KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         117 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

LỜI CAM DOANTôi cam đoan, đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quá nêu trong luận vãn là trung thực và chưa từng được ai công

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.Nếu nội dung nghiên cứu cua lôi Irùng lập vôi bấl kỷ công (rình nghiên cứu nào dà công bỗ. tôi xin hoà

n toàn chịu trách nhiệm và tuân thú kết luận đánh giá luận vân cúa liội dồng khoa học.Tác già luận vănMai Việt BáchLỜI CÁM ƠNTrong suốt quá trình học (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

tập. nghiên cửu và thực hiên luận vãn này tôi đà nhận được sự giúp đờ tận tình cùa các thay cô giáo, cá nhân, các cơ quan vả các tồ chức. Tôi xin dược

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

bầy lò lòng cám ơn chân thành và sâu sắc nhất dến Ban Giám hiệu trường Đại học Thúy lợi Hà Nội. các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế và Quân lý. các t

LỜI CAM DOANTôi cam đoan, đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quá nêu trong luận vãn là trung thực và chưa từng được ai công

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn Laâm cm PGS.TS. Nguyen Xuân Phú. thầy đà trực liếp hướng dần và lận tình giúp dơ. dộng viên lôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận vãn n

ày.Qua dây. tời xin chân thành cam ơn nhừng người thân và bạn bè dà chia sè cùng lôi những khó khán, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi h (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

ọc tập. nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.iiMỤC LỤCLỜI CAM DO AN..................................................................iLỜI CÂM ON.........

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

...........................................................iiMỰC LỤC......................................................................iiiDANH MỤC

LỜI CAM DOANTôi cam đoan, đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quá nêu trong luận vãn là trung thực và chưa từng được ai công

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn LaiDANH MỤC Từ VỈÍĨT TẨT.......................................................viiiPHÂN Mơ DÂU..........................................................

..........1CHƯƠNG 1 cơ SỠ LÝ LUẬN VÀ I nực TIỀN VÍí QUẢN LÝ CHI PHÍ DÂU Tư XÂY DỰNG................................................................41. (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

1Dầu tư...................................................................41.1.1Khái niệm đầu tư.....................................................4

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

1.1.2Các giai doạn dầu nr.................................................41.2Chi phi dầu nr xâỵ dựng công trinh......................................

LỜI CAM DOANTôi cam đoan, đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quá nêu trong luận vãn là trung thực và chưa từng được ai công

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La81.2.3Định mức vã giá xây dựng còng trinh.................................101.3Quan lý chi phí dầu nr xây dựng công trinh.............................

111.3.1. Quân lý tổng mức dầu rư............................................161.3.2Quan lý dự (oán xây dựng cõng trinh................................ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

.181.3.3Quàn lý định mức và dơn giá xây dựng................................201.3.4Quan lý tạm img. thanh toán, quyết toán chi pin DĨXD công tiinh....

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

.231.4Dặc diêm cùa công lác quân lý chi phi đâu lư xây dựng công trinh.......251.1.1Nguyên lầc........................................................

LỜI CAM DOANTôi cam đoan, đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quá nêu trong luận vãn là trung thực và chưa từng được ai công

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La dựng cống(rình.......................................................................271.5.1Chi tiêu tòng mức đầu tư.................................

...........28 (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

LỜI CAM DOANTôi cam đoan, đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quá nêu trong luận vãn là trung thực và chưa từng được ai công