KHO THƯ VIỆN 🔎

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         122 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

Tinh toán thiết ke hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sân Thanh KhiếtMÕŨ NAÀUX Naèt vaán heàNguoàn goác moĩi sỏĩ bieán noẳi veà moâi trỏôo

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiếtong soáng nang xaúy ra hieàn nay treân theá giôùi cuồng nhỏ óú nóòùc ta lao caùc hoaĩt hoảng kinh teá, phaùt trieẳn cuũa xaỏ hoãi loaoi ngỏôoi. Caùc h

oaĩt hoãng naoy moãt maết laom caùi thieản chaát lõôĩng cuoãc soáng cuúa con ngòôoi , maẻt khaùc laìi hang taĩo ra haong loaĩt khan hieám, caĩn kieảt Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

nguoàn taoi nguyeân thieân nhieân, gaây oâ nhieàm, suy thoaùi moâi trỏóong khaép moíi nòi treần theá gióùi. vì vaăy, baủo veă moâi trỏôong trôủ thaonh

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

vaán heà toaon caàu, lao quoác saùch cuúa haàu heát caùc nòôùc treân theá giòùi.Vieăt Nam hang trong giai hoaĩn thòìc hieăn coâng nghieâp hoaù, hieản

Tinh toán thiết ke hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sân Thanh KhiếtMÕŨ NAÀUX Naèt vaán heàNguoàn goác moĩi sỏĩ bieán noẳi veà moâi trỏôo

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết lòông thõĩc, thỏĩc phaảm taìo ra caùc saùn phaẳm coù giaù trò phuĩc vuĩ cho nhu caàu tieâu duong trong nỏôùc cuõng nhò xuaát khaẳu. Tuy nhieân, ngaon

h naoy cuỏng taĩo ra moât lỏôĩng lôùn chaát thaủi raén, khí, loúng... lao moăt trong nhỏỏng nguyeân nhaân gaây ra oâ nhieàm moâi trỏôong chung cuùa ha Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

át nòôùc. Cuong vỏùi ngaonh coâng nghieăp cheá bieán lỏông thỏĩc, thỏĩc phaẳm thì ngaonh cheá bieán thuyù saùn cuõng trong tình traĩng hoù. Do haẻc ni

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

eằm coâng ngheả cuùa ngaonh, ngaonh cheá bieán thuyù saùn haỏ sõủ duĩng moãt lỏòĩng nõôùc khaù lôùn trong quaù trình cheá bieán. vì vaăy, ngaonh haò t

Tinh toán thiết ke hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sân Thanh KhiếtMÕŨ NAÀUX Naèt vaán heàNguoàn goác moĩi sỏĩ bieán noẳi veà moâi trỏôo

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết trỏìc tieáp ra moầi trỏôong hang lao moái quan taắm haong naàu cuúa caùc nhao quaún lyù moâi trỏòong. Nòôùc bò nhieăm baẳn seỏ aúnh hòóúng heán con n

gỏôoi vao sỏĩ soáng cuùa caùc loaoi thuyủ sinh cuỏng nhỏ caùcGVHD: Ths.Nguyền Chí HiếuSVTH: Nguyền Văn Biên Trang 1Tính toán thiết kế hệ thống xử lý n Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

ước thãi thủy săn Công ty thúy sản Thanh Khiết loaoi hoàng thỏĩc vaãt soáng gaàn hoù. Vì vaẳy, vieăc nghieân cỏùu xỏú lyù nỏôùc thaúi ngaonh cheá bieá

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

n thuyù saùn cuông nhỏ caùc ngaonh coâng nghieâp khaùc lao moât yeâu caàu caáp thieát haẻt ra khoáng chae noái vôùi nhỏòng nhao laom coâng taùc baúo v

Tinh toán thiết ke hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sân Thanh KhiếtMÕŨ NAÀUX Naèt vaán heàNguoàn goác moĩi sỏĩ bieán noẳi veà moâi trỏôo

