KHO THƯ VIỆN 🔎

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         151 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

Luân vân ỉa ỉ nghiệp TT- TK ỉrạm XLNTsinh ỉiơat khu dân cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KỳLỜI Mơ ĐÀI’1. Đặt ván đề.MỎI trường và nhùng van đề hên quan đến mô

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)ôi tnrờng lã đề tâi được quan tâm nhát trong kê hoạch phát triên bẽn vừng cùa bât kỳ quôc gia não trẽn thê giới. Trái đất - ngôi nhã chung cùa chủng t

a đang bị đe dọa bời sự suy thoái và cạn kiêt dan tài nguyên, ó nhiễm. Nguỏn gòc của mọi sự biên đòi vé mòi trường trẽn thê giới ngày nay do các hoạt Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

dòng kinh tế - xà hòi. Các hoạt dộng này. một mặt cái thiện chất lượng cuộc sống con người và mõi trường. mặt khác lại mang lại hàng loạt các vân đẽ n

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

hư: khan hiêm. cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ó nhiễm và suy thoái chàt lượng mói nường khắp nơi trẽn thế giới.Trong giai đoạn hiện nay. khi mà nên

Luân vân ỉa ỉ nghiệp TT- TK ỉrạm XLNTsinh ỉiơat khu dân cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KỳLỜI Mơ ĐÀI’1. Đặt ván đề.MỎI trường và nhùng van đề hên quan đến mô

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)p thiết hơn bao giờ hết. Trong dó các vấn dề về nước dược quan tâm nhiều hơn cà. các biện pháp dè bâo vệ mòi trường sống, báo vệ nguồn nước mặt. nước

ngầm không bi ò nhiễm do các hoạt dòng sinh hoạt và sàn xuất cùa con người là thu gom và xứ lý nước thài. Nước thãi san xư lý sè dãp ứng được các tiêu Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

chuẩn thãi vào môi trường cúng như khả nâng tái sử dụng nước sau xír lý.Hiện nay. việc thu gom và xử lý nước thãi lã yêu cầu không thể thiểu được của

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

vấn để vệ sinh mòi trường, nước thãi ra ở dạng ò nhiêm hừư cơ. vò cơ cần được thu gom và xứ lý tnrớc khi thai ra mõi trường. Điền này được thực hiện

Luân vân ỉa ỉ nghiệp TT- TK ỉrạm XLNTsinh ỉiơat khu dân cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KỳLỜI Mơ ĐÀI’1. Đặt ván đề.MỎI trường và nhùng van đề hên quan đến mô

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)hu gom đạt hiệu quà nhưng hệ thống xữ lý không đạt yèu cầu thì nước sè gãy ô nhiễm khi được thãi trớ lại mõi trường trong trường hợp ngược lại. nếu hệ

thống xứ lý nước thãi được thiết kè hoàn chinh nhưng hệ thông thoát nước không đâm b«ão việc thu gom vận chuyên nước thài thi nước thái cùng sè phát Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

thài ra mõi trường mã chưa qua xữ lý. Chinh vìGV*HD: Th.s Lãm Vĩnh SơnSVTH: Huỳnh Tlu Kim AnhTrang 1Luân văn fốt nghiệp TT- TK trợm XLNTsinh hoợt khu

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

dàn cư p Phước Hào. Tp. Tam KỳCHƯƠNG 1GIỚI THIẸl Sơ LƯỢC VẺ KHI DÂN cư PHƯỚC HÒAl.ỉ. Đặc diêm tự nhiênỉ. ỉ. ỉ. ỉịtríđịalý.Quáng Nam là một tình ven bi

Luân vân ỉa ỉ nghiệp TT- TK ỉrạm XLNTsinh ỉiơat khu dân cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KỳLỜI Mơ ĐÀI’1. Đặt ván đề.MỎI trường và nhùng van đề hên quan đến mô

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm) hậu nhiệt đới gió mùa. độ ầm không khi tiling binh 84%. lượng mưa binh quản năm 2.000 - 2.500111111. tập tiling trong các tháng 9. 10. 11; nhiệt độ t

ning bình nãm 25°c. mùa đỏng dao động trong khoáng 20 - 24°c. mùa hê 25 - 30 C. Địa giới hành chính thành phố Tam Kỳ: phía bắc giáp huyện Thảng Binh v Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

ã huyện Phũ Ninh, phía nam giáp huyện Nin Thành, phía tây giáp huyện Phú Ninh, phía đòng giáp biên ĐòngDự án khu dân cư phường Phước Hóa. Tp. Tam Kỳ:

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

nằm trẽn dường Phan Châu Trinh, phường Phước Hòa. Tp Tam Kỳ; có diện tích khoáng 7.71 ngàn m2. Dự án năm gân chợ Tam Kỹ. sõng Tam Kỳ. Bẽn trong khu dã

Luân vân ỉa ỉ nghiệp TT- TK ỉrạm XLNTsinh ỉiơat khu dân cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KỳLỜI Mơ ĐÀI’1. Đặt ván đề.MỎI trường và nhùng van đề hên quan đến mô

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)n quốc lộ 1AHình 1.1. Vị trí khu dân cư phường Phước HòaGVHD: TỈI.S Lảm Vĩnh SơnTrang 3Lttàn vỗn tor nghiệp TT- TK irợm XLNTsinh boat kìm dàn cư p. Ph

