KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         77 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYEN THỊ HÓNG MINHHIỆN TILING CỒNG TẤC QUÁN LÝ, SŨ’DỤNGTÀI NGUYÊN VÙNG BỜ TĨNH QUÃNG NINH VÀGLÚ PHÁP NÂNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới BờG C AO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, sú DỤNGTHEO DỊNH HƯỚNG QI AN LÝ TỎNG HỢP VÙNG DÓ1 BÒLUẬN VĂN THẠC sĩ QUÀN LÝ TÀI NGl YLN VÀ .MÔI TRI ÙNGTHÁI NGUYÊN - 2020Số

hóa bởi Trang tâm Hợc liêu và Công nghê thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.eilii.\nDẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC *****NGƯYẺN THỊ HÒNG MINHII (Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ

ĨẸN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, sử DỤNGTÀĨ NGUYÊN VÙNG BỜ TĨNH QUÂNG NTNĨĨ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÁ QUẢN LÝ, SŨ’ DỤNG THEO DỊNĨĨ HƯỚNG QUẤN LÝ TONG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ

IIỢP VÙNG DỞĨ BỜChuyên ngành: Quan lý Tài nguyên và Mòi (rườngMã sổ: 8850101Người hướng dần khoa học: TS. Dào Dinh ChâmTHÁI NGUYÊN - 2020số hóa hởi Tr

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYEN THỊ HÓNG MINHHIỆN TILING CỒNG TẤC QUÁN LÝ, SŨ’DỤNGTÀI NGUYÊN VÙNG BỜ TĨNH QUÃNG NINH VÀGLÚ PHÁP NÂNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ cũa riêng cá nhân (ôi thực hiện dưới sự hướng dẫn cùa TS. Dào Dinh Chàm, không sao chép các công trình nghiên cứu cúa người khác, số liệu và kết quả

cùa luận vãn chưa từng được còng bố ờ bất kì một công trình khoa học nào.Các thông tin thứ cắp được sữ dụng trong luận vàn là có nguồn gốc rõ ràng, dư (Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ

ợc trích dần dầy dủ. trung thực và dũng quy cách.Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và nguycn ban cua luận vân.Thái Ngỉiyẻn, tháng 5 nám

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ

2020TÁC GIÁNguyền Thị Hồng MinhSổ hóa hỡi Trung lâin Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.lnu.edu.\ÌILỜI CẤM ƠNQua một thời gian nghiên c

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYEN THỊ HÓNG MINHHIỆN TILING CỒNG TẤC QUÁN LÝ, SŨ’DỤNGTÀI NGUYÊN VÙNG BỜ TĨNH QUÃNG NINH VÀGLÚ PHÁP NÂNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ quàn /ý, sữ dụng theo dinh hưởng quàn Ịý tông hợp vùng đói hờ" dà hoàn thành.Trước hết. em xin bày to lòng biết 011 sâu sắc đến Thầy TS. Dào Dinh Châ

m - Viện trương Viện Dịa lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. người đà lận tinh hướng dần cm hoàn thành luận vản này.Đong thời, em xi (Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ

n chân thành câm ơn tập thè các thẳỵ cô giáo trong Ban Lành đạo Khoa Tài nguyên và Mòi trường. Trường Dại học Khoa học - Dại học Thái Nguyen; Quý Ìlìầ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ

y Cô trong Khoa đà trực tiếp giang dạy và trang bị cho em hệ thống kiến thức khoa học. loàn diện, dầy dủ trong suối quá trình học lập và nghiên cứu lạ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYEN THỊ HÓNG MINHHIỆN TILING CỒNG TẤC QUÁN LÝ, SŨ’DỤNGTÀI NGUYÊN VÙNG BỜ TĨNH QUÃNG NINH VÀGLÚ PHÁP NÂNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờo tinh Quang Ninh đà lạo cho tôi những điều kiện thuận lợi nhất và cung cấp sổ liệu cho để tôi thực hiện và hoàn thành luận văn này. • • •Cuối cùng, t

ôi xin cam ơn sự động viên to lớn về thời gian, vật chất và tinh thân mà gia đinh và bạn bè đà dành cho lôi trong suỏt quá trình thực hiện luận vãn. (Luận Văn Thạc Sĩ) Hiện Trạng Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Vùng Bờ Tỉnh Quảng Ninh Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Theo Định Hướng Quản Lý Tổng Hợp Vùng Đới Bờ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYEN THỊ HÓNG MINHHIỆN TILING CỒNG TẤC QUÁN LÝ, SŨ’DỤNGTÀI NGUYÊN VÙNG BỜ TĨNH QUÃNG NINH VÀGLÚ PHÁP NÂNG