KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mại

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         156 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mại

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mại

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÂ HỌINGƯYẺN THỊ TÂMHOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÈ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠIChuyên ngành:Luật Kinh têMăsắ:

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mại:62.38.0ỉ.07LUẬN ÁN TĨÉN Sĩ LUẬT HỌCNgưòi hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh2. TS. Nguyễn Thanh BìnhHÀ NỘI, 2016LỜI CAM DOANTác giá cam đ

oan rang nội dung được trình bày trong luận án* Hoàn thiện pháp luật về quang cáo thương mọi” là công ưinh nghiên cứu khoa học dôc lập cua chinh tác g (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mại

ià dưới sự hướng dần khoa học cùa PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh và TS. Nguyền Thanh Bình. Việc sử dụng kèl quá nghiên cứu của các cóng trinh khoa học và lu

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mại

ận diem của các tác gia khác trong luận án này đểu dược giừ nguyên ý tương hoặc trích dan phũ họp theo quy dinh.TÁC GIẢ 1.1 ẶN ÁNNguyễn Thị TâmMỤC LỤC

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÂ HỌINGƯYẺN THỊ TÂMHOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÈ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠIChuyên ngành:Luật Kinh têMăsắ:

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mại............................071.1.Tồng quan tinh hình nghiên cứu.............071.2.Cơ sớ lý thuyct và phương pháp nghiên cứu..141.3. (’âu hói và giá t

huyết nghiên cứu......................15C HƯƠNG 2: MỌT SÓ VÁN DẺ LÝ LUẠN VÈ QUẢNG C ÁO THƯƠNGMẠI VÀ PHẤP LUẬT VẺ QUÁNG CÁO THƯƠNG MẠI................. (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mại

......172.1.Tông quan VC quang cáo thương mại......................172.2.Pháp luật về quãng cáo thương mại..........36Kêt luận Chương 2...............

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mại

................47CHƯƠNG 3: Till/C 'I RẠNG PHẤP LUẬT VÀ Hire I II.N nil HÀNHPHẤP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI..............................483.1.Thực

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÂ HỌINGƯYẺN THỊ TÂMHOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÈ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠIChuyên ngành:Luật Kinh têMăsắ:

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mạit VC quàng cáo thương mại ơ ViệtNam.........................................................1033.3.Những vân đe pháp lý đật ra trong quá trinh thi hàn

h pháp luật VCquãng cảo thương mại...............................Kct luận Chương 3..............................120C HƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIAI PHẤ (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mại

P HOÀN THIẸN PHÁPLUẬT VẺ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI......................122

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÂ HỌINGƯYẺN THỊ TÂMHOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÈ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠIChuyên ngành:Luật Kinh têMăsắ:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÂ HỌINGƯYẺN THỊ TÂMHOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÈ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠIChuyên ngành:Luật Kinh têMăsắ: