KHO THƯ VIỆN 🔎

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hoàng Anh - Bắc Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         165 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hoàng Anh - Bắc Ninh

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hoàng Anh - Bắc Ninh

ĐÓ ÁN TÓT NGHIỆP NGHÀNH XDD&CN KHOÁ 2pOỌi2Ọ14Lời cám !Sau 5 năm học tập và nghiên cứu tại tr-ờng Đại học Dân Lập Hai Phòng.D- ới sự dậy dó. chì bào tậ

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hoàng Anh - Bắc Ninhận tình cùa các thây, cô trong tr- òng. Em đã lích luỹ d- ợc l- ợng kiên thức cân thiết dế làm hành trang cho sự nghiệp sau này.Qua kỳ làm dó án tót n

ghiệp kết thúc khoá học 2009 - 2014 cùa khoa xây dựng dân dụng và còng nghiệp, các thầy, cô da cho cin hiểu biêì thêm d-ợc rất nhiều điều bò ích, giúp (Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hoàng Anh - Bắc Ninh

em sau kill ra tr-ờng tham gia vào đội ngu nhùng ng- ời làm công tác xây dựng không còn bõ’ ngỡ. Qua đây em xin chân thành cảm on:TS DOÂNVÃNDƯÂNThS I

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hoàng Anh - Bắc Ninh

.Ạ1 VÀN THÀNHKS TRÀN TRỌNG BÍNHĐii lận lình 11- ớng dan, chi báo CUI trong quá trình làm dó án lóì nghiệp, giúp em hoàn thành đ- ợc nhiệm vụ mà tr- òn

ĐÓ ÁN TÓT NGHIỆP NGHÀNH XDD&CN KHOÁ 2pOỌi2Ọ14Lời cám !Sau 5 năm học tập và nghiên cứu tại tr-ờng Đại học Dân Lập Hai Phòng.D- ới sự dậy dó. chì bào tậ

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hoàng Anh - Bắc Ninh dù da cố gang hèì mình trong quá trình làm dổ án. nh-ng do kiên ihức còn hạn chế nên khó tránh khỏi nliửng thiêu sót, vì vậy em rất mong đ- ọc các í

háy có và các bạn chi bao thêm.ỉ là ì Phòng ngày 17 tháng 1 nam 2015Sinh viênPHẠM THỊ VÂN ANHPHẠM THỊ VAN ANH -LỚP XDL601Trang: 1Dố ÁN TỐT NGHIỆP NGHÀ (Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hoàng Anh - Bắc Ninh

NH XDD&CN KHOÁ 2009-2014PHẨN 1 GIÁI PHÁP KIẾN TRÚCGIÁO VIỂN ĩĩ- ỚNG DAN : TĨĨS. Ĩ.ẠĨ VĂN TĨĨÀNĨĨSĨNĨĨ VIEN TI lực ĨĨĨỆN : PHẠM TĨĨỊ VÂN ANTILỚP:XDL601

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hoàng Anh - Bắc Ninh

MÃ SINH VIÊN: 1213104006CÁC BÀN VÈ KÈM THEO:1.MẠ I BÀNG TẦNG I 22.MẠT BÀNG TANG DIHN hình3.MẬT ĐÚNG TRỤC 1-9 VÀ H-A4.MẠTCÁT A-A VÀ B-BPHẠM THỊ VÂN ANH

ĐÓ ÁN TÓT NGHIỆP NGHÀNH XDD&CN KHOÁ 2pOỌi2Ọ14Lời cám !Sau 5 năm học tập và nghiên cứu tại tr-ờng Đại học Dân Lập Hai Phòng.D- ới sự dậy dó. chì bào tậ

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hoàng Anh - Bắc Ninh : PHẠM THỊ VÂN ANH T.ỚP:XDT.60lMÃ SĨNĨĨ VIÊN: 1213104006NHIỆM VỤ :1.MẠT BÀNG KÍÍT CAU I ANG di An hình2.TÍNH SÀN TẦNG 63.TÍN1I KHUNG TRỤC 5

ĐÓ ÁN TÓT NGHIỆP NGHÀNH XDD&CN KHOÁ 2pOỌi2Ọ14Lời cám !Sau 5 năm học tập và nghiên cứu tại tr-ờng Đại học Dân Lập Hai Phòng.D- ới sự dậy dó. chì bào tậ