà năng tiêm tàng cùa Công ty tù’ đó đưa ra nhùììg biện pháp phù hợp nâng cao hiệu quả trong kinh Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển

doanh đẽ thu dược lợi nhuận nhiêu hơn nừa.Qua thời gian đâu làm việc với vai trò là người được thực tập tại Công ty, em dà nghiên cứu tìm hiếu khái q

Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển

uát về Công ty, lõ chức bộ máy hoạt động kinh doanh và nguyên tắc hoạch toán kê toán cúa Công ty. Kết hợp cùng với những kiến thức dà học tại trường D

Báo cáo (hực tập tông ho'p Viện: Kê toán - Kiêm toánLỜI MỞ ĐĂUBước vào nên kinh lẽ ihị trường, việc chuyên đôi cơ chê kê hoạch hoá tập tiling sang co’

Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biểnhần sau:Phân I: l ông qua về dặc diêm kinh tê - kỳ thuật và lô chức bộ máy quàn lý hoạt động sán xuất kinh doanh cúa CNPB Công ty cồ phân Tư vân Thiết

kê Càng - Kỹ thuật Biến.Phần II: TỐ chức bộ máy Kẽ toán tại CNPB Công ty cổ phân Tư vân Thiết kế Cảng - Kỳ thuật Biến.Phân 111: Một sô dánh giá vê tì Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển

nh hình tô chức hạch toán Kê loán tại CNPB Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kê Cáng - Kỳ thuật Biên.Lóp.- KT2-41SV: Vũ Thị Lợi1Báo cáo thực (ộp (óng họp V

Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển

iện: Kê (oán - Kiêm toánPHĂN I, TÕNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIẼM KINH TẾ - KỲ THUẬT VÀ TÕ CHỨC BỘ MÁY QUÀN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUÃT KINH DOANH CỦA CNPB CÔNG TY CP T

Báo cáo (hực tập tông ho'p Viện: Kê toán - Kiêm toánLỜI MỞ ĐĂUBước vào nên kinh lẽ ihị trường, việc chuyên đôi cơ chê kê hoạch hoá tập tiling sang co’

Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển ty: CHI NHÁNH PHÍA BÂC CÔNG TY CÔ PHÀN Tư VÃN THIẾT KẼ CẢNG - KỲ THUẬT BIẼN-Tên giao dịch quốc tế: PORTCOAST CONSULTANT CORPORATION-Tên viết tât: POR

TCOAST-Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghía, Quận 1, Thành phổ Hồ Chí Minh+ Điện thoại: (84 - 8) 8211486 - 8216349 - 9143785+ Fax: (84-8) 8216274-Cơ sở Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển

2: 328 Nguyên Trọng Tuyên - Phường 2- Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.+ Điện thoại: (84 - 8) 62970341+ Fax:(84 - 8) 62970344-Chi nhánh Phía Bâc:

Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển

C17/40 Nguyên Thị Định, Phường Nhân Chính. Quận Thanh Xuân, Hà Nội.+ Điện thoại: (84 - 4) 35567279 - 62662842+ Fax: (84 - 4) 35567279-Website: http://

Báo cáo (hực tập tông ho'p Viện: Kê toán - Kiêm toánLỜI MỞ ĐĂUBước vào nên kinh lẽ ihị trường, việc chuyên đôi cơ chê kê hoạch hoá tập tiling sang co’

Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh phía bắc công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biểnPortcoast■Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Porlcoast■Công ty TNHH tư Vẩn truyền thông Toàn Câu•Công ty TNHH Địa HàiSV: Vũ Thị Lợi

Báo cáo (hực tập tông ho'p Viện: Kê toán - Kiêm toánLỜI MỞ ĐĂUBước vào nên kinh lẽ ihị trường, việc chuyên đôi cơ chê kê hoạch hoá tập tiling sang co’