KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         257 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam

https://khothuv i en .comiLỜI CAM DOANTỏi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sô liệu nêu trong luận án là trung thực

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Namc. Những kết luận khoa học cua luận án chưa từng được còng bỏ trong bât kỳ' còng trinh nào khác.rác giá luận ánLê Thị NguyệtiiLỜI CÁM ƠNTòi xin trân t

rọng cám ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương Mại. khoa Sau Đai học. khoa Marketing, bộ môn Nguyên Lý Marketing và các Thầy giáo. Cô giáo đà tham gi (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam

a giáng dạ\ và hướng đản lôi nhũng phưong pháp nghiên cứu khoa hoc vã kiến thức trong quá trình học cao học và nghiên cứu sinh.Tôi xin bày to lòng biế

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam

t ơn sâu sắc dổi với cô giáo PGS.TS Phạm Thúy nồng vã thầy giáo PGS.TS Hoàng Văn Thành dà tận tinh hướng dần. chi bao. giúp dờ dê lôi có thè hoàn thàn

https://khothuv i en .comiLỜI CAM DOANTỏi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sô liệu nêu trong luận án là trung thực

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam phòng, khoa, trung tâm và các đồng nghiệp đà cho phép, lạo điều kiện và giúp đờ lôi trong loàn bộ thời gian lãm nghiên cứu sinh.lôi xin trân trọng cá

m ơn Hiệp hội sừa Việt Nam. ('ục Chàn nuôi. Hiệp hội gia súc lớn. Vụ KIICN, Vinamilk. IDP. TH Milk. Nutiíồod, MC Milk, các doanh nghiệp và các đem vị (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam

có liên quan, các doanh nhân, các nhà khoa học. đà cung cấp thông tin. họp tác trong quá trinh khao sát và thu thập dừ liệu.Dặc biệt, lôi xin trân trọ

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam

ng câm ơn gia đình, người thân và nhùng người bạn dà dộng viên, tạo diều kiện, giúp dờ tôi trong quá trinh hoãn thành luận án.ĩlà Nội, ngày 02 thảng 0

https://khothuv i en .comiLỜI CAM DOANTỏi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sô liệu nêu trong luận án là trung thực

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam.............................................................iiMỤC LỤC........................................................................iiiDANH

MỤC CHỮ VIÉT TÁT..........................................................viiDANH MỤC BÁNG B1EU, sơ ĐÒ HÌNH........................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam

.......ixLỜI Mỡ ĐÀU.......................................................................11. Tính cấp thiết nghiên cứu cua dề lài luận án............

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam

......................12.Tồng quan các công trình nghiên cứu có liên quan.............................33.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu cúa luận án..

https://khothuv i en .comiLỜI CAM DOANTỏi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sô liệu nêu trong luận án là trung thực

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam................................................136.Những điềm men và đóng góp cùa luận án......................................157.BỔ cục cua luận án

..........................................................16( HƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TĨỀN VỀ CĨĨĨÉN LƯỢC MARKETING SÀN PHAM CỦA DOANH NGH1ẸP SƯA.... (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam

...................................................171.1.Các khái niệm liên quan dến chiến lược marketing sán phàm...................17/. /. /. Sán ph

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Nam

àm vù doanh nghiệp xửa ...................................................................... 17 /. 1.2. Chiến lược marketing sân phàm................

https://khothuv i en .comiLỜI CAM DOANTỏi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sô liệu nêu trong luận án là trung thực

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Các Doanh Nghiệp Sữa Việt Namc liêu ( hiển lược marketing sàn phàm...27

https://khothuv i en .comiLỜI CAM DOANTỏi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sô liệu nêu trong luận án là trung thực