KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ Sơn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         106 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ Sơn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ Sơn

ISO 9001:2008BỘ GIÁO DỤC VÀ DÂO TẠOTRI ỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGHOÀNG XI ÂN HÙNGLUẬN VĂN THẠC sĩ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHẾHâi Phòng - 2017Bộ GIÁO

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ SơnO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DAI HOC DÂN LẤP HÀI PHÒNGHOÀNG XI ÂN HÙNGHOÀN THIỆN CÔNG TẤC QUẢN TRỊ NHÂN sụ TẠI CÔNG TY CÔ PHẢN DU LỊCH DỚ SONLUẬN VĂN THẠC s

ì NGÀNH QUẮN TRỊ KINH DOANHCHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRĨ KINH DOANHMẢ SÕ: 60 34 01 02NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:PGS.TS. Hoàng Vãn HãiLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đo (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ Sơn

an bài luận văn tôt nghiệp: “Hoàn thiện công tác quan trị nhân sự tại Công ty cố phần du lịch Dồ Sơn.” là do tòi tụ thực hiện dưới sự hướng dần của PG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ Sơn

S.TS.l loãng Vàn Hải. Mọi sô liệu và biêu dô trong luận văn đều do tôi trực tiếp thu thập và được sự đổng ý cua Ban Giám đốc Còng ly Cô phẩn đu lịch Đ

ISO 9001:2008BỘ GIÁO DỤC VÀ DÂO TẠOTRI ỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGHOÀNG XI ÂN HÙNGLUẬN VĂN THẠC sĩ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHẾHâi Phòng - 2017Bộ GIÁO

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ Sơn cứ tài liệu nào khác. Nếu có sai sót. tòi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.I lọc vicnCN. Hoàng Xuân HùngLỜI CÀM ONTrước tiên, tỏi xin được gửi lời cam

ơn đên tât cã quý thây cỏ đà giảng dạy trong chương trinh dào tạo thạc sĩ Quán trị kinh doanh, trường dại học Dân lập Hai Phòng, những người đà truyền (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ Sơn

đạt cho tôi nhùng kiến thức him ích vê quan trị kinh doanh, làm cư SƯ cho tôi thực hiện tốt luận vãn này.Tồi xin chân thành cảm ơn PGS.TS.l loảng Vãn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ Sơn

Hài dà tận tinh hướng dần cho tôi trong thời gian thực hiện luận vãn.Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám doc Công ly. phòng Tò chức -Hành chính Công t

ISO 9001:2008BỘ GIÁO DỤC VÀ DÂO TẠOTRI ỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGHOÀNG XI ÂN HÙNGLUẬN VĂN THẠC sĩ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHẾHâi Phòng - 2017Bộ GIÁO

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ Sơnliếp cận được thực tế san xuất kinh doanh tại một doanh nghiệp cụ ihẻ.Sau cùng tôi xin gưi lời biêl ưn sâu sac đèn gia đinh đà luôn tạo điêu kiện lol

nhai cho lôi Irong suối quá trình học cùng như thực hiện luận vãn.Trong quá trình làm luận van. do kinh nghiệm và thời gian còn hạn chế nên những biện (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ Sơn

pháp dưa ra khò tránh dược những thiếu SÓI. Tôi rất mong nhận được sự góp ý cua thầy cỏ đê bài luận vãn cua tôi hoàn thiện hơn.Xin chân thành cam ơn!

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồ Sơn

.MỤC LỤCLỞI CAM DO AN.................................................iLỜI CẤM ON...................................................iiMỤC LỤC.........

ISO 9001:2008BỘ GIÁO DỤC VÀ DÂO TẠOTRI ỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGHOÀNG XI ÂN HÙNGLUẬN VĂN THẠC sĩ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHẾHâi Phòng - 2017Bộ GIÁO

ISO 9001:2008BỘ GIÁO DỤC VÀ DÂO TẠOTRI ỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGHOÀNG XI ÂN HÙNGLUẬN VĂN THẠC sĩ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHẾHâi Phòng - 2017Bộ GIÁO