KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Cấu Truyện Ngắn Của O.henry

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         172 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Cấu Truyện Ngắn Của O.henry

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Cấu Truyện Ngắn Của O.henry

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘILÊ THỊ THANH TÂMKÊT CÂU TRUYỆN NGẮN CỦA O.HENRYLUẬN ÁN T1ÉN Sĩ VĂN HỌCHÀ NỌL 2020VIỆN HÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Cấu Truyện Ngắn Của O.henryÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC ViẸN KHOA HỌC XĂ 1ỈỌ1LÊ THỊ THANH TÂMKẾT CẤU TRUYỆN NGẮN CỦA O.HENRYNgành: Văn học nước ngoài Mã SỐ: 9 22 02 45LUẬ

N ÁN TIÉN Sĩ VĂN HỌCNgười hướng dẫn: 1. GS.TS. Lê Huy Bắc2. TS. Dào Thị Thu HangHÀ NỘI, 2020LỜ1 C AM DOANDày là công (rinh nghiên cứu cua ricng tôi dư (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Cấu Truyện Ngắn Của O.henry

ới sự hướng dần của (ÌS.TS. Lê Huy Băc vã TS. Dào IhỊ Thu Hăng củng với sự góp ý cua các nhà khoa học.Nhưng vân dê dược trinh bày trong luận án là tru

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Cấu Truyện Ngắn Của O.henry

ng thực \ à chưa dược còng bô trong bât kỳ công trinh nào.Tức già luận ủnLê Thị Thanh TâmMỤC LỤCMỞ DẦU................................................

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘILÊ THỊ THANH TÂMKÊT CÂU TRUYỆN NGẮN CỦA O.HENRYLUẬN ÁN T1ÉN Sĩ VĂN HỌCHÀ NỌL 2020VIỆN HÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Cấu Truyện Ngắn Của O.henryrên the giới.........................................91.1.2.Ô Việt Nam...........................................121.2.Nghiên cứu nghệ thuật truyện ng

an cua o.llenry.............141.2.1.Trên thế giới........................................141.2.2.Tại Việt Nam......................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Cấu Truyện Ngắn Của O.henry

181.3.Nghiên cứu kết cấu trong truyện ngắn 0.1 len ry.............261.4.Vê khái niệm “kct câu” và kct câu cùa truyện ngân..........291.4.1.l ình hình

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Cấu Truyện Ngắn Của O.henry

nghiên cứu khải niệm kết cấu...............291.4.2. Tình hình nghiên cứu kcl câu trong truyện ngan........32Chưong 2: NGƯỜI KẾ (.TH YEN VÀ GIỌNG KẾ TR

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘILÊ THỊ THANH TÂMKÊT CÂU TRUYỆN NGẮN CỦA O.HENRYLUẬN ÁN T1ÉN Sĩ VĂN HỌCHÀ NỌL 2020VIỆN HÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Cấu Truyện Ngắn Của O.henryua người kè chuyện (rong cấu (rúc truyện kể..36

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘILÊ THỊ THANH TÂMKÊT CÂU TRUYỆN NGẮN CỦA O.HENRYLUẬN ÁN T1ÉN Sĩ VĂN HỌCHÀ NỌL 2020VIỆN HÀ