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiếthoĩn coâng ngheã thích hòỉp xỏù lyù nỏôùc thaủi cho Coâng ty thuủy saùn Thanh Khieát haĩt tieâu chuaẳn loaĩi A xaú thaùi ra soâng khoáng gaây oâ nhieả

m moâi trỏôong heán nguoàn nỏôùc soâng cuỏng nhỏ laom aúnh hỏòúng heán ngỏòoi daân xung quanh. r Noái dung neà taoi-Nieàu tra thỏíc hòa, thu thaâp soá Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

lieău veà caùc hoaít hoàng cuũa coâng ty, laáy maãu nỏôùc thaùi taĩi nguoàn xa thaùi.-Phaân tích caùc chae tieâu oâ nhieàm, haùnh giaù mỏùc hoă oâ nh

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

ieẳm tai'i caùc nguoàn thaúi.-Neà xuaát vao lõĩa choĩn coâng ngheă xỏú lyù phuo hôĩp.-Tính toaùn vao thieát keá coâng ngheả haõ lỏìa choín.-Khaùi quaù

Tinh toán thiết ke hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sân Thanh KhiếtMÕŨ NAÀUX Naèt vaán heàNguoàn goác moĩi sỏĩ bieán noẳi veà moâi trỏôo

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiếtnhau, do hoù phaùi vaăn duĩng nhieàu phỏông phaùp khaùc nhau:-Phỏòng phaùp nieàu tra khaúo saùt thỏĩc hòa.-Phỏòng phaùp toằng hôíp taoi lieău.GVHD: Th

s.Nguyẻn Chi HiếuSVTH : Nguyễn Vân Biên Trang 2Tinh toán thiết kế hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sàn Thanh Khiết- Phòỏng phaùp phaân t Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

ích, so saùnh caùc quy trình coâng ngheâ xỏù lyù coù lieân quan, heán nghaơnh cheá bieán thuùy saún.r Phaĩm vi neà taơiVieãc õùng duĩng coáng ngheă xò

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

ù lyù chung cho moãt ngaonh coâng nghieăp lao raát khoù khaên , do moầi nhao maùy coù haêc tròng rieâng veà coấng ngheã, nguyeân lieãu, nhieân lieãu..

Tinh toán thiết ke hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sân Thanh KhiếtMÕŨ NAÀUX Naèt vaán heàNguoàn goác moĩi sỏĩ bieán noẳi veà moâi trỏôo

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiếtieát vao moăt soá coâng ty khaùc neáu coù cuong haếc tính chaát thaủi haếc trỏng.CHÒỎNG ITOÀNG QUAN VEÀ NGA0NHTHUÙY SAŨN1.1 Toẵng quan nghaonh cheá bi

eán thuùy saủn ôù Vieảt NamNỏòùc ta coù khí haâu nhieãt nôùi gioù muoa, aẳm ỏôùt cuõng nhò chòu sòì chi phoái cuủa caùc yeáu toá nhò gioù, mỏa, hòa hì Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

nh, thoẳ nhỏôỏng, thaùm thỏĩc vaăt neân taío nieàu kieăn hình thaonh doong chaùy vóùi heâ thoáng soàng ngoaoi daoy haẻc. Khoáng keẳ neán caùc soâng su

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

oái thì toẳng chieàu daoi cuùa caùc con soâng I 41.000 km.Theo thoáng keâ cuúa Boâ thuyú saún thì hieân nay chuùng ta coù hỏn 1.470.000 ha maèt nỏòùc

Tinh toán thiết ke hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sân Thanh KhiếtMÕŨ NAÀUX Naèt vaán heàNguoàn goác moĩi sỏĩ bieán noẳi veà moâi trỏôo

