KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Ban Hành Quyết Định Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         197 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Ban Hành Quyết Định Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Ban Hành Quyết Định Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TƯ PHÁPDẠI HỌC LUẬT HÀ NỘINGUYÊN QUỲNH LIÊNHOÀN THIỆN PHẤP LUẬT VẺ KIẺM SOÁT BAN HÀNH QƯYÉT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ờ MẸT NAM HIỆN NA

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Ban Hành Quyết Định Hành Chính Ở Việt Nam Hiện NayAYLUẶN ÁN TIẾN SỶ LUẶT HỌCHÀ NỘI, 20201LỞI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày ìà công trình nghiên cứu độc tập cùa cả nhân tòi. Các tài tiêu, si liệu trinh

bày trong Luận ân ìà trung thực, được trích dần nguồn đầy đù. Những kểt luận khoa học mang tinh mới cùa Luận án chưa từng dược ai công bổ trong bất kỳ (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Ban Hành Quyết Định Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay

' cóng trinh nào khác.TÁC GIA LUẬN ÁNiiDANH MỤC CÁC CHỨ VIẾT TÁT TRONG LUẬN ÁNSTTTừ viết tắtNghĩa đầy (hi1.QĐHCQuyết đinh hành chính2.XHCNXã hội chủ n

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Ban Hành Quyết Định Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay

ghĩa3.QPPLỌuỵ phạm pháp luật4.CQNNCơ quan nhà nước5.VBQPPLVăn bân quy phạm pháp luậtiiiMỤC LỤCMỞ ĐẦU..................................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TƯ PHÁPDẠI HỌC LUẬT HÀ NỘINGUYÊN QUỲNH LIÊNHOÀN THIỆN PHẤP LUẬT VẺ KIẺM SOÁT BAN HÀNH QƯYÉT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ờ MẸT NAM HIỆN NA

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Ban Hành Quyết Định Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay...........................32.1.Mục đích cùa Luận án.....................................................32.2.Nhiệm vụ của Luận án....................

.................................43.Đỗi tượng và phạm vi nghiên cứu cùa Luận án...............................43.1.Đối tượng nghiên cứu............... (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Ban Hành Quyết Định Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay

......................................43.2.Phạm vi nghiên cứu.......................................................44.Cơ sở lý luận và phương pháp ng

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Ban Hành Quyết Định Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay

hiên cứu...................................55.Những đóng góp mới về khoa học cùa luận án................................66.Ý nghĩa lý luận và thực tiề

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TƯ PHÁPDẠI HỌC LUẬT HÀ NỘINGUYÊN QUỲNH LIÊNHOÀN THIỆN PHẤP LUẬT VẺ KIẺM SOÁT BAN HÀNH QƯYÉT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ờ MẸT NAM HIỆN NA

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Ban Hành Quyết Định Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay.......................................................8TONG QUAN TĨNH HÌNH NGHIÊN CỨƯ LIÊN QƯAN ĐÊN ĐE TÀI...........................81.1.Các còng tr

inh nghiên cứu trong nước......................................8 (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Ban Hành Quyết Định Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TƯ PHÁPDẠI HỌC LUẬT HÀ NỘINGUYÊN QUỲNH LIÊNHOÀN THIỆN PHẤP LUẬT VẺ KIẺM SOÁT BAN HÀNH QƯYÉT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ờ MẸT NAM HIỆN NA