KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         110 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG DẠI HỌC KINH rí: VÁ QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN HOẢNG KIÊNHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên LÂM -ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNLUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TÉCHUYÊN NGÀNH: QUẤN TRỊ KINH DOANHTHÁI NGUYÊN - 2016Só hóa bớì Trung tám Học liệu - DHTN http:/Avww.ír

c.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH lí: VẢ QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN HOÀNG KIÊNHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIÁNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên

I HỌC NÔNG LÂM -ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN('huyên ngành: Quản trị kinh doanh Mà số: 60.34.01.02LUẬN VÃN THẠC sĩ KINH TÉNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên

ÔC HỘITHÁI NGUYÊN-2016Sô hóa bới Ti ling tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vniLỜI C AM DOANTôi xin cam đoan răng đây là còng trinh nghiên cứu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG DẠI HỌC KINH rí: VÁ QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN HOẢNG KIÊNHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên rang, mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận vân đà dược cám ơn và cãc thông tin trích dần trong luận vãn này dều dược chi rõ nguồn gốc.rác giả luận

vãnNguyễn Hoàng KiênSó hóa bời Trung tám Hạc liệu - ĐHTN http:/Avww.lrc.tnu.edii.vniiLỜI CẢM ONĐê hoàn thành luận vãn này. tỏi xin chân thành câm ơn B (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên

an Giám hiệu. Phòng Dào tạo. cùng các thây, cô giáo trong Trường Dại học Kinh tê và Quan trị Kinh doanh Thái Nguyên dà tận tinh giúp đờ. lạo mọi diêu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên

kiện cho tôi trong quá trinh học tập và thực hiện đè lài.Dậc biệt xin chân thành cam cm PGS.TS. Lê Quốc Hội đà trực tiếp hướng dan. chi bao tận linh v

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG DẠI HỌC KINH rí: VÁ QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN HOẢNG KIÊNHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyênc Thái Nguyền đà lạo mọi diêu kiện giúp đờ lôi trong quá trinh nghiên cứu và điêu tra khao sát dử liệu giúp tòi (oàn hoàn (hành đè tài tôt nghiệp.Cu ô

i cùng lôi xin chân thành cam ơn gia đinh, bạn bẽ và các bạn dong môn lớp Quán trị kinh doanh K10C dă dộng viên, giúp dờ tôi hoàn (hành luận vân này.T (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên

hái Nguyên, tháng 01 năm 2016Học viênNguyễn Hoàng Kiênsỏ hóa bời Trung tám Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG DẠI HỌC KINH rí: VÁ QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN HOẢNG KIÊNHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG DẠI HỌC KINH rí: VÁ QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN HOẢNG KIÊNHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG