KHO THƯ VIỆN 🔎

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         99 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quàn lý chắt thài răn. chắt thái nguy hại choKCN Long Hậu và KCN Lê Minh XuânMO ĐÀU1.Sự cần thiết cùa d

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậudề tài:Nước ta đang trên con đường hội nhập và phát triển kinh tế. ngành cóng nghiệp là một trong nhùng ngành quan trọng vã chù đạo mang lại doanh thu

chính cho đất nước. Hàng loạt các khu cóng nghiệp (K.CN) tập tiling nổi lên khắp đất nước, đặc biệt lả ờ các đô thị lớn. Việc gia lăng nhanh chông cá Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

c KCN gây ra một vấn đề cấp thiết trong xà hội hiện nay. đó là việc ò nhiềm mói trường. Sự thiếu đồng bộ trong quân lý cộng với sự gia tăng nhanh chón

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

g của các ngành công nghiệp ờ các KCN hiện nay đà thài bỏ ra mỏi trường một tài lượng lớn chất thãi rắn (CTR) - chất thái nguy hại (CTNH) gây ành hườn

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quàn lý chắt thài răn. chắt thái nguy hại choKCN Long Hậu và KCN Lê Minh XuânMO ĐÀU1.Sự cần thiết cùa d

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu. là một thách thức lớn đối với công lác quán lý môi trường của nhiều dỏ thị. nhát là nhùng dỏ thị có K.CN tập tiling như Hà Nội. thành phố Hồ Chi Min

h, Đồng Nai, Binh Dương,... Tháng 8 năm 2007. TP.HCM có 11 KCN. 3 KCX, 1 khu cóng nghệ cao và hàng nghìn đơn vị sân xuất vừa và nhỏ. mỗi ngây thái ra Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

khoáng 250 - 300 lấn CTR không nguy hại (ước lính), 120 - 150 lẩn CTNH. Số liệu tương tự tại Đồng Nai là 300 tấn và 60 tấn tại Bình Dương, theo số lượ

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

ng thống kê nãm 2003, lượng CTR và CTNH phái sinh lừ các KCN ước tinh khoảng 10 lấn ngây. Trên địa bân linh Bà Rịa - Vùng Tàu. khối lượng CTR (kề cả c

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quàn lý chắt thài răn. chắt thái nguy hại choKCN Long Hậu và KCN Lê Minh XuânMO ĐÀU1.Sự cần thiết cùa d

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu tại và đang diễn ra tại các đơn vị sân xuất trong và ngoài KCN. Tuy nhiên, do chưa được lồ chức một cách hệ thống nên mồi cơ sờ lự lìm ’■nơi tiếp nhậ

n” phế liệu cùa cơ sở minh. Đối tác có thê là các nhà máy khác (rong cùng KCN. nhưng đa phần là nhưng người thu mua phế liệu hoặc những cơ sớ lái chế Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

bên ngoài KCN. Thông thường, quá trình lái sinh, tái chế các loại phế liệu hầu hết chi áp dụng đối với các loại có giá irị cao. Trong kill dỏ. các loạ

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

i phế liệu (chất thãi) có giá trị thấp (như xi lò. cặn bà...) vần chưa được tái chế. Đây là vần đề cần được nghiên cứu sâu hơn. Trước linh hình CTR. C

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quàn lý chắt thài răn. chắt thái nguy hại choKCN Long Hậu và KCN Lê Minh XuânMO ĐÀU1.Sự cần thiết cùa d

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu lý chất (hài răn. chất thải nguy hại cho ___________________KCN Long Hậu và KCN Lê Minh Xuân_________________ gây ô nhẻm môi trường nghiêm trọng, các

nghiên cứu thực hiện đê lảm giâm thiêu CTR - CTNH và tìm ra giãi pháp khắc phục ỏ nhiễm môi trường do CTR - CTNH gày ra lã rất quan trọng và cấp thiế Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

t hiện nay cho các KCN. Đề tài “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quán lý chắt thãi rắn - chất thãi nguy hại cho K.CN Long Hậu & KCN Lẻ M

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

inh Xuân” thành công sè phần nào giúp giái quyết được nhùng vấn đề nêu trên.2.Mục tiêu cua đề tài:-“Nghiên cứu hiện trạng và dề xuất các biện pháp quâ

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quàn lý chắt thài răn. chắt thái nguy hại choKCN Long Hậu và KCN Lê Minh XuânMO ĐÀU1.Sự cần thiết cùa d

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu KCN;-Các chính sách quàn lý được thực hiện tại các đơn vị sàn xuất cúa KCN hiện tại;-Nghiên cứu hiệu quã của các biện pháp giâm thiêu phát sinh CTR -

CTNH tại nguồn:-Nghiên cứu cơ chế quăn lý. nguồn nhân lực trong việc thu gom. vận chuyền, xư lý CTR - CTNH tại các đơn vị sân xuất cùa KCN;-Nghiên cử Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

u hiện trạng các giãi pháp kỳ thật được thực hiện đê xử lý CTR- CTNH tại các đơn vị sân xuất của KCN.4.Địa diêm thực hiện đê tàiKCN Lè Minh Xuân ơ xà

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

Tàn Nhựt và xà Lê Minh Xuân. Huyện Binh Chánh.Tp.Hồ Chi Minh.KCN Long Hậu nằm ớ ranh giới Huyện cần Giuộc (Tinh Long An) và Huyện Nhà Bè (Tp.Hồ Chi Mi

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quàn lý chắt thài răn. chắt thái nguy hại choKCN Long Hậu và KCN Lê Minh XuânMO ĐÀU1.Sự cần thiết cùa d

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậuUÂN ANMSSV: 08B1080001Nghiên cứu hiện trang và đề xuất các biện pháp quan lý chất thai nin. chất thai nguy hại cho ____________________KCN Long Hậu và

KCN I.ê Minh Xuân___________________l ìm hiếu về hiện trạng quàn lỷ CTR CTNH lại KCN Long Hậu và KCN Lê Minh Xuân.Đánh giá hiện trạng quan lý CTR c I Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

NH.-DỒ xuất biện pháp quản lý CTR - CTNĨĨ.ố. Phương pháp nghiên cứua. Phương pháp tham khảo tài liệuTham kháo các lài liệu chuyên ngành liên quan, lìm

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

hiền các lài liệu đê cập đốn vấn dề CTR-CTNĨĨ trong KCN, các tải liệu nói vồ các cách quản lý CTR-CTNĨĨ trong KCN. Ngoài ra cân tìm hiền các văn ban

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quàn lý chắt thài răn. chắt thái nguy hại choKCN Long Hậu và KCN Lê Minh XuânMO ĐÀU1.Sự cần thiết cùa d

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậura sỗ soạn tháo phiếu thòng tin, trong phiếu thông tin thê hiện nhưng nội dung cần thu thập đê thống kê thành phần và khối lượng CTR - CTNH phát sinh

lừ các đơn vị sàn xuất. Nội dung chính cùa phiếu điều tra bao gồm:-Tên đem vị san xuất, địa chi. ngày thành lập và đi vào hoạt động: Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại cho khu công nghiệp lê minh xuân và khu công nghiệp long hậu

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp quàn lý chắt thài răn. chắt thái nguy hại choKCN Long Hậu và KCN Lê Minh XuânMO ĐÀU1.Sự cần thiết cùa d