KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         218 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG • • •LUẬN ÁN TIẾN SĨHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÓ CHƯC HẸ THÕNG THÒNG TIN KÉ TOÁN TẠI CÁC CÔNG TYCHƯNG KHO

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt NamOÁN VIỆT NAMNgành: Quàn trị kinh doanhNGUYÊN THỊ PHƯƠNG MAIHà Nội - 2020iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây Lã còng trình nghiên cửu cùa riêng tòi. Các

$0 liệu nêu trong Luân án là trung thực. Những kết luân khoa học cùa Luận án chtra tùng được ai cóng bo trong bắt kỳ một cõng trinh nào khác.Hà Nội, n (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt Nam

gây... ỉ háng ... nảtn 2020TÁC GIA LUẬN ÁNNguyên Thị Phương MaiiiLỜI CẤM ƠNTác giã xin bày tô sự biết ơn sâu sẮc tới PGS. TS Đào Thị Thu Giang và PGS.

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt Nam

TS Trằn Thị Kim Anh đã tàn tình hướng dần tác giá trong suốt quá trinh thực hiện Luận án.Tác giã xin bày tó sự câm ơn tới câc Thầy. Cò Khoa Quan tri

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG • • •LUẬN ÁN TIẾN SĨHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÓ CHƯC HẸ THÕNG THÒNG TIN KÉ TOÁN TẠI CÁC CÔNG TYCHƯNG KHO

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt Namxin trân trọng câm ơn sư giúp dở nhiệt tinh và quý báu cùa Ban lânh đao. Phòng Ke toán. Phòng Liru kỷ. Phòng Quàn lý nìi ro... tại các CTCK Việt Nam t

rong quá trinh tác già khảo sát. thu thập tài liệu và thực hiện điều tra.Cuối cùng, tác già bày tỏ sự câm ơn tới gia đình, bạn bè và đòng nghiệp đã tạ (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt Nam

o điêu kiên, dộng viên, giúp dờ tác giá trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận án.Xin chân thành câm ơn!TẤC GIÁ LUẬN ÁNNguyên Thị Phương Maiii

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt Nam

iMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN................................................................iLỜI CẤM ƠN.......................................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG • • •LUẬN ÁN TIẾN SĨHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÓ CHƯC HẸ THÕNG THÒNG TIN KÉ TOÁN TẠI CÁC CÔNG TYCHƯNG KHO

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt NamDANH MỤC THUẶT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẤTTIẾNG VIỆT...............viiDANH MỤC BÀNG............................................................viiiPHẤN MỜ ĐẤU.

................................................................1CHƯƠNG l:_cơ SÒ LÝ LUẬN VẺ CÔNG TÁC TÒ CHƯC HẸ THÕNG THÔNG TIN KẼ TOÁN TẠI CÓNG TY CH (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt Nam

ƯNG KHOÁN..................................221.1.KHÁI NIẸM VÀ CẤC QUAN ĐIẺM VẺ NỘI DƯNG CÓNG TẤC TÓCHỨC HÊ THONG THÔNG TIN KE TOÁN TẠI DOANH NGHIÊP...

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Công Ty Chứng Khoán Việt Nam

.........................22Ị. 1.1. Các khải niệm cơ bàn.............................................22

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG • • •LUẬN ÁN TIẾN SĨHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÓ CHƯC HẸ THÕNG THÒNG TIN KÉ TOÁN TẠI CÁC CÔNG TYCHƯNG KHO

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG • • •LUẬN ÁN TIẾN SĨHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÓ CHƯC HẸ THÕNG THÒNG TIN KÉ TOÁN TẠI CÁC CÔNG TYCHƯNG KHO