ước Hòn, Tp. Tain Kỳ1.1.2.Địa hình:Quans Nam có hưởng địa hình nghiên dần từ Tày sang Đòng hinh thành 3 kiêu cành quan sinh thái lò lệt lã kiêu núi ca Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

o phía Tày. kiêu trung du ớ giữa và dai đồng bâng ven biên. Vùng đồi núi chiếm 72% diện tích hr nhiên với nhiều ngọn cao tiên 2.000111 như núi Lum Heo

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

cao 2.045111. núi Tion cao 2.032m. lún Gole - Lang cao 1.855m (huyên Phước Sơn). Nũi Ngọc Linh cao 2.598111 nám giừa ranh giới Quàng Nam, Kon Turn là

Luân vân ỉa ỉ nghiệp TT- TK ỉrạm XLNTsinh ỉiơat khu dân cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KỳLỜI Mơ ĐÀI’1. Đặt ván đề.MỎI trường và nhùng van đề hên quan đến mô

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm). Núi Thành. Bề mặt đĩa hình bi chia cắt bời hệ thống sòng ngoài khá phát triẽn gồm sòng Thu Bốn. sông Tam Kỳ và sõng Trường Giang.1.1.3.Đia chấtTinh

Quãng Nam có lượng nước ngầm khá phong phủ. Dưới tác động cùa các yếu tố tự nhiên và hoạt động cua con người trầm tích được hình thành từ chín loại đắ Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

t khác nhau gồm cồn cát và đất cảt ven biển, đắt phù sa sông, đất phù sa biền, đất xâm bạc màu. đất đỏ vãng, đắt thung lùng. đẩt bạc mâu XÓI mòn trơ s

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

õi đá.... Nhóm đất phù sa ven sòng là nhóm đất quan trọng nhất trong phát triển cày lương thực, thực phẩm vã cây còng nghiệp ngăn ngày. Nhóm đất đõ và

Luân vân ỉa ỉ nghiệp TT- TK ỉrạm XLNTsinh ỉiơat khu dân cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KỳLỜI Mơ ĐÀI’1. Đặt ván đề.MỎI trường và nhùng van đề hên quan đến mô

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)úy sàn.1.1.4.Khoáng sànToàn tinh có 32 khoáng sân các loại được phát hiên, với 292 điếm khoáng sân khác nhau Trong đó. có hơn 100 khu vực mó được cắp

giấy phép khai thác. Tông diện tích dành cho hoạt động khoáng sàn được quy hoạch là 18.690ha. Tuy qui tụ không lởn nhimg khá đa dạng vâ đồng bộ trẽn m Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

ột số khu vực. thuận lợi cho việc khai thác và sứ dụng, tao điều kiện cho ngành xây dựng phát triên với các còng trinh đẹp. kiên trúc hiện đại.GVHD: T

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

ii.s Lân Vinh SơnTrang 4SVTH: Huỳnh Tlú Kim AnhLuận vân tor nghiệp TT- TK trạm XLNTsinh hoar khu dồn cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KiỊ. 1.5. Sông ngoàiDo n

Luân vân ỉa ỉ nghiệp TT- TK ỉrạm XLNTsinh ỉiơat khu dân cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KỳLỜI Mơ ĐÀI’1. Đặt ván đề.MỎI trường và nhùng van đề hên quan đến mô

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)ới tông diện tích hni vực khoảng 9.000 kill'. Sòng Tam Kỳ với diện tích hni vực 800 km' là sóng lớn thứ hai. Ngoài ra còn có các sóng có diện tích nhỏ

hơn như sông Cu Đê 400kni*. Tuý Loan 300 km". LiLi 280 km"....Các sòng cỏ hni lượng dòng cháy lớn. đây nước quanh nâm. lưu lượng dòng chảy sòng Vu Gi Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

a 400111'Thu Bồn 200111% có giá tiị tlnìy điện, giao thõng và thúy nông lớn Hiên lại nên hệ thống sông Thu Bồn. nhiều nhà máy thủy diện cõng suãt lớn

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

như Sóng Tranh I. Sông Tranh II. Sõng AVương, Sòng Bung... đang được xày dựng góp phàn cung cấp điên cho nhu cầu ngày càng tăng cùa cà nước.1.1.6. Khi

Luân vân ỉa ỉ nghiệp TT- TK ỉrạm XLNTsinh ỉiơat khu dân cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KỳLỜI Mơ ĐÀI’1. Đặt ván đề.MỎI trường và nhùng van đề hên quan đến mô

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)binh năm 25,4°c. Mùa đỏng nhiệt độ vũng đồng bảng có thè xuống dưới 20°C. Lượng mưa trung bình 2000-2500111111. nhưng phần bỗ không đều theo thời gian

và không gian, mưa ờ miền núi nhiều hơn đồng bẰng. mưa tập trung vào các tháng 9-12. chiếm 80° ó lượng mưa cả nảm: mùa mưa tiling VỚI mùa bào. nén cá Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán – thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư phường phước hòa, tp tam kỳ, công suất 1200 (m3 ngày đêm)

c cơn bào đỏ vào miền Tnmg thường gày ra lớ đàt. hì quét ớ các huyện tiling du miền núi và gây ngập lù ỡ các vùng ven sông.- Chè độ gió.

Luân vân ỉa ỉ nghiệp TT- TK ỉrạm XLNTsinh ỉiơat khu dân cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KỳLỜI Mơ ĐÀI’1. Đặt ván đề.MỎI trường và nhùng van đề hên quan đến mô

Luân vân ỉa ỉ nghiệp TT- TK ỉrạm XLNTsinh ỉiơat khu dân cư p. Phước Hòa, Tp. Tam KỳLỜI Mơ ĐÀI’1. Đặt ván đề.MỎI trường và nhùng van đề hên quan đến mô