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiếtẳ duong neẳ nuoâi caù. Tính neán nay caú nỏôùc xaây doing nòôĩc 650 hoà, haàp vỏoa vao lòùn, 5.300 hoà vao haâp nhoú vôùi dung tích xaáp xae 12 tae m\

haẻc bieât chuùng ta coù nhieàu hoà thieân nhieân vao nhaân taĩo raát lôùn nhò hoà Taây (10-14GVHD: Ths.Ngưyền Chi HiếuSVTH : Nguyền Vãn Biên Trang 3 Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

Tinh toán thiết kế hệ thống xử lý nước thãi thủy săn Công ty thúy săn Thanh Khiết trieàu m?), hoà Thaùc Bao (3000 trieãu m’)» hoà Caám Sôn (250 trieău

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

m?).Maèt khaùc, chuùng ta coù bôo bieẳn daoi treấn 3200 km , coù raát nhieàu vònh thuaăn lôĩi keát hôĩp vôùi heã thoáng soâng ngooi, ao hoà lao nguoà

Tinh toán thiết ke hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sân Thanh KhiếtMÕŨ NAÀUX Naèt vaán heàNguoàn goác moĩi sỏĩ bieán noẳi veà moâi trỏôo

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiếtloaoi thuyú saún thaân meàm, caù vao caùc loaoi nhuyeản theằ, giaùp xaùc coù trong bieẳn, ao, hoà, soâng suoái lao nguoàn protit coù giaù trò to lôùn,

giaou caùc vitamin vao caùc nguyeân toá vi lỏòĩng, lao nguoàn nguyeần lieáu cho ngaonh coàng nghieãp, lao kho taong vao taoi nguyeân voâ taán veà hoà Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

ng vaăt, thỏĩc vaăt. Bieẳn Vieàt Nam thuoăc vuong bieẳn nhieăt hôùi neần coù nguoàn lôĩi voâ cuong phong phuù. Theo soá lieâu hieàu tra cuúa nhỏỏng na

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

êm 1980- 1990 thì heà thỏĩc vaãt thuyú sinh coù tôùi 1300 loaoi vao phaán loaoi goàm 8 loaoi coú bieẳn vao gaàn 650 loaoi rong, gaàn 600 loaoi phuo du

Tinh toán thiết ke hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sân Thanh KhiếtMÕŨ NAÀUX Naèt vaán heàNguoàn goác moĩi sỏĩ bieán noẳi veà moâi trỏôo

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết 5 loaoi ruoa bieẳn, 10 loaoi raén bieẳn. Toẳng trỏú lòòĩng caù ôú taàng treân vuong bieẳn Vieăt Nam khoaùng 1.2 - 1.3 trieàu taán, khaù naêng khai th

aùc cho pheùp lao 700-800 nghìn taán/ naêm. Theo soá lieãu thoáng keâ chòa haày huủ thì toâm he khoaũng 55- 70 nghìn taán/naêm vao khaú naêng cho pheù Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

p lao 50 nghìn taán/naêm. Caùc nguoàn lôĩi giaùp xaùc khaùc lao 22 nghìn taán/naêm. Nguoàn lòĩi nhuyeàn theẳ (mỏĩc) lao 64-67 nghìn taán/naêm vôùi kha

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản thanh khiết

ù naêng khai thaùc cho pheùp lao 13 nghìn taán /naèm. Nhỏ vaăy nguoàn lôĩi thuyủ saùn chuú yeáu lao toâm caù, coù khoaủng 3 trieâu taán/ naêm nhõng hi

Tinh toán thiết ke hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sân Thanh KhiếtMÕŨ NAÀUX Naèt vaán heàNguoàn goác moĩi sỏĩ bieán noẳi veà moâi trỏôo

Tinh toán thiết ke hệ thống xử lý nước thãi thủy sân Công ty thủy sân Thanh KhiếtMÕŨ NAÀUX Naèt vaán heàNguoàn goác moĩi sỏĩ bieán noẳi veà moâi trỏôo